По­лез­но­сти

ICTNEWS - - Содержание Март -

ва иқти­со­ди­ёт­нинг ре­ал сек­то­ри­да кенг жо­рий этиш, иш­чи ўрин­ла­ри­ни ав­то­мат­ла­ш­ти­риш йў­на­ли­ши­да ҳам қа­тор ишлар амал­га оши­рил­моқ­да.

– Ҳақиқат­дан ҳам, бу­гун­ги кун­да ишлаб чиқи­л­ган ах­бо­рот ти­зим­ла­ри жой­лар­да кенг йўл­га қўй­ил­моқ­да. Ма­са­лан, қоғоз сар­фи­ни ка­май­ти­риш, яго­на ах­бо­рот ма­ко­ни­ни ҳо­сил қи­лиш, бо­шқа­рув қа­рор­ла­ри­нинг ба­жа­ри­лиш тез­кор­ли­ги ва са­ма­ра­дор­ли­ги­ни оши­риш мақ­са­ди­да “Пах­та”, ви­ло­ят­да кадр­лар би­лан боғ­лиқ му­ам­мо­лар­ни тез ҳал қи­лиш им­ко­ни­ни бе­рув­чи “Кадр”, “Иж­ро ин­ти­зо­ми­нинг яго­на элек­трон ти­зи­ми www. ijro.gov.uz” ах­бо­рот ти­зим­ла­ри жо­рий эти­л­ган, – дея сўз бо­шла­ди Сир­да­рё ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги ҳу­зу­ри­да­ги “Компьютерлаштириш мар­ка­зи” ДУК ди­рек­то­ри А.бур­ха­нов. – Ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг 2009 йил­дан рас­мий иш­га ту­ши­ри­л­ган веб-сай­ти­да ви­ло­ят­да­ги ян­ги­ли­клар ва ха­бар­лар тўғри­си­да маъ­лу­мот­лар ёри­ти­либ бо­рил­моқ­да.

Ви­ло­ят­да идо­ра­ла­ра­ро маъ­лу­мот ал­ма­ши­ниш “Е-ХАТ” ҳи­мо­я­лан­ган элек­трон почта ти­зи­ми орқа­ли амал­га оши­риб ке­лин­моқ­да. 2017 йил­нинг охи­ри­га ке­либ, уш­бу почта ти­зим­дан фой­да­ла­нув­чи­лар со­ни 100 та­дан ош­ди. Бу бо­ра­да­ги ишлар из­чил­лик би­лан да­вом эт­моқ­да. Бун­дан та­шқа­ри, ви­ло­ят­да ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри соҳа­си­да кадр­лар ма­ла­ка­си­ни оши­ри­ш­га ҳам алоҳи­да эъ­ти­бор қа­ра­ти­л­ган. Жум­ла­дан, Гу­ли­стон Давлат уни­вер­си­те­ти про­фес­сор-ўқи­тув­чи­ла­ри­ни жалб қи­л­ган ҳол­да ви­ло­ят, шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри, кор­хо­на ва таш­ки­лот­лар­да фа­о­ли­ят юри­та­ёт­ган хо­дим­лар­нинг “Ком­пью­тер са­вод­хон­ли­ги” кур­сла­ри­да ма­ла­ка­си­ни оши­риш ишла­ри йўл­га қўй­и­л­ган.

Сир­да­рё ви­ло­я­ти­да тад­биқ қи­лин­ган ах­бо­рот ти­зим­ла­ри­ни барқа­рор ишла­ши­ни таъ­мин­лаш мақ­са­ди­да ви­ло­ят “Компьютерлаштириш мар­ка­зи” хо­дим­ла­ри шаҳар ва ту­ман­лар­да 100 дан ор­тиқ ўқув ва ама­лий се­ми­нар­лар ўт­каз­ди­лар. Бу­нинг на­ти­жа­си ўла­роқ, ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри­ни жо­рий этиш ва ри­вож­лан­ти­риш са­ма­ра­дор­ли­ги­нинг рей­тингли на­ти­жа­ла­ри бўй­и­ча ви­ло­ят 2017 йил­нинг яку­ни бўй­и­ча 85.52 балл тў­плаб Рес­пуб­ли­ка­да­ги маҳал­лий давлат ҳо­ки­ми­я­ти ор­ган­ла­ри ичи­да 3-ўрин­ни эгал­ла­ди.

РЕЖАЛАР

Те­ле­ком­му­ни­ка­ция тар­моқла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш бўй­и­ча:

қи­ш­лоқ жой­лар­да NGN тех­но­ло­ги­я­си асо­си­да ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция ин­фра­ту­зил­ма­си­ни ри­вож­лан­ти­риш мақ­са­ди­да 3072 порт­га тенг MSAN стан­ци­я­ла­ри­ни ўр­на­тиш ва 40 км ОТАЛ қу­риш;

за­мо­на­вий те­ле­комм­му­ни­ка­ция хиз­мат­ла­ри кўр­са­тиш им­ко­ни­ят­ла­ри­ни кен­гай­ти­риш мақ­са­ди­да 133,5 км оп­тик то­ла­ли алоқа ли­ни­я­ла­ри­ни қу­риш;

3G ва 4G LTE тех­но­ло­ги­я­си асо­си­да ҳу­д­уд­лар­да мо­бил алоқа опе­ра­тор­лар тар­моғи­ни ри­вож­лан­ти­риш мақ­са­ди­да 72 та ба­за стан­ци­я­ла­ри­ни қу­риш;

ви­ло­ят­да дастур­чи­лар­ни қўл­лаб-қув­ват­лаш ва иқти­дор­ли­лар­ни аниқла­ш­га қа­ра­ти­л­ган “Ёш дастур­чи­лар фо­ру­ми – 2018”ни ўт­ка­зиш;

ёш дастур­чи­лар фа­о­ли­я­ти­ни қўл­лаб-қув­ват­лаш, соҳа­да ян­ги ин­но­ва­ци­он ғо­я­лар­ни амал­га оши­риш учун қу­лай ша­ро­ит­лар­ни яра­тиш мақ­са­ди­да Гу­ли­стон шаҳри­да “Ко­вор­кинг” (co-working – бир­га­лик­да ишлаш) мар­ка­зи­ни таш­кил этиш чо­ра­ла­ри­ни кў­риш;

Сир­да­рё ви­ло­я­ти­да 2018 йил мо­бай­ни­да мо­бил або­нент­лар со­ни­ни 589 минг­та­дан 620 минг­та­га ет­ка­зиш;

Ин­тер­нет фой­да­ла­нув­чи­лар со­ни 347,8 минг­та­дан 360 минг­та­га ет­ка­зиш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган;

кенг по­ло­са­ли тар­моқ­ни ри­вож­лан­ти­риш бўй­и­ча 4992 та порт­га тенг 13 та MSAN қу­рил­ма­си­ни ўр­на­тиш;

“Ўз­мо­байл” фи­ли­а­ли то­мо­ни­дан

2018 йил да­во­ми­да 42 та GSM мо­бил алоқа ба­за стан­ци­я­ла­ри­ни ўр­на­тиш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган.

АХ­БО­РОТ ТЕХ­НО­ЛО­ГИ­Я­ЛА­РИ ЙЎ­НА­ЛИ­ШИ БЎЙ­И­ЧА:

Ял­пи ҳу­д­у­дий маҳ­сул­от­да АКТ улу­ши 2017 йил­да 138,1 млрд сўм­лик кўр­са­ти­л­ган хиз­мат­лар­ни 2018 йил­да 165,0 млрд­га (20 % дан кам бўл­ма­ган) ет­ка­зиш бўй­и­ча ком­плекс чо­ра-тад­бир­лар кў­риш.

Шаҳар ва ту­ман­лар ҳо­ким­ли­кла­ри­нинг мав­жуд маъ­лу­мот­лар уза­тиш ло­кал тар­моқла­ри­ни ин­вен­та­ри­за­ци­ядан ўт­ка­зиш ва мо­дер­ни­за­ция қи­лиш;

Ви­ло­ят, шаҳар ва ту­ман­лар ҳо­ким­ли­кла­ри­да ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция ин­фра­ту­зил­ма­си­ни му­стаҳ­кам­лаш ва ри­вож­лан­ти­риш;

Сир­да­рё ви­ло­я­ти, шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­да Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг 9.08.2017 йил­да­ги 5017-фар­мой­и­ши­га асо­сан ijro.gov.uz Иж­ро ин­ти­зо­ми­нинг Яго­на идо­ра­ла­ра­ро элек­трон ти­зи­ми­ни жо­рий этиш;

Ви­ло­ят­да “Ёш дастур­чи­лар фо­ру­ми-2018” кўрик тан­ло­ви­ни ўт­ка­зиш;

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг 12.02.2014 йил­да­ги Пқ-2126-сон қа­ро­ри­га асо­сан ви­ло­ят­да 42 та GSM ба­за стан­ци­я­ла­ри ўр­на­ти­ли­ши­га ама­лий ёр­дам кўр­са­тиш.

Шу­нин­г­дек, ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма то­мо­ни­дан 2018 йил да­во­ми­да соҳа кор­хо­на­ла­ри­да 2018 йил­да амал­га оши­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни ривожлантиришга қа­ра­ти­л­ган йил­лик чо­ра-тад­бир­лар ре­жа­си­нинг ишлаб чиқи­ли­ши ва Ва­зир­лик­нинг Сир­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма бо­ш­лиғи­га ке­ли­шиш учун ки­ри­ти­ли­ши­ни таъ­мин­лаш кўз­да ту­ти­л­ган;

Сир­да­рё ви­ло­я­ти ту­ман­ла­ри ва ай­ниқ­са қи­ш­лоқ жой­ла­ри­да ком­пью­тер, ин­тер­нет тар­моғи­ни кен­гай­ти­риш, Ки­чик биз­нес ва ху­су­сий тад­бир­кор­лик­ка кенг ша­ро­ит­лар яра­тиш мақ­са­ди­да алоқа ва ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри соҳа­си­да фа­о­ли­ят юри­тиш учун ли­цен­зи­я­лаш тар­тиб­ла­ри, им­ти­ёз­ла­ри шу­нин­г­дек Дасту­рий таъ­ми­нот во­си­та­ла­ри ишлаб чиқа­рув­чи­лар­га яра­ти­л­ган им­ко­ни­ят­лар ҳам­да “элек­трон ҳу­ку­мат” ти­зи­ми до­ира­си­да яго­на дар­ча та­мой­и­ли бўй­и­ча элек­трон давлат хиз­мат­ла­ри кўр­са­тиш тар­ти­би тўғри­си­да «Очиқ эши­клар ку­ни» ама­лий се­ми­нар­ла­ри­ни ўт­ка­зиш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.