“Qarshi ko‘chmas mulk savdo” ри­эл­тор­лик таш­ки­ло­ти очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

2019 йил 21 ян­варь ку­ни со­ат 10.00 да Қар­ши шаҳри­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га қуй­и­да­ги кўч­мас мулк объ­ект­ла­ри қўй­и­ла­ди

Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти Иқти­со­дий су­ди­нинг 2017 йил 26 сен­тябр­да­ги 18-1703/5155-ҳал қи­лув қа­ро­ри би­лан банк­рот деб эъ­ти­роф эти­л­ган ва суд ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си С.с.узоқов то­мо­ни­дан сав­до­га қўй­и­л­ган Ғу­зор ту­ма­ни, Қо­ра­кўл МФЙ, Шўр­тан қўрғо­ни­да жой­ла­ш­ган Ғу­зор ту­ма­ни КНГПС “Қа­шқа­да­рё­спе­ц­энер­го­мон­таж” Ук­га қа­рашли мол-мулк­лар:

1. Уму­мий май­до­ни 1700 м2 бўл­ган маъ­му­рий би­но. Бо­шланғич баҳо­си – 295 731 000 сўм.

2. Уму­мий май­до­ни ҳуж­жат бўй­и­ча 1600 м2 ҳақиқий май­дон 1869 м2 бўл­ган ом­бор­хо­на би­но­си. Бо­шланғич баҳо­си – 335 175 000 сўм.

Ари­за қа­бул қи­лиш тар­ти­би: аукцион сав­до­га қат­на­шиш учун ари­за­лар га­зе­та­да эъ­лон чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни, дам олиш кун­ла­ри (шан­ба ва як­шан­ба) ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри со­ат 10.00 дан 17.00 га­ча “Qarshi ko’chmas mulk savdo” ри­эл­тор­лик таш­ки­ло­ти офи­си би­но­си (Қар­ши шаҳри, Бу­нёд­кор­лик кў­ча­си)да қа­бул қи­ли­на­ди. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш 2019 йил 18 ян­варь ку­ни со­ат 17.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Уш­бу кун­да­ги сав­до­да со­тил­май қолган кўч­мас мулк объ­ек­ти­нинг та­к­ро­рий аукцион сав­до­си 2019 йил 28 ян­варь ва 4 фев­раль кун­ла­ри со­ат 10.00 дан бо­шлаб бў­либ ўта­ди.

Сав­до­да қат­на­шиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар:

Сав­до­га қўй­и­л­ган мулк­ни со­тиб олиш учун та­лаб­но­ма, “За­ка­лат пу­ли тўғри­си­да ке­ли­шув”, маз­кур ке­ли­шув­га асо­сан сав­до­га қўй­и­л­ган мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­и­зи миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат, юри­дик шахс – таш­ки­лот ни­зо­ми ва рўй­хат­дан ўтиш гу­воҳ­но­ма­си, жис­мо­ний шахс – фуқа­ро­лик пас­пор­ти нус­ха­си­ни тақ­дим қи­ли­ши шарт.

За­ка­лат пу­ли­ни тўлаш учун рек­ви­зит­лар: “Qarshi ko’chmas mulk savdo” ри­эл­тор­лик таш­ки­ло­ти, СТИР 302722950, ОКОНХ 83300, “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли, МФО 00190, ҳи­соб рақа­ми 20208000900259857001.

Ман­зил: Қар­ши шаҳри, Б.шерқу­лов кў­ча­си. Мўл­жал: Қар­ши шаҳри, “Ucell” ком­па­ни­я­си би­но­си рў­па­ра­си­да. Те­ле­фон: (+998 75) 225-16-81. E-mail: [email protected]

Ли­цен­зия: RR-0180.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.