ЖИЗ­ЗАХ ВИ­ЛО­Я­ТИ: на­ти­жа­лар тах­ли­ли

МИРОЛИМ АБИЛОВ, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги Жиз­зах ви­ло­я­ти ху­д­у­дий бош­кар­ма­си Те­ле­ком­му­ни­ка­ция тар­мо­кла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш бў­ли­ми бош му­та­хас­си­си.

ICTNEWS - - Мундарижа Апрель -

“ЭЛЕК­ТРОН ҲУ­КУ­МАТ”

“Элек­трон ҳу­ку­мат”ни ри­вож­лан­ти­риш мақ­са­ди­да “2017 йил­да амал­га оши­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган лой­иҳа­лар­нинг ман­зил­ли дасту­ри” та­с­диқлан­ди. Уш­бу ман­зил­ли дастур 33 банд­дан ибо­рат бў­либ, 2017 йил яку­ни­га кў­ра 31 та бан­ди ижро­си таъ­мин­лан­ди. АКТНИ ри­вож­лан­ти­риш бўй­и­ча лой­иҳа­лар­нинг ман­зил­ли дасту­ри­нинг амал­га оши­ри­ли­ши­га 16 096,65 млн сўм бел­ги­лан­ган бў­либ, лой­иҳа­лар­нинг амал­га оши­ри­ли­ши­дан ўз­ла­ш­ти­ри­л­ган ма­б­лағ 16 449,30 млн сўм­ни таш­кил эт­моқ­да.

Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си бо­ш­лиғи Ак­мал Са­вур­ба­ев, ви­ло­ят­да Акт­нинг жо­рий эти­л­ган­лик ҳо­ла­ти бўй­и­ча эри­ши­л­ган кўр­сат­ки­члар ҳақи­да маъ­лу­мот бе­риб ўт­ди­лар. – 2018 йил 1 чо­ра­ги яку­ни бўй­и­ча Жиз­зах ви­ло­я­ти­да Акт­нинг жо­рий эти­л­ган­лик бўй­и­ча уму­мий баҳо 100 фо­из­дан 80,61 фо­из­ни таш­кил қил­моқ­да. Ҳо­ким­лик­нинг рас­мий веб-сай­ти ва улар орқа­ли тақ­дим эти­л­а­ёт­ган ин­тер­ак­тив давлат хиз­мат­ла­ри си­фа­ти бўй­и­ча эса мақ­сад­ли кўр­сат­кич 50 фо­из бў­либ, биз­нинг ви­ло­ят­да бу кўр­сат­кич 41,30 фо­из­ни таш­кил эт­ди, – дей­ди Ак­мал Аб­ду­мў­ми­но­вич. – Ах­бо­рот тизимлари, ах­бо­рот ре­сур­сла­ри ва элек­трон ҳуж­жат ай­ла­ни­ши ти­зим­ла­ри­нинг жо­рий эти­ли­ши бўй­и­ча мақ­сад­ли кўр­сат­кич 26 фо­из этиб бел­ги­лан­ган бў­либ, бу йў­на­лиш бўй­и­ча 16,31 фо­из кўр­сат­кич қайд этил­ди. Ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни таъ­мин­лаш да­ра­жа­си­га тўх­та­ла­ди­ган бўл­сак, уш­бу йў­на­лиш бўй­и­ча мақ­сад­ли кўр­сат­кич 20 фо­из этиб бел­ги­лан­ган бў­либ, бу кўр­сат­кич 19 фо­из­ни таш­кил эт­ди.

ТЕ­ЛЕ­КОМ­МУ­НИ­КА­ЦИЯ

Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­уд­ла­ри­да 2018 йил да­во­ми­да 257 км оп­тик то­ла­ли алоқа ли­ни­я­ла­ри ётқи­зи­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган бў­либ ҳо­зир­га­ча “Ўз­бек­те­ле­ком” АК Жиз­зах фи­ли­а­ли ва “Ўзи-жиз­зах” фи­ли­а­ли то­мо­ни­дан 37 км узун­лик­даги оп­тик то­ла­ли алоқа ли­ни­я­си қу­рил­ди. Ви­ло­ят­да кенг по­ло­са­ли тар­моқлар

сиғи­ми 2018 йил­да 432 порт­га оши­ри­либ, 18,7 минг порт­га ет­ка­зил­ди. АDSL ва FTTX тех­но­ло­ги­я­си­га асо­слан­ган юқо­ри тез­лик­даги Ин­тер­нет хиз­мат­ла­ри­дан фой­да­ла­нув­чи­лар со­ни 12 мин­г­дан ор­тиқ­ни таш­кил эт­ди.

“Ўз­мо­байл” GSM алоқа тар­моғи­нинг қам­ро­ви­ни кен­гай­ти­риш лой­иҳа­си бўй­и­ча 2018 йил да­во­ми­да ви­ло­ят­да жа­ми 61 та объ­ект­да ба­за стан­ци­я­лар ўр­на­тиш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган бў­либ йил охи­ри­га­ча жа­ми 137 та­га ет­ка­зи­ли­ши кўз­да ту­тил­моқ­да.

“Ўз­мо­байл” CDMA-450 алоқа тар­моғи­нинг қам­ро­ви­ни кен­гай­ти­риш бўй­и­ча 2017 йил да­во­ми­да ви­ло­ят­да жа­ми 23 та объ­ект­да ба­за стан­ци­я­лар ўр­на­тиш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган бў­либ, йил яку­ни­га кў­ра жа­ми 20 та объ­ект­лар­да CDMA-450 ба­за стан­ция қу­рил­ма­ла­ри­ни мон­таж қи­лиш ишла­ри якун­лан­ди. 2018 йил­да ре­жа­нинг ба­жа­рил­ма­ган қисми амал­га оши­ри­ла­ди.

Ви­ло­ят ва ту­ман мар­каз­ла­ри­га­ча маъ­лу­мот­лар уза­тиш тар­моқла­ри ўт­ка­зув­чан­ли-

Жиз­зах ви­ло­я­ти Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг мар­ка­зий қисми­да жой­ла­ш­ган. Ер май­до­ни 21,2 минг кв. км­ни таш­кил этиб, Ўз­бе­ки­стон ҳу­д­у­ди­нинг 3,4 фо­изи­ни эгал­лай­ди. Ви­ло­ят­да­ги аҳо­ли со­ни 2018 йил­нинг 1 ян­варь ҳо­ла­ти­га 1,324 минг ки­ши­ни таш­кил қил­ди

ги­ни оши­риш мақ­са­ди­да ви­ло­ят мар­ка­зи­га қа­дар ма­ги­страл тар­моқ ўт­ка­зув­чан­ли­ги­ни 40 Гбит/с.га­ча, ту­ман мар­каз­ла­ри­га қа­дар 10 Гбит/с.га­ча оши­ри­л­ган.

МО­ЛИ­ЯВИЙ КЎР­САТ­КИ­ЧЛАР

2017 йил­да ви­ло­ят миқё­си­да те­ле­ком­му­ни­ка­ция хиз­мат­ла­ри бўй­и­ча кўр­са­ти­л­ган хиз­мат­ла­ри ҳа­жми 32815,7 млрд сўм­ни таш­кил этиб ўт­ган йи­л­га нис­ба­тан ўсиш су­ра­ти 124,5 фо­из, бел­ги­лан­ган ре­жа эса 108,3 фо­из­га ба­жа­рил­ди. Ви­ло­ят бўй­и­ча кўр­са­ти­л­ган АКТ хиз­мат­ла­ри ҳа­жми 190,4

млрд сўм­ни таш­кил эт­ди, ўт­ган давр­га нис­ба­тан ўсиш да­ра­жа­си 127,6 фо­из.

ТЕ­ЛЕ­КОМ­МУ­НИ­КА­ЦИЯ ИНФРАТУЗИЛМАСИ БЎЙ­И­ЧА

Жиз­зах ви­ло­я­ти­да уму­мий сиғи­ми 39,7 минг рақам­га тенг 47 та те­ле­фон стан­ци­я­ла­ри 100 фо­из­га рақам­ла­ш­ти­ри­л­ган бў­либ, улар орқа­ли 29,5 минг фой­да­ла­нув­чи­лар­га за­мо­на­вий алоқа хиз­мат­ла­ри кўр­са­тиб ке­лин­моқ­да.

Ви­ло­ят аҳо­ли­си­га маҳал­лий те­ле­ком­му­ни­ка­ция тармоғи орқа­ли Ин­тер­нет хиз­мат­ла­ри­ни кўр­са­тув­чи кенг по­ло­са­ли қу­рил­ма­лар­нинг сиғи­ми 18,7 минг порт­га ет­ка­зил­ди, улар орқа­ли 12 минг­та або­нент­га хиз­мат кўр­са­тил­моқ­да (ўсиш ўт­ган йи­л­га нис­ба­тан 129,8 фо­из). IP-TV хиз­ма­ти­дан фой­да­ла­нув­чи­лар со­ни 3,1 минг­та­ни таш­кил қил­моқ­да. Жа­ми ин­тер­нет фой­да­ла­нув­чи­лар со­ни мо­бил алоқа або­нент­ла­ри би­лан бир­га­лик­да 284,4 минг­та­ни таш­кил эт­ди (ўсиш ўт­ган йил­нинг шу даври­га нис­ба­тан 157 фо­из).

2018 йил 1 апрель ҳо­ла­ти­га мо­бил алоқа ком­па­ния тар­моқла­ри­да ўр­на­ти­л­ган ба­за стан­ци­я­лар­нинг уму­мий со­ни 898 та­га ет­ка­зил­ди ва фой­да­ла­нув­чи­лар со­ни 763,7 минг­та­ни таш­кил эта­ди (ўсиш ўт­ган йил­нинг шу даври­га нис­ба­тан 102,7 фо­из).

Қу­ри­л­ган оп­тик то­ла­ли алоқа ли­ни­я­ла­ри узун­ли­ги 1159,8 км.га (2018 йил мо­бай­ни­да қу­ри­л­ган оп­тик то­ла­ли алоқа ли­ни­я­ла­ри 37 км), тар­моқ ўт­ка­зув­чан­лик да­ра­жа­си ви­ло­ят мар­ка­зи­га­ча 40 Гбит/сга, ҳар бир ту­ман мар­каз­ла­ри­га­ча 10 Гбит/сга ет­ка­зил­ди.

Шу­нин­г­дек, ви­ло­ят­да “РРТМ” Дук­нинг Жиз­зах ра­дио­те­ле­уза­тиш мар­ка­зи то­мо­ни­дан 49 та кам қув­ват­ли рақам­ли те­ле­ви­де­ние уза­тки­чла­ри ўр­на­ти­л­ган бў­либ, ви­ло­ят аҳо­ли­си­нинг рақам­ли те­ле­ви­де­ние би­лан қам­ро­ви 100 фо­из­га ет­ка­зил­ди.

“ZIYONET”АХ­БО­РОТ ТАЪ­ЛИМ ТАРМОҒИ

Ҳо­зир­ги кун­да Жиз­зах ви­ло­я­ти­да­ги

542 та умум­таъ­лим мак­та­би­дан 322 та­си ва 75 та ка­сб-ҳу­нар кол­леж­ла­ри ва 4 та ака­де­мик ли­цей­ла­ри­нинг бар­ча­си (шун­дан 16 та­си оп­тик то­ла­ли алоқа ка­бе­ли орқа­ли) “ZIYONET” ах­бо­рот таъ­лим тар­моғи­га улан­ган.

Ви­ло­ят­да­ги 220 та умум­таъ­лим мак­та­б­ла­ри­ни “ZIYONET” ах­бо­рот таъ­лим тар­моғи­га улаш бўй­и­ча ишлар ре­жа асо­си­да таш­кил эти­л­ган.

Шу­нин­г­дек, ви­ло­ят­да­ги 182 та мак­та­б­га­ча таъ­лим муас­са­са­ла­ри­ни ин­тер­нет тар­моғи­га улаш бўй­и­ча те­ги­шли тар­тиб­да ўр­га­ниш ўт­ка­зил­ди ва сар­фла­на­ди­ган ма­б­лағлар миқ­до­ри ҳи­соб­лаб чиқил­ди.

ЯГО­НА ИН­ТЕР­АК­ТИВ ДАВЛАТ ХИЗ­МАТ­ЛА­РИ ПОР­ТА­ЛИ

Ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг рас­мий www. jizzax.uz веб-сай­ти маъ­лу­мот­лар би­лан бой­и­ти­либ бо­рил­моқ­да.

Ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг рас­мий веб-сай­ти www.jizzax.uz орқа­ли ви­ло­я­ти­миз аҳо­ли­си ва тад­бир­кор­ла­ри­га 31 та ин­тер­ак­тив хиз­мат­лар тақ­дим этил­моқ­да. Мав­жуд ин­тер­ак­тив хиз­мат­лар­нинг 15 та­си ба­за­вий ва 16 та қў­шимча ин­тер­ак­тив хиз­мат­лар кўр­са­тил­моқ­да. Шу­лар­дан, ви­ло­ят рас­мий веб-сай­ти орқа­ли 13 тур­да­ги давлат хиз­мат­ла­ри ик­ки то­мон­ла­ма ва 18 тур­да­ги бир то­мон­ла­ма ҳам­да маъ­лу­мот та­риқа­си­да кўр­са­ти­ли­ши йўл­га қўй­и­л­ган. Яго­на давлат ин­тер­ак­тив хиз­мат­лар пор­та­ли орқа­ли кўр­са­ти­ла­ёт­ган хиз­мат­лар­нинг 11 ту­ри ви­ло­ят рас­мий веб-сай­ти­да фой­да­ла­ниш им­ко­ни­я­ти би­лан жо­рий эти­л­ган

Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги то­мо­ни­дан pm.gov.uz –Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти вир­ту­ал қа­бул­хо­на­си ҳам­да my.gov.uz – Яго­на ин­тер­ак­тив давлат хиз­мат­ла­ри пор­та­ли орқа­ли ҳам му­ро­жа­ат­лар қа­бул қи­ли­на­ди. Му­ро­жа­ат­лар­ни кўриб чиқиб, жа­воб қай­та­риш бўй­и­ча ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги ҳам­да шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­да ма­съул шах­слар бел­ги­лан­ган бў­либ, бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да кўриб чиқи­ли­ши қатъ­ий на­зо­рат­га олин­ган.

Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳам­да ту­ман (шаҳар) ҳо­ким­ли­кла­ри ўр­та­си­да кор­по­ра­тив тар­моқ ва ун­да “КБАТ” элек­трон ҳуж­жат ай­ла­ни­ши ти­зи­ми жо­рий эти­л­ган. Ҳи­со­бот да­ври­да NIS.UZ ти­зи­ми­га ки­ри­ти­л­ган маъ­лу­м­от­га кў­ра, Жиз­зах ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­да элек­трон ҳуж­жат ай­ла­ни­ши­нинг уму­мий ки­риш ва чиқиш кор­ре­спон­ден­ци­я­ла­ри­да­ги улу­ши 97,8 фо­из­ни таш­кил эт­ган. Ви­ло­ят, шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­да хо­дим­лар­нинг 631 на­фа­ри (ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­да 58 та, шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­да

540 та) элек­трон рақам­ли им­зо ка­лит­ла­ри би­лан таъ­мин­лан­ган.

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си очиқ маъ­лу­мот­лар пор­та­ли­га Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги то­мо­ни­дан 305 тур­да­ги маъ­лу­мот­лар тў­плам­ла­ри жой­ла­ш­ти­ри­либ, уш­бу маъ­лу­мот­лар фой­да­ла­нув­чи­лар то­мо­ни­дан

146 433 мар­та кў­чи­риб олин­ган. Давлат ор­ган­ла­ри­нинг маъ­лу­мот тў­плам­ла­ри ва юклашлар бўй­и­ча рей­тин­ги­да 127 та давлат ор­ган­ла­ри ичи­да 2 ўрин­ни эгал­ла­ган.

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2015 йил 13 май­да “Давлат хиз­мат­ла­ри кўр­са­тиш ҳам­да давлат ор­ган­ла­ри ва бо­шқа таш­ки­лот­лар­нинг идо­ра­ла­ра­ро ах­бо­рот ҳам­кор­ли­ги тар­ти­би­ни яна­да та­ко­мил­ла­ш­ти­риш чо­ра-тад­бир­ла­ри тўғри­си­да”ги 120-сон­ли қа­ро­ри­га му­во­фиқ ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги то­мо­ни­дан кўр­са­ти­ла­ёт­ган 19 тур­да­ги давлат хиз­мат­ла­ри, шу­нин­г­дек фой­да­ла­ни­лади­ган ша­кл­лар ва

блан­ка­лар­ни хат­ло­в­дан ўт­ка­зи­либ, давлат хиз­мат­ла­ри­нинг Яго­на ре­ест­ри­га ки­ри­тил­ди.

– Ҳу­ку­ма­ти­миз то­мо­ни­дан қа­бул қи­лин­ган қо­нун­чи­лик ҳуж­жат­ла­ри­га му­во­фиқ, маҳал­лий давлат ҳо­ки­ми­я­ти ор­ган­ла­ри то­мо­ни­дан аҳо­ли ва тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри­га 14 тур­да­ги рух­сат бе­риш ва 5 та ли­цен­зи­я­лаш ту­ри­да­ги хиз­мат­лар кўр­са­ти­ли­ши бел­ги­лан­ган. Бу­гун­ги кун­да Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги то­мо­ни­дан уш­бу хиз­мат­лар рас­мий веб-сайт ва Яго­на ин­тер­ак­тив давлат хиз­мат­ла­ри пор­та­ли­га ин­те­гра­ция қи­лин­ган, – дей­ди Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си бо­ш­лиғи Ак­мал Са­вур­ба­ев.

КОМПЬЮТЕРЛАШТИРИШ МАР­КА­ЗИ

Жиз­зах ви­ло­я­ти­да “Элек­трон ҳу­ку­мат” ти­зи­ми до­ира­си­да жо­рий эти­л­ган “Ли­цен­зия” ах­бо­рот тизимлари ком­плек­си­да ишлаш ма­са­ла­си­га бағи­шлан­ган се­ми­нар-тре­нинг бў­либ ўт­ди.

Ўз­бе­ки­стон-ко­рея мар­ка­зи­да (KOICA) Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги ва «Элек­трон ҳу­ку­мат» ти­зи­ми­ни ри­вож­лан­ти­риш де­пар­та­мен­ти би­лан бир­га­лик­да таш­кил эти­л­ган се­ми­нар­да «Ли­цен­зия» ах­бо­рот ти­зи­ми­га маъ­лу­мот­лар­ни ки­ри­тиб бо­риш ва ян­ги­лаш учун шаҳар­лар ва ту­ман­лар ҳо­ким­ли­кла­ри, бо­шқар­ма ва таш­ки­лот­лар­дан ма­съул ҳо­дим­лар та­клиф эти­либ се­ми­нар-тре­нинг ўт­ка­зил­ди.

Ҳо­зир­ги кун­да ви­ло­ят Компьютерлаштириш мар­ка­зи маъ­лу­мо­ти­га кў­ра, Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги ва бо­шқар­ма, таш­ки­лот­ла­ри, шаҳар­лар ва ту­ман­лар ҳо­ким­ли­клар то­мо­ни­дан би­рик­ти­ри­л­ган ма­съул шах­слар­га 6 та йў­на­лиш бўй­и­ча “Ли­цен­зия” ах­бо­рот ти­зи­ми­га ки­риб маъ­лу­мот­лар­ни жой­ла­ш­ти­риш учун ма­съул му­та­хас­си­си то­мо­ни­дан “па­роль” ва “ло­гин”лар тарқа­тил­ди.

– За­мо­на­вий ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри кенг жо­рий эти­л­а­ёт­га­ни иқти­со­ди­ёт ва ижти­мо­ий тар­моқлар ри­во­жи­да муҳим аҳа­ми­ят ка­сб эт­моқ­да, – дей­ди ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги Компьютерлаштириш мар­ка­зи давлат уни­тар кор­хо­на­си раҳ­ба­ри Му­за­фа­ров Са­и­да­кром Суҳ­ба­то­вич. – Жум­ла­дан, “Элек­трон ҳу­ку­мат” ти­зи­ми ва маз­кур дастур до­ира­си­да “Ли­цен­зия” ах­бо­рот тизимлари ком­плек­си яра­ти­ли­ши бу бо­ра­да­ги энг муҳим қа­дам­лар­дан би­ри бў­либ кел­моқ­да. Ви­ло­ят­да маз­кур ти­зим ма­жмуа­си­да аль­ко­гол­ли маҳ­су­лот­лар би­лан ча­ка­на сав­до қи­лиш, нефть маҳ­су­лот­ла­ри­ни ав­то­мо­бил­лар­га ёни­лғи қуй­иш ва мой ал­ма­ш­ти­риш пункт­ла­ри орқа­ли со­тиш, нодавлат таъ­лим муас­са­са­ла­ри­нинг чет тил­ла­ри­ни ўр­га­тиш бўй­и­ча ўқув кур­сла­ри­ни таш­кил қи­лиш би­лан шуғул­ла­ниш учун та­шқи ре­кла­ма­ни жой­ла­ш­ти­ри­ш­га рух­сат­но­ма ва ли­цен­зи­я­лар­ни ки­ри­тиш ка­би ишлар яку­ни­га ет­ка­зил­ди. Қолган ли­цен­зия фа­о­ли­я­ти тур­ла­ри, ху­су­сан, до­ри во­си­та­ла­ри ва тиб­бий буюм­лар­нинг ча­ка­на ре­а­ли­за­ци­я­си, ўр­мон фон­ди­га кир­май­ди­ган да­рахт­лар ва бу­та­лар­ни ке­сиш бўй­и­ча рух­сат­но­ма бе­риш ҳам­да шаҳар­лар ва ту­ман­лар ҳо­ким­ли­кла­ри­нинг кўч­ма сав­до фа­о­ли­я­ти­ни амал­га оши­ри­ш­га, ту­рар жой­ни но­ту­рар жой то­и­фа­си­га ўт­ка­зиш ва но­тўғри фой­да­ла­ни­л­ган ер­лар­ни қай­та ре­куль­ти­ва­ция қи­лиш учун рух­сат­но­ма ва ли­цен­зи­я­лар ре­ест­ри­ни элек­трон ша­кл­да ки­ри­тиб бо­риш усти­да ама­лий ишлар да­вом эт­моқ­да. Ҳо­зир­ги кун­да «Ли­цен­зия» ах­бо­рот ти­зи­ми­га ма­съул ҳо­дим­лар то­мо­ни­дан маъ­лу­мот­лар ки­ри­ти­либ бо­рил­моқ­да.

Се­ми­нар иш­ти­рок­чи­ла­ри ва “Элек­трон ҳу­ку­мат” ти­зи­ми­ни ри­вож­лан­ти­риш мар­ка­зи бў­лим бо­ш­лиғи Р. Иша­нов ўр­та­си­да “Ли­цен­зия” ах­бо­рот тизимлари ком­плек­си ре­ест­ри­га ки­ри­тиш тар­тиб ва қо­и­да­ла­ри бўй­и­ча атро­фли­ча фи­кр­лар ва са­вол-жа­воб­лар ал­ма­ши­либ, ис­тиқ­бол­да­ги ва­зи­фа­лар бел­ги­лаб олин­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.