“Elit kim oshdi savdo” МЧЖ бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аукцион сав­до­га та­клиф қи­ла­ди.

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Очиқ аукцион сав­до­га “Хо­разм аг­ро­ки­мёҳи­моя” АЖ ак­ци­ядор­ла­ри­нинг 26.06.2018 йил­да­ги 1-уму­мий йиғи­лиш ба­ё­ни­га ва “Хо­разм аг­ро­ки­мёҳи­моя” Аж­нинг 22.12.2018 йил­да­ги 01-06/745-ха­ти­га асо­сан “Хо­разм аг­ро­ки­мёҳи­моя” АЖ туман фи­ли­ал­ла­ри­га қа­рашли қуй­и­да­ги ав­то­транс­порт во­си­та­ла­ри ва қи­ш­лоқ хў­жа­лик тех­ни­ка­ла­ри очиқ аукцион сав­до­га қўй­ил­моқ­да:

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.