“Realtor Nukus Servis” МЧЖ бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган қай­та очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди.

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - РАЗВИТИЕ -

Аукцион сав­до­га Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш қў­ми­та­си­нинг 2018 йил 18 ок­тябр­да­ги 160-П-буй­руғи, Аму­да­рё ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 2018 йил 29 сен­тябр­да­ги 599-қа­ро­ри­га ва “Realtor Nukus Servis” Мчж­нинг 18 де­кабрь кун­ги ба­ё­ни­га асо­сан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си Аму­да­рё ту­ма­ни­дан ер участ­ка­ла­ри аукцион сав­до­га қай­та қўй­ил­моқ­да: Аму­да­рё ту­ма­ни, Ўр­та қалъа ОФЙ, Нон­бой қалъа маҳал­ла­си­дан 2-ер, Чой­кўл ОФЙ тар­ки­би­да­ги Бо­сув МФЙ, Юқо­ри тувлу­га аҳо­ли пунк­ти 21-квар­та­ли­дан 11, 12-участ­ка­си, Тош ёп ОФЙ, Озод­лик маҳал­ла­си­дан 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17-участ­ка­ла­ри, Ўр­та қалъа Офй­дан 1, 2-ер участ­ка­ла­ри, Тош ёп ОФЙ, Бир­ла­ш­ган маҳал­ла­си­дан 5, 6-ер участ­ка­си, Қип­чоқ ОФЙ тар­ки­би­да­ги Беш том маҳал­ла­си­дан 3-ер участ­ка­си, Хи­той ОФЙ, Мар­ка­зий по­сёл­ка­си­дан 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 29-ер участ­ка­ла­ри. Аукцион сав­до 2019 йил 28 ян­варь ку­ни Аму­да­рё ту­ма­ни 9-бо­ла­лар му­сиқа мак­та­би­нинг маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ли­ши­ни маъ­лум қи­ла­миз. Қай­та ўт­ка­зи­ла­ди­ган аукцион сав­до­га ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш муд­да­ти 2019 йил­нинг 25 ян­варь ку­ни со­ат 18.00 тўх­та­ти­ла­ди. Сав­до­га қўй­и­л­ган ер ўрин­ла­ри Аму­да­рё ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги ва­кил­ла­ри иш­ти­ро­ки­да тўғри­дан тўғри ўрин­лар­га чиқиб та­ни­ши­шла­ри мум­кун. Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш га­зе­та­да эъ­лон жо­рий қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб “Realtor Nukus Servis” МЧЖ то­мо­ни­дан иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га қа­дар қа­бул қи­ли­на­ди. Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар аукцион таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шув шар­тно­ма­си­га асо­сан мулк бо­шланғич баҳо­си­дан 100 фо­и­зи миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­лин “Realtor Nukus Servis” Мчж­нинг Ну­кус шаҳри, “Қи­ш­лоқ қу­ри­лиш банк” Атбда­ги ҳ/р: 2020 8000 3006 2230 7001, МФО 00588, СТИР 303968027, ОКОНХ 83300 тўлашла­ри шарт. Сав­до ғо­ли­би сав­до ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди. Аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун сав­до таш­ки­лот­чи­си ва та­ла­б­гор ўр­та­си­да за­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­ла­на­ди, шун­дан сўнг та­ла­б­гор сав­до таш­ки­лот­чи­си­га аукцион сав­до ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да аукцион сав­до­да қат­на­ши­ш­га бу­юрт­ма­но­ма­ни тақ­дим эта­ди: – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­ла­ри – пас­пор­ти нус­ха­си; – хо­ри­жий юри­дик шах­слар – улар­нинг давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, таъ­сис­чи­лар рўй­ха­ти ва уста­ви­ни бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ле­га­ли­за­ция қи­лин­ган нус­ха­си; – хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти; – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си;

– аукцион сав­до ўт­ка­зи­ли­ши тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си­ни тақ­дим эта­ди.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си, Ну­кус шаҳри, Қо­рақал­поғи­стон кў­ча­си, 9-уй, мўл­жал: “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Аму­да­рё ту­ма­ни, Гур­лан кў­ча­си, Меҳ­мон­хо­на би­но­си, 2-қа­ват, 16-хо­на, мўл­жал: ту­ман ҳо­ким­ли­ги рўп­па­ра­си­да. Те­ле­фон: (0-361) 222-47-94, элек­трон поч­та: [email protected] Ли­цен­зия: RR-0265.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.