Те­ле­ком­му­ни­ка­ция тар­моқла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш бўй­и­ча:

ICTNEWS - - Минтақалар Жиззах Вилояти -

• Жиз­зах ви­ло­я­ти­да 2018 йил мо­бай­ни­да мо­бил або­нент­лар со­ни­ни 763,7 минг­та­дан 775,4 минг­та­га ет­ка­зиш;

• Ин­тер­нет фой­да­ла­нув­чи­лар со­ни 284,4 минг­та­дан 300 минг­та­дан оши­риш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган.

“Ўз­бек­те­ле­ком” АК Жиз­зах фи­ли­а­ли то­мо­ни­дан 2018 йил мо­бой­ни­да:

• 257 км.дан зи­ёд оп­тик то­ла­ли алоқа ли­ни­я­ла­ри­ни қу­риш ва оп­тик то­ла­ли тар­моқ учун 720 порт­га тенг 30 та SWICH қу­рил­ма­си­ни ўр­на­тиш;

• қи­ш­лоқ ҳу­д­уд­лар­да ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция ин­фра­ту­зил­ма­си­ни кен­гай­ти­риш учун 40 км оп­тик то­ла­ли алоқа ли­ни­я­си таш­кил қи­лиш ва 640 порт­ли 7 та MINIMSAN қу­рил­ма­ла­ри­ни ўр­на­тиш.

• “Ўз­мо­байл” фи­ли­а­ли то­мо­ни­дан

2018 йил да­во­ми­да 61 та GSM мо­бил алоқа ба­за стан­ци­я­ла­ри­ни ўр­на­тиш;

“Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри йў­на­ли­ши бўй­и­ча:

• 2018 йил­да Олий ва ўр­та мах­сус таъ­лим ва­зир­ли­ги, Рес­пуб­ли­ка ах­бо­рот-ку­туб­хо­на мар­ка­зи, “Ту­рон” АКМ то­мо­ни­дан “Мо­бил ку­туб­хо­на”лар­ни жо­рий этиш лой­иҳа­си до­ира­си­да Жиз­зах ви­ло­я­ти­да жой­ла­ш­ган олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри ва ка­сб-ҳу­нар кол­леж­ла­ри би­но­ла­ри­нинг ки­риш фа­ела­ри­да Qr-код­лар жой­ла­ш­ти­риш. Ўз­бе­ки­стон мил­лий ку­туб­хо­на­си элек­трон ки­то­бла­ри тўғри­си­да­ги маъ­лу­мот­лар­ни мах­сус таб­ло­лар­да жой­ла­ш­ти­риш ва улар­ни мо­бил қу­рил­ма­лар­га юклаб олиш ва ўқиш им­ко­ни­ни яра­тиш;

• 2018 йил­да “Ту­рон” ах­бо­рот-ку­туб­хо­на мар­ка­зи­да таш­риф бу­ю­рув­чи­лар учун Wi-fi ҳу­д­уд­ла­ри­ни таш­кил этиш;

• 2018-2019 йил­лар­да Жиз­зах шаҳри­дан ҳа­ра­кат­ла­нув­чи давлат йў­лов­чи та­шиш ав­то­бу­сла­ри­га за­мо­на­вий GPS тизимларини ўр­на­тиш;

• 2018-2020 йил­лар­да Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги­нинг Ви­ло­ят обо­дон­ла­ш­ти­риш бо­шқар­ма­си то­мо­ни­дан Бе­ко­бод, Ол­ма­лиқ, Ан­грен, Чир­чиқ, Ну­раф­шон шаҳар­ла­ри ҳам­да Пар­кент, Оқўўрғон, Ке­лес, Пар­кент, Бў­стон­лиқ ту­ман­ла­ри- нинг Ав­то­бус так­си парк­ла­ри ва Жиз­зах ав­то­вок­за­ли­да «Элек­трон таб­ло­ид»лар ўр­на­тиш;

• 2019 йил да­во­ми­да “Компьютерлаштириш мар­ка­зи” ДУК то­мо­ни­дан Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги сер­ве­ри­да IDS/IPS ва DLP тизимларини жо­рий этиш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.