Ҳур­мат­ли тад­бир­кор ва сар­мо­ядор­лар диққатига! “Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ та­к­ро­рий очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

I. “Ko`chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ то­мо­ни­дан таш­кил эти­л­ган очиқ аукцион сав­до­га ТИФ Мил­лий бан­ки қо­ши­да­ги “НБУ Бу­нёд­кор Ин­вест” Мчж­нинг 2018 йил 25 де­кабра­ги 1633-бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан қуй­и­да­ги мулк­лар чиқа­ри­л­ган:

1. На­во­ий ви­ло­я­ти, Ха­тир­чи ту­ма­ни­да жой­ла­ш­ган мар­ка­зий дехқон бо­зо­ри 2 қа­ват­ли ма­жмуа­си. Уму­мий май­до­ни 6318,0 кв.метр, қу­ри­лиш ости май­до­ни 1305,92 кв.метр, 1 та ли­тер­дан ибо­рат. Бо­шланғич баҳо­си – 3 498 508 000 сўм.

2. Жиз­зах ви­ло­я­ти, Ша­роф Ра­ши­дов ту­ма­ни­да жой­ла­ш­ган Учте­па дехқон бо­зо­ри­нинг 2 қа­ват­ли ма­жмуа­си. Уму­мий май­до­ни 6498 кв.метр, қу­ри­лиш ости май­до­ни 924,13 кв.метр, 4 та ли­тер­дан ибо­рат. Бо­шланғич баҳо­си – 2 092 212 000 сўм.

3. Ан­ди­жон ви­ло­я­ти, Аса­ка ту­ма­ни­да жой­ла­ш­ган Аса­ка дехқон бо­зо­ри­нинг 2 қа­ват­ли ма­жмуа­си. уму­мий май­до­ни 3666,0 кв.метр, қу­ри­лиш ости май­до­ни 2846,8 кв.метр, 5 та ли­тер­дан ибо­рат. Бо­шланғич баҳо­си – 7 275 354 000 сўм.

Аукцион савдо 2019 йил 4 ян­варь ку­ни со­ат 11.00 да Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, Қо­рақа­миш-1 кў­ча­си, 1-“а” уй ман­зи­ли­да бў­либ ўта­ди. Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш аукцион ўт­ка­зи­ли­ши бел­ги­лан­ган кун­дан бир иш ку­ни ол­дин со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Юқо­ри­да­ги мулк 2019 йил 4 ян­варь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да та­к­ро­рий савдо 2019 йил 7, 10 ян­варь кун­ла­ри со­ат 11.00 да бў­либ ўта­ди. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш аукцион ўт­ка­зи­ли­ши бел­ги­лан­ган кун­дан бир иш ку­ни ол­дин со­ат 18.00 тўх­та­ти­ла­ди.

Аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун ари­за би­лан бир­га­лик­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар тақ­дим эти­л­а­ди:

– юри­дик шах­слар учун давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, шу­нин­г­дек, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг аук­ци­он­да қат­на­ши­ши учун рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си;

– жис­мо­ний шах­слар учун пас­порт­нинг нус­ха­си, аук­ци­он­да ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си.

Савдо ғо­ли­би­га савдо ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 5 банк иш ку­ни ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар мулк­нинг 1 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Ko`chmas mulk savdo xizmati” Мчж­нинг “Дaвр­банк” ХАТБ Ол­ма­зор фи­ли­а­ли­да­ги 22604000204920609001, МФО 01121, СТИР 207122519 ҳ/р.га сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ари­за топ­шир­гун­га қа­дар тўлашла­ри шарт.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­лаб­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, Қо­рақа­миш-1 кў­ча­си, 1-“а” уй. Тел.: (0-371) 228-80-27, 228-80-26. www.1kms.uz. Элек­трон поч­та: [email protected], [email protected] Ли­цен­зия: RR-0001.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.