БАЙРАМ ЯРМАРКАЛАРИ – ЭЛ ХИЗМАТИДА

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

Ян­ги йил бай­ра­ми­ни кўта­рин­ки руҳ­да ни­шон­лаш ва аҳо­ли дастур­хо­ни тўкин­ли­ги­ни таъ­мин­лаш мақ­са­ди­да Фарғо­на ви­ло­я­ти­да ҳам бай­ра­мол­ди қи­ш­лоқ хў­жа­лик ва озиқ-овқат маҳ­су­лот­ла­ри ярмаркалари таш­кил эти­л­ган.

Фарғо­на шаҳри­да­ги мар­ка­зий деҳқон бо­зо­ри­да­ги қи­ш­лоқ хў­жа­ли­ги маҳ­су­лот­ла­ри яр­мар­ка­си­да аҳо­ли­га си­фат­ли хиз­мат кўр­са­тиш учун бар­ча қу­лай­лик яра­ти­л­ган. Тў­лов­ни нақд пул­сиз амал­га оши­риш учун тер­ми­нал­лар ўр­на­ти­л­ган. То­за ва озо­да рас­та­лар­да тур­ли ноз-неъ­мат­лар, гў­шт, тухум, сут ва сут маҳ­су­лот­ла­ри, ме­ва-са­б­завот ар­зон нар­х­лар­да со­тил­моқ­да. Яр­мар­ка­га фер­мер ва деҳқон хў­жа­ли­кла­ри си­фат­ли маҳ­су­лот­ла­ри­ни пеш­ма-пеш ет­ка­зиб бе­ра­ё­тир.

яр­мар­ка­дан лавҳа.

Су­рат­да: Муқим­жон ҚОДИРОВ (ЎЗА) олган су­рат.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.