ИН­ТЕР­НЕТ­ДАН СА­МА­РА­ЛИ ФОЙ­ДА­ЛА­НИШ – ДАВР ТА­ЛА­БИ

Бу­гун­ги кун­да ду­нё аҳ­ли­нинг ак­са­ри­ят қисми Ин­тер­нет­дан фой­да­лан­моқ­да. Ин­сон ва жа­ми­ят бир жой­да тур­май­ди, до­им ўз­га­риб бо­ра­ди, биз яшаб тур­ган ҳо­зир­ги вақт­ни гло­бал­ла­шув даври деб ном­ла­ни­ши ода­тий ҳо­лат бў­либ ул­гур­ган. Маъ­лу­мот­лар уза­тиш во­си­та­ла­ри­нинг ри

ICTNEWS - - Социум | Хавфсизлик -

Уш­бу соҳа­нинг ри­вож­ла­ни­ши­га рес­пуб­ли­ка­миз Раҳ­ба­ри­я­ти то­мо­ни­дан ҳам кат­та эъ­ти­бор қа­ра­ти­ла­ёт­га­ни­ни таъ­кид­лаб ўтиш муҳим. Жум­ла­дан, рес­пуб­ли­ка­да ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ци­я­лар ти­зи­ми ва тех­но­ло­ги­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ишла­ри­нинг аҳво­ли, бу соҳа­да­ги ис­лоҳот­лар­ни яна­да жа­дал­ла­ш­ти­риш юза­си­дан 2018 йил 9 ян­варь ку­ни Ўз­бе­ки­стон Пре­зи­ден­ти ҳу­зу­ри­да маж­лис ўт­ка­зил­ди. Уш­бу йиғи­ли­ш­да Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги раҳ­бар­ла­ри ҳи­со­бот бер­ди­лар. Маж­лисда бел­ги­лан­ган ва­зи­фа­лар­ни тў­лиқ ва муд­да­ти­да ба­жа­риш, жум­ла­дан Ин­тер­нет тез­ли­ги­ни кес­кин оши­риш ва си­фа­ти­ни ях­ши­лаш, мо­бил хиз­мат тур­ла­ри­ни кў­пай­ти­риш, халқа­ро етак­чи те­ле­ком­му­ни­ка­ция ком­па­ни­я­ла­ри би­лан алоқа­лар­ни ку­чай­ти­риш, “Элек­трон ҳу­ку­мат” ти­зи­ми­ни яна­да ри­вож­лан­ти­риш ҳам­да ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни таъ­мин­лаш бўй­и­ча те­ги­шли топ­ши­риқлар бе­рил­ди.

Ўз­бе­ки­стон­да Ин­тер­нет­га улаш хиз­ма­ти­ни кўр­са­тиш бўй­и­ча рақо­бат­бар­дош муҳит мав­жуд эмас­ли­ги ҳам­да ши­мо­лий, яъ­ни Қо­зоғи­сто­н­рос­сия ин­тер­нет-ка­на­ли­га боғ­лиқ бўл­ган ва­зи­ят юза­га кел­ган­ли­ги са­баб Ин­тер­нет­га ула­ниш МДҲ давлат­ла­ри­ни­ки­га нис­ба­тан ан­ча се­кин ва қим­мат ҳи­собла­на­ди. Уш­бу му­ам­мо­ни Ўз­бе­ки­стон ян­ги та­шқи ка­нал­лар очиш эва­зи­га ҳал қи­лиш­ни мў­жал­ла­моқ­да. Ин­тер­нет­га ула­ниш тез­ли­ги­нинг оши­ши ва барқа­рор­ли­ги­нинг ўси­ши­га Турк­ма­ни­стон, Эрон,

Қи­рғи­зи­стон ва Хи­той давлат­ла­ри орқа­ли ян­ги

та­шқи ка­нал­лар очиш орқа­ли эри­шиш кўз­да ту­тил­моқ­да. Шу йил­нинг охи­ри­га­ча уш­бу давлат­лар­нинг мил­лий опе­ра­тор­ла­ри би­лан ка­нал­лар­ни ижа­ра­га олиш ва со­тиб олиш тўғри­си­да­ги ке­ли­шувлар им­зо­ла­на­ди.

Бун­да, ши­мо­лий йў­на­ли­ш­да­ги ка­нал­дан воз ке­чиш тўғри­си­да ҳеч ким фикр юри­та­ёт­га­ни йўқ, шун­ча­ки у қа­то­ри, аҳо­ли­нинг эҳти­ёж­ла­ри­ни қо­плай­ди­ган ян­ги қў­шимча ка­нал­лар пай­до бўла­ди. Ай­нан шу ишлар­нинг амал­га оши­ши мам­ла­ка­ти­м­из­да Ин­тер­нет­нинг юқо­ри тез­ли­ги­ни ва уни ан­ча ар­зон бў­ли­ши­ни таъ­мин­лай­ди.

Би­роқ, уш­бу ишлар яқин ке­ла­жак­да амал­га оши­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­рил­моқ­да. Ҳўш ҳо­зир­чи, бу­гун­ги кун­да мил­лий Ин­тер­нет ма­ко­ни­м­из­да ишлаш да­ра­жа­си қай аҳвол­да? Ун­да­ги ре­сур­слар­дан оқи­ло­на ва унум­ли фой­да­ла­на оля­п­ми­зи? Ин­тер­нет­дан фой­да­ла­ниш ма­да­ни­я­ти он­ги­м­из­да нечоғ­лик ша­кл­ла­ниб ул­гур­ган? Ин­тер­нет деб атал­миш бу “би­лим­лар ум­мо­ни­да” қан­дай ул­кан им­ко­ни­ят­лар мав­жуд экан­ли­ги­дан ўзи­миз­нинг ва бо­ла­ла­ри­миз­нинг қан­ча­лик ха­ба­ри­миз бор?

Ин­тер­нет­га бир бузғун­чи ва ёд ғо­я­лар­ни тарғиб қи­лув­чи ҳам­да жи­но­ят ола­ми­га ета­клов­чи “ба­ло”га қа­ра­ган­дай қа­раб, ҳа де­ган­да бо­ла­ла­ри­миз­га Ин­тер­нет­га ки- ри­ш­га тақиқ қўявер­ма­сдан, ав­вал ота-она­лар ун­да­ги фой­да­ли ва за­рар­ли то­мон­лар­ни фарқлаш­ни, ажра­та олиш­ни ўр­га­ни­ши­миз за­рур ва муҳим. Ана ун­дан сўнг фар­занд­ла­ри­миз­га у ёки бу ре­сурс ёҳуд ижти­мо­ий тар­моқ улар­га маъ­на­вий ёки мод­дий за­рар ет­ки­зи­ши мум­кин­ли­ги, бо­шқа­ла­ри эса маъ­на­ви­я­ти­ни, би­лим ва кў­ник­ма­ла­ри­ни оши­ри­ш­га ёр­дам бе­ри­ши ҳақи­да ту­шун­ти­ри­ши­миз дар­кор. Бу­нинг усти­га Инетр­нет­да шун­дай сайт­лар бор­ки, улар­да бизнес очиш йўл­ла­ри ва шун­га ўх­шаш бо­шқа кў­плаб фой­да­ли ре­сур­слар­га тў­либ-то­шиб ётиб­ди. Бир сўз би­лан айт­ган­да, Ин­тер­нет пул то­пиш­нинг бе­по­ён им­ко­ни­ят­ла­ри ман­ба­си­дир. Агар шу­лар­ни ҳам­ма­си­ни ётиғи би­лан фар­занд­ла­ри­миз­га ту­шун­ти­риб бе­ра ол­сак, ёш­ли­ги­дан Ин­тер­нет­нинг те­ги­шли ре­сур­сла­ри­дан тўғри фой­да­лан­ган ҳол­да ўз ку­чи би­лан да­ро­мад то­па оли­ши мум­кин­ли­ги­ни синг­ди­риб бор­сак, бо­ла­ла­ри­м­из­да вақти­ни бе­кор ўт­каз­ма­сдан, ўз ота-она­си­га ту­ша­ёт­ган оғир­ли­ги­ни ка­май­ти­риб бо­риб, ои­ла бюд­же­ти­га ўзи­нинг ҳам улу­ши­ни қў­шиш ис­та­ги пай­до бўла­ди.

Маъ­лу­мот учун эс­ла­тиб ўта­миз, улғайиб ке­ла­ёт­ган ёш ав­лод­га Ин­тер­нет тар­моғи­да қу­лай, хавф­сиз муҳит яра­тиш, таъ­лим ва би­лим бе­рув­чи ре­сур­слар­дан яго­на нуқта­дан фой­да­ла­ни­шла­ри­ни таш­кил қи­лиш орқа­ли соғ­ли­кла­ри ва ри­вож­ла­ни­шла­ри­га сал­бий таъ­сир кўр­са­тув­чи ах­бо­рот ҳам­да ки­бер-ху­руж­лар­дан ҳи­моя қи­лиш мақ­са­ди­да, “Ўз­бек­те­ле­ком” АК то­мо­ни­дан 2017 йил­да мах­сус та­риф ре­жа­ла­ри,“хавф­сиз Ин­тер­нет” тур­ку­ми ва қў­шимча хиз­мат­лар жо­рий қил­ди.

Эн­ди ком­па­ния Ин­тер­нет фой­да­ла­нув­чи­ла­ри «ZIYONET» та­риф ре­жа­си­нинг хиз­мат­ла­ри­га ула­ниб,

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.