САМАРҚАНД ВИ­ЛО­Я­ТИ:

БУ­ГУН­ГИ КУН НА­ТИ­ЖА­ЛА­РИ

ICTNEWS - - Минтақалар | Самарқанд Вилояти - АЗИМ РАХМАНОВ, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги Са­мар­канд ви­ло­ят ху­д­у­дий бош­кар­ма­си етак­чи му­та­хас­си­си

Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри­ни жо­рий этиш бўй­и­ча Самарқанд ви­ло­я­ти бу­гун­ги кун­да рес­пуб­ли­ка­нинг бо­шқа ҳу­д­уд­ла­ри­дан қо­лиш­май­ди­ган на­ти­жа­лар­га эри­ш­ди. “Элек­трон ҳу­ку­мат”, те­ле­ком­му­ни­ка­ция ва бо­шқа қа­тор йў­на­ли­шлар­да эри­ши­л­ган на­ти­жа­лар би­лан жур­на­ли­миз­нинг уш­бу со­ни­да­ги “Мин­тақа­лар” рук­ни­дан жой олган мақо­ла­да та­ни­шиш мум­кин. “ЭЛЕК­ТРОН ҲУ­КУ­МАТ”

“Элек­трон ҳу­ку­мат”ни ри­вож­лан­ти­риш мақ­са­ди­да “2017 йил­да амал­га оши­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган лой­иҳа­лар­нинг ман­зил­ли дасту­ри” та­с­диқлан­ди. Уш­бу ман­зил­ли дастур 45 банд­дан ибо­рат бў­либ, 2017 йил яку­ни­га кў­ра 43 та­си­нинг ижро­си таъ­мин­лан­ди. АКТНИ ри­вож­лан­ти­риш бўй­и­ча лой­иҳа­лар­нинг ман­зил­ли дасту­ри­нинг амал­га оши­ри­ли­ши­га 17 853,7 млн сўм бел­ги­лан­ган бў­либ, лой­иҳа­лар­нинг амал­га оши­ри­ли­ши­дан ўз­ла­ш­ти­ри­л­ган ма­б­лағ 17 734,0 млн сўм­ни таш­кил эт­моқ­да.

Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги Самарқанд ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си бо­ш­лиғи Но­дир­бек Эш­на­за­ров, ви­ло­ят­да Акт­нинг жо­рий эти­л­ган­лик ҳо­ла­ти бўй­и­ча эри­ши­л­ган кўр­сат­ки­члар ҳақи­да маъ­лу­мот бе­риб ўт­ди­лар. – Ҳо­зир­ги вақт­га ке­либ Самарқанд ви­ло­я­ти­да Акт­нинг жо­рий эти­л­ган­лик бўй­и­ча уму­мий баҳо 100 фо­из­дан 86,26 фо­из­ни таш­кил қил­моқ­да. Ҳо­ким­лик­нинг рас­мий веб-сай­ти ва улар орқа­ли тақ­дим эти­л­а­ёт­ган ин­тер­ак­тив давлат хиз­мат­ла­ри си­фа­ти бўй­и­ча эса мақ­сад­ли кўр­сат­кич 50 фо­из бў­либ, биз­нинг ви­ло­ят­да бу кўр­сат­кич 44,31 фо­из­ни таш­кил эт­ди, – дей­ди Но­дир­бек Эш­на­за­ров. – Ах­бо­рот ти­зим­ла­ри, ах­бо­рот ре­сур­сла­ри ва элек­трон ҳуж­жат ай­ла­ни­ши ти­зим­ла­ри­нинг жо­рий эти­ли­ши бўй­и­ча мақ­сад­ли кўр­сат­кич 26 фо­из этиб бел­ги­лан­ган бў­либ, бу йў­на­лиш бўй­и­ча 19,65 фо­из кўр­сат­ки­ч­га эри­шил­ди. Ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни таъ­мин­лаш да­ра­жа­си­га тўх­та­ла­ди­ган бўл­сак, уш­бу йў­на­лиш бўй­и­ча мақ­сад­ли кўр­сат­кич 20 фо­из этиб бел­ги­лан­ган бў­либ, бу кўр­сат­кич 19,3 фо­из­ни таш­кил эт­ди.

ЯГО­НА ИН­ТЕР­АК­ТИВ ДАВЛАТ ХИЗ­МАТ­ЛА­РИ ПОР­ТА­ЛИ

Ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг рас­мий eservices.samarkand.uz веб-сай­ти маъ­лу­мот­лар би­лан бой­и­ти­либ бо­рил­моқ­да.

Аҳо­ли ва тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри­га қу­лай шарт-ша­ро­ит­лар яра­тиш, ком­му­нал соҳа бўй­и­ча кўр­са­ти­ла­ёт­ган Давлат хиз-

мат­ла­ри­ни Ин­тер­ак­тив тарз­да йўл­га қўй­иш мақ­са­ди­да, ҳо­зир­га ке­либ веб-сайт­да 26 та ин­тер­ак­тив хиз­мат­лар йўл­га қўй­и­л­ган бў­либ, улар­дан 11 та­си ба­за­вий ва 15 та­си қў­шимча ин­тер­ак­тив хиз­мат­лар яра­ти­либ, шун­дан 7 та қў­шимча ин­тер­ак­тив хиз­мат­лар ик­ки то­мон­ла­ма ишла­ши йўл­га қўй­и­л­ган.

Бун­дан та­шқа­ри, Самарқанд ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги то­мо­ни­дан pm.gov.uz –Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти вир­ту­ал қа­бул­хо­на­си ҳам­да my.gov.uz – Яго­на ин­тер­ак­тив давлат хиз­мат­ла­ри пор­та­ли орқа­ли ҳам му­ро­жа­ат­лар қа­бул қи­ли­на­ди. Му­ро­жа­ат­лар­ни кўриб чиқиб, жа­воб қай­та­риш бўй­и­ча ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги ҳам­да шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­да ма­съул шах­слар бел­ги­лан­ган бў­либ, бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да кўриб чиқи­ли­ши қатъ­ий на­зо­рат­га олин­ган.

Самарқанд ви­ло­я­ти ҳам­да ту­ман (шаҳар) ҳо­ким­ли­кла­ри ўр­та­си­да кор­по­ра- тив тар­моқ ва ун­да “ijro.gov.uz” элек­трон ҳуж­жат ай­ла­ни­ши ти­зи­ми жо­рий эти­л­ган. Ҳи­со­бот да­ври­да NIS.UZ ти­зи­ми­га ки­ри­ти­л­ган маъ­лу­м­от­га кў­ра, Самарқанд ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­да элек­трон ҳуж­жат ай­ла­ни­ши­нинг уму­мий ки­риш ва чиқиш кор­ре­спон­ден­ци­я­ла­ри­да­ги улу­ши 90,2 фо­из­ни таш­кил эт­ган. Ви­ло­ят, шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­да хо­дим­лар­нинг на­фа­ри 214 (ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­да 24 та, шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­да 190 та) элек­трон рақам­ли им­зо ка­лит­ла­ри би­лан таъ­мин­лан­ган.

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си очиқ маъ­лу­мот­лар пор­та­ли­га Самарқанд шаҳри ҳо­ким­ли­ги то­мо­ни­дан 70 тур­да­ги маъ­лу­мот­лар тў­плам­ла­ри жой­ла­ш­ти­ри­либ, уш­бу маъ­лу­мот­лар фой­да­ла­нув­чи­лар то­мо­ни­дан 23 121 мар­та кў­чи­риб олин­ган.

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2015 йил 13 май­да­ги 120сон қа­ро­ри­га му­во­фиқ, Самарқанд ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги то­мо­ни­дан кўр­са­ти­ла­ёт­ган 17

Самарқанд ви­ло­я­ти Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг ши­мо­лий-шарқи­да жой­ла­ш­ган. Ер май­до­ни 16,8 минг кв. ки­ло­метр­ни таш­кил этиб, Ўз­бе­ки­стон ҳу­д­у­ди­нинг

3,8 фо­изи­ни эгал­лай­ди. Ви­ло­ят­да­ги аҳо­ли со­ни 2018 йил 1 ян­варь ҳо­ла­ти­га 3 млн 719 минг ки­ши­га тенг.

тур­да­ги давлат хиз­мат­ла­ри Яго­на ре­естр­га ки­ри­ти­л­ган ва эъ­лон қи­лин­ган.

– Бу­гун­ги кун­да Самарқанд ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги то­мо­ни­дан аҳо­ли ва тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри­га 26 тур­да­ги рух­сат бе­риш, ли­цен­зи­я­лаш ҳам­да ах­бо­рот ту­ри­да­ги хиз­мат­лар рас­мий веб-сайт ва Яго­на ин­тер­ак­тив давлат хиз­мат­ла­ри пор­та­ли орқа­ли тақ­дим этил­моқ­да, – дей­ди Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги Самарқанд ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си бо­ш­лиғи Но­дир­бек Эш­на­за­ров.

ТЕ­ЛЕ­КОМ­МУ­НИ­КА­ЦИЯ

Самарқанд ви­ло­я­ти­да “Ўз­бек­те­ле­ком” АК Самарқанд фи­ли­а­ли ва “ЎЗИ Самарқанд” фи­ли­а­ли то­мо­ни­дан 2017 йил мо­бай­ни­да ви­ло­ят­да 141 км узун­лик­даги оп­тик то­ла­ли алоқа ли­ни­я­си қу­рил­ди. 2018 йил да­во­ми­да ви­ло­ят ҳу­д­уд­ла­ри­да 89,2 км оп­тик то­ла­ли алоқа ли­ни­я­ла­ри ётқи­зи­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган. Ви­ло­ят­да 2017 йил­да кенг по­ло­са­ли тармоқлар сиғи­ми 15 694 порт­га оши­ри­либ, 63,1 минг порт­га ет­ка­зил­ди. АDSL ва FTTX тех­но­ло­ги­я­си­га асо­слан­ган юқо­ри тез­лик­даги Ин­тер­нет хиз­мат­ла­ри­дан фой­да­ла­нув­чи­лар со­ни 41 нинг 125 та­ни таш­кил эта­ди.

“Ўз­мо­байл” GSM алоқа тар­моғи­нинг қам­ро­ви­ни кен­гай­ти­риш лой­иҳа­си бўй­и­ча 2017 йил да­во­ми­да ту­ман­лар­да­ги жа­ми 80 та объ­ект­да ба­за стан­ци­я­лар ўр­на­тиш ре­жа- ла­ш­ти­ри­л­ган бў­либ, йил яку­ни­га кў­ра жа­ми 80 та объ­ект­лар­да GSM ба­за стан­ция қу­рил­ма­ла­ри­ни мон­таж қи­лиш ишла­ри якун­ла­ниб ви­ло­ят бўй­и­ча 125та­га ет­ка­зил­ди.

“Ўз­мо­байл” CDMA-450 алоқа тар­моғи­нинг қам­ро­ви­ни кен­гай­ти­риш бўй­и­ча 2017 йил да­во­ми­да ту­ман­лар­да­ги жа­ми 19 та объ­ект­да ба­за стан­ци­я­лар ўр­на­тиш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган бў­либ, йил яку­ни­га кў­ра жа­ми 21 та объ­ект­лар­да CDMA-450 ба­за стан­ция қу­рил­ма­ла­ри­ни мон­таж қи­лиш ишла­ри якун­ла­ниб Ви­ло­ят бўй­и­ча 56та­га ет­ка­зил­ди.

Ви­ло­ят ва ту­ман мар­каз­ла­ри­га­ча маъ­лу­мот­лар уза­тиш тар­моқла­ри ўт­ка­зув­чан­ли­ги­ни оши­риш мақ­са­ди­да мар­ка­зи­га қа­дар ма­ги­страл тар­моқ ўт­ка­зув­чан­ли­ги­ни 40 Гбит/с.га­ча, ту­ман мар­каз­ла­ри­га қа­дар 10 Гбит/с.га­ча оши­ри­л­ган.

Самарқанд ви­ло­я­ти­да 1218 та умум­таъ­лим мак­та­б­ла­ри­нинг 927 та­си, 11 та ака­де­мик ли­цей­лар, 162 та ка­сб-ҳу­нар кол­леж­ла­ри, 404 та ич­ки ишлар идо­ра­ла­ри та­янч пункт­ла­ри­нинг 398 та­си, 359 та қи­ш­лоқ врач­лик пунк­ти, 81 та ка­сал­хо­на ва по­ли­кли­ни­ка­лар, 121 та мак­та­б­га­ча таъ­лим муас­са­са­ла­ри ва улар­нинг фи­ли­ал­ла­ри алоқа во­си­та­ла­ри би­лан таъ­мин­лан­ган.

“ZIYONET” АХ­БО­РОТ ТАЪ­ЛИМ ТАРМОҒИ

Ҳо­зир­ги кун­да Самарқанд ви­ло­я­ти­да­ги те­ле­фон алоқа­си би­лан таъ­мин­лан­ган умум­таъ­лим мак­та­б­ла­ри, ака­де­мик ли­цей­лар ва ка­сб-ҳу­нар кол­леж­ла­ри­нинг

бар­ча­си “Ziyonet” ах­бо­рот таъ­лим тар­моғи­га улан­ган.

РАҚАМ­ЛИ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ТАР­МОҒИ­НИ РИ­ВОЖ­ЛАН­ТИ­РИШ

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да Япо­ния давла­ти­нинг халқа­ро хам­кор­лик бан­ки­нинг им­ти­ёз­ли кре­ди­ти асо­си­да “Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да Ер усти рақам­ли те­ле­ви­де­ни­е­си­ни ри­вож­лан­ти­риш” дасту­ри ижро­си­ни таъ­мин­лаш мақ­са­ди­да “Ра­дио­алоқа, ра­дио­э­шит­ти­риш ва телевидение мар­ка­зи” ДУК (РРТМ) то­мо­ни­дан 2016 йил 4-чо­рак яку­ни­га Чу­пон ота РТС да 3 та 5 квт, Кат­тақўрғон РТС да 2 та 1 квтли, Ну­ро­бод РТСДА 1та 1 квтли, Тах­тақа­ра­ча РТСДА 1та 1 квтли қув­ват­га тенг рақам­ли те­ле­уза­ткич­нинг мон­таж ишла­ри якун­лан­ди ва 2017 йил­да 26 та ви­ло­ят­нинг чек­ка ҳу­д­у­ди­да­ги ахо­ли яшаш пункт­ла­ри­га 26 ка­мқув­ват­ли рақам­ли те­ле­узатги­члар ўр­на­ти­либ ви­ло­ят­да рақам­ли телевидение қам­ро­ви 100 фо­из­га ет­ка­зил­ди.

КОМПЬЮТЕРЛАШТИРИШ МАР­КА­ЗИ

Самарқанд ви­ло­я­ти­да Ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри­ни давлат бо­шқа­ру­ви ор­ган­ла­ри­да, таъ­лим ти­зи­ми­да ва иқти­со­ди­ёт­нинг ре­ал сек­то­ри­да кенг жо­рий этиш, иш­чи ўрин­ла­ри­ни ав­то­мат­ла­ш­ти­риш йў­на­ли­ши­да ҳам қа­тор ишлар амал­га оши­рил­моқ­да.

Жум­ла­дан, ҳо­ким­лик, таш­ки­лот ва муас­са­са­лар­нинг 390 дан ор­тиқ рас­мий веб-сайт­ла­ри яра­ти­либ, ин­тер­нет тар­моғи­га жой­ла­ш­ти­ри­л­ган. Шу­нин­г­дек, қа­тор ах­бо­рот ти­зим­ла­ри ишлаб чиқи­либ, ви­ло­ят­да­ги ҳо­ким­лик, кор­хо­на, таш­ки­лот ва муас­са­са­лар­га жо­рий қи­лин­ди.

– Ҳақиқат­дан ҳам, бу­гун­ги кун­да ишлаб чиқи­л­ган ах­бо­рот ти­зим­ла­ри жой­лар­да кенг йўл­га қўй­ил­моқ­да. Ма­са­лан, қоғоз сар­фи­ни ка­май­ти­риш, яго­на ах­бо­рот ма­ко­ни­ни ҳо­сил қи­лиш, бо­шқа­рув қа­рор­ла­ри­нинг ба­жа­ри­лиш тез­кор­ли­ги ва са­ма­ра­дор­ли­ги­ни оши­риш мақ­са­ди­да “Пах­та”, ви­ло­ят­да кадр­лар би­лан боғ­лиқ му­ам­мо­лар­ни тез ҳал қи­лиш им­ко­ни­ни бе­рув­чи “Кадр”, “Иж­ро ин­ти­зо­ми­нинг яго­на элек­трон ти­зи­ми www.ijro.gov.uz” ах­бо­рот ти­зим­ла­ри жо­рий эти­л­ган, – дея сўз бо­шла­ди Самарқанд ви­ло­я­ти хоким­ли­ги ҳу­зу­ри­да­ги “Компьютерлаштириш мар­ка­зи” ДУК ди­рек­тор ва­зи­фа­си­ни ба­жа­рув­чи О.муро­дул­ла­ев. – Ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг 2008 йил­дан рас­мий иш­га ту­ши­ри­л­ган веб-сай­ти­да ви­ло­ят­да­ги ян­ги­ли­клар ва ха­бар­лар тўғри­си­да маъ­лу­мот­лар ёри­тиб бо­рил­моқ­да.

Ви­ло­ят­да идо­ра­ла­ра­ро маъ­лу­мот ал­ма­ши­ниш “Е-ХАТ” ҳи­мо­я­лан­ган элек­трон поч­та ти­зи­ми орқа­ли амал­га оши­риб ке­лин­моқ­да. 2017 йил­нинг охи­ри­га ке­либ, уш­бу поч­та ти­зим­дан фой­да­ла­нув­чи­лар со­ни 120 та­дан ош­ди. Бу бо­ра­да­ги ишлар из­чил­лик би­лан да­вом эт­моқ­да. – Бун­дан та­шқа­ри, ви­ло­ят­да ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри соҳа­си­да кадр­лар ма­ла­ка­си­ни оши­ри­ш­га ҳам алоҳи­да эъ­ти­бор қа­ра­ти­л­ган. Жум­ла­дан, ТАТУ Самарқанд фи­ли­а­ли про­фес­сор-ўқи­тув­чи­ла­ри­ни жалб қи­л­ган ҳол­да ви­ло­ят, шаҳар ва ту­ман­лар ҳо­ким­ли­кла­ри, кор­хо­на ва таш­ки­лот­лар­да фа­о­ли­ят юри­та­ёт­ган хо­дим­лар­нинг “Ком­пью­тер са­вод­хон­ли­ги” кур­сла­ри­да ма­ла­ка­си­ни оши­риш ишла­ри йўл­га қўй­и­л­ган.

Самарқанд ви­ло­я­ти­да тад­биқ қи­лин­ган ах­бо­рот ти­зим­ла­ри­ни барқа­рор ишла­ши­ни таъ­мин­лаш мақ­са­ди­да ви­ло­ят “Компьютерлаштириш мар­ка­зи” хо­дим­ла­ри шаҳар ва ту­ман­лар­да 100 дан ор­тиқ ўқув ва ама­лий се­ми­нар­лар ўт­каз­ди­лар. Бу­нинг на­ти­жа­си ўла­роқ, ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри­ни жо­рий этиш ва ри­вож­лан­ти­риш са­ма­ра­дор­ли­ги­нинг рей­тингли на­ти­жа­ла­ри бўй­и­ча ви­ло­ят 2017 йил­нинг яку­ни бўй­и­ча 86.26 балл тў­плаб рес­пуб­ли­ка­да­ги маҳал­лий давлат ҳо­ки­ми­я­ти ор­ган­ла­ри ичи­да 5-ўрин­ни эгал­ла­ди.

РЕЖАЛАР Те­ле­ком­му­ни­ка­ция тар­моқла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш бўй­и­ча:

Самарқанд ви­ло­я­ти­да 2018 йил мо­бой­ни­да мо­бил або­нент­лар со­ни­ни 2 755 минг­та­дан 2 800 минг­та­га ет­ка­зиш;

Ин­тер­нет фой­да­ла­нув­чи­лар со­ни 765 минг­та­дан 800 минг­та­га ет­ка­зиш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган.

“Ўз­бек­те­ле­ком” АК Самарқанд фи­ли­а­ли ва “ЎЗИ Самарқанд” фи­ли­а­ли то­мо­ни­дан 2018 йил мо­бой­ни­да:

89,2 км.дан зи­ёд оп­тик то­ла­ли алоқа ли­ни­я­ла­ри­ни қу­риш, оп­тик то­ла­ли тар­моқ учун 124 порт­га тенг 15 та SWICH қу­рил­ма­си­ни ўр­на­тиш;

кенг по­ло­са­ли тар­моқ­ни ри­вож­лан­ти­риш бўй­и­ча 2304 та порт­га тенг 17 та MSAN қу­рил­ма­си­ни ўр­на­тиш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган.

“Ўз­мо­байл” фи­ли­а­ли то­мо­ни­дан 2018 йил да­во­ми­да 84 та GSM ва CDMA стан­дар­ти­да­ги ба­за стан­ци­я­ла­ри ўр­на­ти­ли­ши, йил да­во­ми­да 153 та мо­бил алоқа ба­за стан­ци­я­ла­ри­ни ўр­на­тиш;

Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри йў­на­ли­ши бўй­и­ча:

Ял­пи ҳу­д­у­дий маҳ­сул­от­да АКТ улу­ши­ни 2.8 фо­из­дан 3 фо­из­га ет­ка­зиш бўй­и­ча ком­плекс чо­ра-тад­бир­лар кў­риш;

Самарқанд ви­ло­я­ти, шаҳар ва ту­ман­лар ҳо­ким­ли­кла­ри­да ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри­ни жо­рий этиш ва ри­вож­лан­ти­риш ҳам­да ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги бўй­и­ча чо­ра-тад­бир­лар ре­жа­си­га 2018 йил да­во­ми­да уму­мий қий­ма­ти 404,6 млн сўм­га тенг бўл­ган 28 та лой­иҳа­лар­ни амал­га оши­риш;

Шаҳар ва ту­ман­лар ҳо­ким­ли­кла­ри­нинг мав­жуд маъ­лу­мот­лар уза­тиш ло­кал тар­моқла­ри­ни ин­вен­та­ри­за­ци­ядан ўт­ка­зиш ва мо­дер­ни­за­ция қи­лиш;

ви­ло­ят, шаҳар ва ту­ман­лар ҳо­ким­ли­кла­ри­да ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция ин­фра­ту­зил­ма­си­ни му­стаҳ­кам­лаш ва ри­вож­лан­ти­риш;

Самарқанд шаҳри­да “Ко­вор­кинг” (coworking – бир­га­лик­да ишлаш) мар­ка­зи­ни таш­кил этиш;

Самарқанд ви­ло­ят, шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­да ijro.gov.uz Иж­ро ин­ти- зо­ми­нинг Яго­на идо­ра­ла­ра­ро элек­трон ти­зи­ми­ни жо­рий этиш;

ви­ло­ят­да “Энг ях­ши дастур­чи” ва “Энг ях­ши веб-сайт” тан­ло­вла­ри­ни таш­кил этиш;

ТАТУ Самарқанд фи­ли­а­ли­да “Сиз му­та­хас­сислак­ка тай­ёр­ми­сиз” учра­шу­ви­ни таш­кил этиш;

ви­ло­ят­да 80 та GSM ба­а­за стан­ци­я­ла­ри ўр­на­ти­ли­ши­га ама­лий ёр­дам кўр­са­тиш;

2018 йил да­во­ми­да Давлат ор­ган­ла­ри раҳ­бар­ла­ри ва хо­дим­ла­ри, тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри ва ахо­ли­нинг 5000 на­фар­дан ор­тиғи­ни Ах­бо­рот ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри бўй­и­ча би­лим ва кў­ник­ма­ла­ри­ни оши­риш таш­кил этиш;

Самарқанд ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги­нинг ян­ги на­му­на­вий рас­мий веб-сай­ти­ни Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2013 йил 31 де­кабр­да­ги 355-сон қа­ро­ри та­ла­б­ла­ри­га мос ра­ви­ш­да яра­тиш бўй­и­ча ишлар­ни му­во­фиқла­ш­ти­риш;

Шу­нин­г­дек, ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма то­мо­ни­дан 2018 йил да­во­ми­да:

Соҳа кор­хо­на­ла­ри­да 2018 йил­да амал­га оши­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни ри­вож­лан­ти­ри­ш­га қа­ра­ти­л­ган йил­лик чо­ра-тад­бир­лар ре­жа­си­нинг ишлаб чиқи­ли­ши ва Ва­зир­лик­нинг Самарқанд ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма бо­ш­лиғи­га ке­ли­шиш учун ки­ри­ти­ли­ши­ни таъ­мин­лаш;

соҳа кор­хо­на­ла­ри­да ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­нинг таъ­мин­лан­ган­лик ҳо­ла­ти­ни таҳ­лил қи­лиш мақ­са­ди­да, жой­лар­да ААТТСНБДИ хо­дим­ла­ри би­лан мақ­сад­ли ўр­га­ни­шлар ўт­ка­зи­ли­ши­ни таъ­мин­лаш ва ўр­га­ниш на­ти­жа­ла­ри бўй­и­ча маъ­лу­мот­лар­ни Ва­зир­лик­ка ки­ри­тиш;

Самарқанд ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги, Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги ҳам­да ўр­та мах­сус ка­сб-ҳу­нар таъ­ли­ми мар­каз­ла­ри ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­ла­ри би­лан Рес­пуб­ли­ка ҳу­д­уд­ла­ри­да аҳо­ли ва тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри­нинг ком­пью­тер са­вод­хон­ли­ги­ни оши­риш ва улар­га давлат элек­трон хиз­мат­ла­ри­дан фой­да­ла­ниш­ни ўр­га­тиш бўй­и­ча ўқув кур­сла­ри­ни таш­кил этиш.

Самарқанд ви­ло­я­ти­да АКТНИ жо­рий эти­л­ган­лик ҳо­ла­ти буй­и­ча рей­тинг кўр­сат­ки­чла­ри:

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.