“Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Жиз­зах ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да та­к­ро­ран ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Аукцион сав­до­га “Мав­ло­на Бо­бур” Х/Ф ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си то­мо­ни­дан, Жиз­зах ту­ман­ла­ра­ро иқти­со­дий су­ди­нинг 2017 йил 21 де­кабр­да­ги 1301-1701/6547-ҳал қи­лув қа­ро­ри би­лан банк­рот деб эъ­ти­роф эти­л­ган ва кре­ди­тор­лар­нинг 2018 йил 26 де­кабр­да­ги 7-сон­ли йиғи­лиш ба­ён­но­ма­си­га асо­сан Жиз­зах шаҳри, “А” са­но­ат ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган “Мав­ло­но Бо­бур” Х/фга те­ги­шли, уму­мий ер май­до­ни 963 кв.м. (0,10га), қу­ри­лиш ости май­до­ни 185,84 кв.м. бўл­ган, би­но ва ер май­до­ни та­к­ро­ран сав­до­га қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 59 196 908 сўм.

Қи­зиқиш бил­дир­ган та­ла­б­гор­лар объ­ект ҳақи­да­ги маъ­лу­мот­лар би­лан Жиз­зах шаҳри, Ша­роф Ра­ши­дов кў­ча­си, 39-уй ман­зи­ли­да та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Аукцион савдо 2019 йил 15 ян­варь ку­ни со­ат 15.00 да бў­либ ўта­ди. Аукцион сав­до­га қўй­и­л­ган объ­ект би­лан ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин.

Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­нинг ари­за (бу­юрт­ма­но­ма)ла­ри савдо таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган ман­зил­да рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2019 йил 14 ян­варь ку­ни со­ат 18.00.

Савдо ғо­ли­би суд бо­шқа­рув­чи­си би­лан аукцион ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 5 кун ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зи­ши ло­зим. Суд бо­шқа­рув­чи­си то­мо­ни­дан объ­ект учун тў­ло­влар амал­га оши­риш муд­да­ти ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зи­л­ган­да бел­ги­ла­на­ди.

Маз­кур сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар савдо таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шув­га асо­сан объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Жиз­зах ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­нинг “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Жиз­зах ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 22 626 000 804 920 609 001, МФО 00122, СТИР 207122519.

Ман­зил: Жиз­зах шаҳри, Ша­роф Ра­ши­дов кў­ча­си, 39-уй. www.1kms. uz. Ли­цен­зия: RR-0001.

Те­ле­фон: (0-372) 222-34-16, “Мав­ло­но Бо­бур” Х/Ф ту­га­тиш (суд) бо­шқа­рув­чи­си хиз­мат те­ле­фо­ни: (+998 97) 522-77-44.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.