Шу­нин­г­дек, ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма то­мо­ни­дан 2018 йил да­во­ми­да:

ICTNEWS - - Минтақалар Жиззах Вилояти -

• соҳа кор­хо­на­ла­ри­да 2018 йил­да амал­га оши­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни ри­вож­лан­ти­ри­ш­га қа­ра­ти­л­ган йил­лик чо­ра-тад­бир­лар ре­жа­си­нинг ишлаб чиқи­ли­ши ва Ва­зир­лик­нинг Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма бо­ш­лиғи­га ке­ли­шиш учун ки­ри­ти­ли­ши­ни таъ­мин­лаш;

• соҳа кор­хо­на­ла­ри­да ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­нинг таъ­мин­лан­ган­лик ҳо­ла­ти­ни таҳ­лил қи­лиш мақ­са­ди­да, жой­лар­да ААТТСНБДИ хо­дим­ла­ри би­лан мақ­сад­ли ўр­га­ни­шлар ўт­ка­зи­ли­ши­ни таъ­мин­лаш ва ўр­га­ниш на­ти­жа­ла­ри бўй­и­ча маъ­лу­мот­лар­ни Ва­зир­лик­ка ки­ри­тиш;

• ви­ло­ят­да­ги соҳа кор­хо­на­ла­ри­да, маҳал­лий давлат ор­ган­ла­ри­нинг ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­га ма­съул хо­дим­ла­ри­нинг рўй­ха­ти­ни ту­зиш ҳам­да уш­бу хо­дим­лар­ни ма­ла­ка­си­ни оши­риш мақ­са­ди­да “Ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни таъ­мин­лаш мар­ка­зи” хо­дим­ла­ри иш­ти­ро­ки­да жой­лар­да ўқув се­ми­нар­ла­ри­ни таш­кил этиш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган;

• 2018 йил­да Жиз­зах ви­ло­я­ти­да­ги кор­хо­на ва таш­ки­лот­лар­нинг 500 дан зи­ёд хо­дим­ла­ри­ни Тош­кент ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри уни­вер­си­те­ти қо­ши­да­ги “Элек­трон ҳу­ку­мат” ўқув мар­ка­зи­да ма­ла­ка оши­ри­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган;

• Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги, Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги ҳам­да ўр­та мах­сус ка­сб-ҳу­нар таъ­ли­ми мар­каз­ла­ри ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­ла­ри би­лан Рес­пуб­ли­ка ҳу­д­уд­ла­ри­да аҳо­ли ва тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри­нинг ком­пью­тер са­вод­хон­ли­ги­ни оши­риш ва улар­га давлат элек­трон хиз­мат­ла­ри­дан фой­да­ла­ниш­ни ўр­га­тиш бўй­и­ча ўқув кур­сла­ри­ни таш­кил этиш кўз­да ту­ти­л­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.