ОЧИҚ АУКЦИОН САВ­ДО ЎТКАЗУВЧИ ВА ОБЪЕКТЛАРНИ ИЖАРАГА БЕРУВЧИ ТАШ­КИ­ЛОТ­ЛАР ДИҚҚАТИГА!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

2018 йил 16 июн­да Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг “Давлат мул­ки объ­ект­ла­ри­ни со­тиш ва давлат мул­ки­ни ижарага бе­риш бўй­и­ча элек­трон сав­до­лар ўт­ка­зиш тар­ти­би тўғри­си­да­ги низо­мни та­с­диқлаш ҳақи­да”ги 454-қа­ро­ри қа­бул қи­лин­ди. Уш­бу ни­зо­мга асо­сан, очиқ аукцион (тан­лов) ўт­ка­зи­ш­дан ка­ми­да ўт­тиз кун ол­дин, объектларни ижарага бе­риш ҳо­лат­ла­ри­да эса – аукцион ўт­ка­зи­ли­ши­дан ка­ми­да 15 кун ол­дин “Бир­жа” га­зе­та­си­да очиқ аукцион (тан­лов) тўғри­си­да­ги бил­ди­риш­но­ма­ни эъ­лон қи­лиш бел­ги­лаб қўй­ил­ди. ИМКОНИЯТНИ ҚЎЛДАН БОЙ БЕРМАНГ!

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.