“Tashkent realtor service” МЧЖ Жиз­зах ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши ша­кли­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - РАЗВИТИЕ -

Очиқ аукцион сав­до­га Жиз­зах ви­ло­я­ти иқти­со­дий су­ди­нинг 10.09.2018 йил­да­ги 13-1304/4717-ажри­ми­га асо­сан Жиз­зах ви­ло­я­ти, Зарб­дор ту­ма­ни, Зарб­дор шаҳар­ча­си, Ой­бек МФЙ ҳу­д­у­ди ман­зи­ли­да­ги “Му­рув­ват файз нур омад” МЧЖГА те­ги­шли 0,35 га ер май­до­ни­да жой­ла­ш­ган би­но-ин­шо­от­лар қўй­ил­моқ­да, бо­шланғич баҳо­си – 61 346 527 сўм.

Очиқ аукцион савдо 2019 йил 28 ян­варь ку­ни со­ат 11.00 да Жиз­зах шаҳри, Ша­роф Ра­ши­дов шоҳкў­ча­си, 14-уй­да жой­ла­ш­ган ви­ло­ят Ка­са­ба уюш­ма­ла­ри кен­га­ши би­но­си­нинг 320-хо­на­си­да­ги савдо таш­ки­лот­чи­си­нинг ман­зи­ли­да бў­либ ўта­ди. Аукцион савдо шу ку­ни бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да та­к­ро­рий савдо 2019 йил 12, 27 фев­раль ва 2019 йил 14 март кун­ла­ри со­ат 11.00 да бў­либ ўта­ди. Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­ни бил­дир­ган шах­слар за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шув­ни им­зо­ла­ган­дан сўнг, объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни “Tashkent realtor service” МЧЖ Жиз­зах ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­нинг 2020 8000 3048 7649 6002 “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Жиз­зах ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли ҳи­соб рақа­ми МФО 00122, СТИР 301743808 га тўлашла­ри ло­зим.

Шу­нин­г­дек, Ри­эл­тор­лик хиз­мат­ла­ри­нинг мил­лий стан­дар­ти (2сон РХМС)ГА асо­сан та­ла­б­гор­лар­га кўч­мас мулк бо­зо­ри­да ах­бо­рот ва мас­лаҳат хиз­ма­ти кўр­са­ти­ла­ди ҳам­да энг кам иш ҳақи­нинг 2 ба­ра­ва­ри миқ­до­ри­да шар­тно­ма­лар ту­зи­ла­ди.

Аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни топ­ши­ри­ши ке­рак:

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, ишончли ва­кил иш­ти­рок эт­га­ни­да қо­нун би­лан бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма.

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт нус­ха­си, ишончли ва­кил иш­ти­рок эт­га­ни­да қо­нун би­лан бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма.

Маз­кур ҳуж­жат­лар эъ­лон чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб, жа­ми­ят­нинг рас­мий иш ку­ни­да со­ат 9.00 дан 16.00 га­ча Жиз­зах шаҳри, Ш.ра­ши­дов шоҳкў­ча­си 14уй­да жой­ла­ш­ган ви­ло­ят Ка­са­ба уюш­ма­ла­ри кен­га­ши би­но­си­нинг 320-хо­на­си­да қа­бул қи­ли­на­ди ва сав­до­дан бир кун ол­дин со­ат 16.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Му­ро­жа­ат учун ман­зил: Жиз­зах шаҳри, Ш.ра­ши­дов шоҳкў­ча­си, 14уй­да жой­ла­ш­ган ви­ло­ят ка­са­ба уюш­ма­ла­ри кен­га­ши би­но­си­нинг 320-хо­на­си. Му­ро­жа­ат учун те­ле­фон­лар: (+99890) 296-53-47, (+99890) 51588-73 еl.pochta е-mail: [email protected] Ли­цен­зия: RR-0008.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.