Хавф­сиз ва ишончли ах­бо­рот ал­ма­шиш ти­зи­ми ҳақи­да

ICTNEWS - - E-gov Внедрение - АКРАМ МУЗАФФАРОВ

Мам­ла­ка­ти­м­из­да ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри­нинг жа­дал ри­вож­ла­ниб бо­ра­ёт­га­ни, ил­га­ри вақт­ни те­жа­май, ма­б­лағ ва меҳ­нат та­лаб қи­л­ган жа­ра­ён­лар­ни оп­тим­ал­ла­ш­ти­риш бўй­и­ча ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри жо­рий эти­л­а­ёт­га­ни се­зи­лар­ли ҳол­дир. “Элек­трон ҳу­ку­мат” ти­зи­ми­нинг жо­рий эти­л­га­ни са­ма­ра­си­да ай­ни пайт­да аҳо­ли ва биз­нес субъ­ект­ла­ри­га давлат хиз­мат­ла­ри кўр­са­тиш жа­ра­ё­ни се­зи­лар­ли ра­ви­ш­да сод­да­ла­ш­ти­рил­моқ­да ва бу­гун­ги кун­да давлат таш­ки­лот­ла­ри ўр­та­си­да элек­трон ҳуж­жат ай­ла­ни­ши бо­рас­и­да ҳам ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри­ни жо­рий этиш да­вом эт­моқ­да.

Уш­бу ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри­нинг кенг жо­рий эти­л­а­ёт­га­ни бю­ро­кра­ти­я­га қар­ши ку­ра­шиш усул­ла­ри­дан би­ри экан­ли­ги ва “Элек­трон ҳу­ку­мат” ти­зи­ми­га ўтиш ҳам бун­га за­мин яра­ти­ши ва давлат ор­ган­ла­ри, аҳо­ли, биз­нес субъ­ект­ла­ри ўр­та­си­да ва идо­ра­ла­ра­ро ҳам­кор­лик­ни ан­ча ен­гил­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган­ли­ги алоҳи­да аха­ми­ят­га эга.

Бу­гун­ги кун­да элек­трон ҳуж­жат ай­ла­ни­ши ти­зи­ми­ни ишлаб чиқа­риш ва ҳуж­жат ай­ла­ниш жа­ра­ён­ла­ри­ни ав­то­мат­ла­ш­ти­риш ҳам­да тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри­га “Яго­на дар­ча” та­мой­и­ли бўй­и­ча давлат хиз­мат­ла­ри­ни кўр­са­тиш муҳим омил бўл­моқ­да. Бу бел­ги­лан­ган ва­зи­фа­лар­нинг ба­жа­ри­ли­ши­ни тез­ла­ш­ти­риш ба­ро­ба­ри­да ма­б­лағ те­жаш им­ко­ни­ни ҳам бер­моқ­да. Элек­трон

ҳуж­жат ай­ла­ниш ти­зи­ми идо­ра­ла­ра­ро да­ра­жа­да, жум­ла­дан, давлат сек­то­ри­да ва тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри­га давлат хиз­мат­ла­ри кўр­са­тиш “Яго­на дар­ча” мар­каз­ла­ри­да кенг қўл­ла­нил­моқ­да. “UNICON.UZ” фан-тех­ни­ка ва мар­ке­тинг та­дқиқот­ла­ри мар­ка­зи ДУК му­та­хас­сисла­ри то­мо­ни­дан ишлаб чиқи­л­ган ин­но­ва­ци­он маҳ­су­лот­лар ҳам са­ма­ра­ли во­си­та бў­либ хиз­мат қил­моқ­да.

Ва­зир­лик ва унинг ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­ла­ри, қуйи ту­рув­чи таш­ки­лот­лар­нинг ич­ки элек­трон ҳуж­жат ай­ла­ниш ти­зи­ми­дан ҳи­мо­я­лан­ган элек­трон ҳуж­жат ай­ла­ни­ши ти­зи­ми­га ўт­ка­зиш, маъ­лу­мот­лар­ни тў­плаш ва қай­та ишлаш жа­ра­ён­ла­ри­ни мар­каз­ла­ш­ти­риш ва ав­то­мат­ла­ш­ти­риш бўй­и­ча ти­зим­лар­нинг жо­рий эти­ли­ши

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.