Ўз­бе­ки­стон тер­ма­си халқа­ро тур­нир ғо­ли­би

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

По­ки­стон­нинг Лаҳор шаҳри­да таш­кил эти­л­ган чим усти­да хок­кей бўй­и­ча “Hockey Series Open” халқа­ро тур­ни­ри ниҳо­я­си­га ет­ди. Ун­да иш­ти­рок эт­ган мам­ла­ка­ти­миз тер­ма жа­мо­аси Афғо­ни­стон тер­ма­си­ни 11:0, непал­ли­клар­ни 6:1 ҳам­да қўш­ни Қо­зоғи­стон чим усти­да хок­кей­чи­ла­ри­ни 6:2 ҳи­со­би­да мағлу­би­ят­га учра­ти­ш­ди.

Шун­дай қи­либ, ҳа­мюрт­ла­ри­миз гу­руҳ­да би­рин­чи ўрин­ни эгал­ла­ди­лар ва 2019 йил­да Ҳин­ди­стон­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган фи­нал баҳсла­ри­га йўл­лан­ма оли­ш­ди. Ўша му­со­бақа­да тер­ма жа­мо­амиз То­кио Олим­пи­а­да­си ли­цен­зи­я­си учун ку­раш олиб бо­риш им­ко­ни­я­ти­га эга бўла­ди.

Шу ўрин­да бир нар­са­ни алоҳи­да таъ­кид­лаш ло­зим. Ўз­бе­ки­стон шу пайт­га­ча би­рор мар­та ҳам Олим­пи­а­да­нинг жа­мо­авий спорт тур­ла­ри­да иш­ти­рок эт­ма­ган. Бал­ки чим усти­да хок­кей­чи­ла­ри­миз бу сал­бий анъ­а­на­ни бу­зи­шар. Биз шун­дай бў­ли­ши­ни жу­да-жу­да ис­таб қо­ла­миз.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.