“Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Са­марқанд ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли

бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАМИЯТ -

I. Аукцион сав­до­га Са­марқанд ви­ло­я­ти бўй­и­ча газ таъ­ми­но­ти ҳу­д­у­дий фи­ли­а­ли­нинг 2018 йил 26 де­кабр­да­ги 05-209-бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан қуй­и­да­ги объ­ект­лар қўй­ил­моқ­да:

1. Са­марқанд ви­ло­я­ти, Кат­тақўрғон шаҳри, Али­шер На­во­ий 9-берк кў­ча­си, 5-уй­да жой­ла­ш­ган жа­ми қу­ри­лиш ости май­до­ни 392,54 кв.м., фой­да­ли (ич­ки) май­до­ни 327,12 кв.м. бўл­ган “Эр­так” қаҳ­ва­х­о­на­си би­но­си. Бо­шланғич баҳо­си – 252 113 455 сўм.

2. Са­марқанд ви­ло­я­ти, Кат­тақўрғон ту­ма­ни, “Қо­ра­да­рё” МФЙ, Дай­равот қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган уму­мий ер май­до­ни 11000,0 кв.м., қу­ри­лиш ости май­до­ни 503,29 кв.м. бўл­ган 007-то­вуқ­хо­на би­но­си. Бо­шланғич баҳо­си – 252 113 455 сўм.

Аукцион савдо 2019 йил 28 ян­варь ку­ни со­ат 11.00 да Са­марқанд шаҳри, Маҳ­муд Қо­шға­рий кў­ча­си, 58-уй ман­зи­ли­да бў­либ ўта­ди.

Сав­до­га қўй­и­л­ган кўч­мас мулк­лар би­лан со­тув­чи ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти).

Аукцион савдо 2019 йил 28 ян­варь ку­ни бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий савдо 2019 йил 8 фев­раль, 19 фев­раль, 4 март, 15 март, 26 март, 8 апрель, 19 апрель, 30 апрель кун­ла­ри со­ат 11.00 бў­либ ўта­ди. Та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш бир кун ол­дин со­ат 18.00 тўх­та­ти­ла­ди.

II. Аукцион сав­до­га Зи­ра­бу­лоқ ма­ги­страл газ қу­вур­ла­ри бо­шқар­ма­си ҳу­д­у­дий фи­ли­а­ли­нинг 2018 йил 26 де­кабр­да­ги 57-01/2963-бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан Са­марқанд ви­ло­я­ти, Нар­пай ту­ма­ни, Оқтош шаҳри, Тинч­лик маҳал­ла­си, Э.рав­ша­нов кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган уму­мий май­до­ни 6386,0 кв.м., уму­мий қу­ри­лиш та­ги­да­ги май­до­ни 935,05 кв.м., фой­да­ли май­до­ни 815,66 кв.м. бўл­ган со­биқ бо­ла­лар боғ­ча­си би­но­ла­ри (001 ли­тер маъ­му­рий би­но, 0002 ли­тер ош­хо­на, 0003 ли­тер ош­хо­на, 0004 ли­тер ай­вон, 0005 ли­тер ай­вон, 0006 ли­тер ҳам­мом, 0007 ли­тер би­но, 0008 ли­тер ом­бор­хо­на, 0009 ли­тер қо­ро­вул­хо­на ва 0010 ли­тер ҳо­жатхо­на) (ер май­до­ни­сиз) 522 425 000 сўм бо­шланғич баҳо­да та­к­ро­рий аукцион сав­до­га қўй­ил­моқ­да.

Аукцион савдо 2019 йил 18 ян­варь ку­ни со­ат 11.00 да Са­марқанд шаҳри, Маҳ­муд Қо­шға­рий кў­ча­си, 58-уй ман­зи­ли­да бў­либ ўта­ди.

Сав­до­га қўй­и­л­ган кўч­мас мулк­лар би­лан со­тув­чи ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Аукцион сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти).

Аукцион савдо 2019 йил 18 ян­варь ку­ни бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий савдо 2019 йил 29 ян­варь, 11 фев­раль, 22 фев­раль, 5 март ва 18 март кун­ла­ри со­ат 11.00 бў­либ ўта­ди. Та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш бир кун ол­дин со­ат 18.00 тўх­та­ти­ла­ди.

Аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар савдо таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шув­га асо­сан, мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Са­марқанд ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­нинг “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Кўк­са­рой фи­ли­а­ли­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 2020 8000 6049 2060 9025, МФО 00262, СТИР 207122519.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­лаб­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Са­марқанд шаҳри, Маҳ­муд Қо­шға­рий кў­ча­си, 58-уй, 2-қа­ват, 205-хо­на. Тел. (факс): (66) 233-80-56. Элек­трон поч­та: [email protected] Ин­тер­нет тар­моғи­да­ги веб­сайт: www.1kms.uz. Ли­цен­зия: RR-0001.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.