ЯГО­НА ИНТЕГРАТОР: ЯНГИ МАҚОМ ВА ЯНГИ РЕ­ЖА­ЛАР

ICTNEWS - - Содержание Апрель - ЗИЁДБЕК ИСМОИЛОВ

Маъ­лум­ки, 2017 йил­нинг 29 ав­гу­сти­да Пре­зи­ден­ти­миз Шав­кат Мир­зи­ёев “Ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри соҳа­си­да­ги лой­иҳа­лар­ни бо­шқа­риш ти­зи­ми­ни яна­да та­ко­мил­ла­ш­ти­риш чо­ра-тад­бир­ла­ри тўғри­си­да” ги Қа­рор­ни им­зо­ла­ди. Бу­нинг са­ма­ра­си ўла­роқ АКТ соҳа­си­га бўл­ган эъ­ти­бор ҳар қа­чон­ги­дан ҳам кў­чай­ди.

Бу­гун­га ке­либ, элек­трон ти­зим де­яр­ли бар­ча йў­на­ли­шлар­га ки­риб бор­моқ­да. Бу­ни ри­вож­лан­ган давлат­лар ми­со­ли­да кў­ри­ши­миз мум­кин. Ана шу давлат­лар та­жри­ба­си­дан фой­да­лан­ган ҳол­да юр­ти­м­из­да ҳам IT нинг кў­ла­ми то­бо­ра кен­гай­ти­риб бо­ри­ляп­ти. Ай­ниқ­са, “Элек­трон ҳу­ку­мат” ти­зи­ми­нинг яра­ти­ли­ши давлат таш­ки­лот­ла­ри ва фуқа­ро­лар ўр­та­си­да­ги му­но­са­бат­лар­нинг са­ма­ра­ли фа­о­ли­я­ти­ни йўл­га қўй­и­ш­га кат­та хисса қў­ш­ди. Бун­дан та­шқа­ри, таш­ки­лот­лар иши­нинг со­фли­ги ва кор­руп­ция ха­ви­нинг ка­май­и­ши­ни таъ­мин­ла­ди. Бу эса, ўз нав­ба­ти­да мам­ла­ка­ти­м­из­да фуқа­ро­лик жа­ми­я­ти­нинг яна­да му­стаҳ­кам­ла­ни­ши­га за­мин ярат­ди.

Маз­кур ти­зим та­раққи­ё­ти­ни янги босқи­ч­га кўта­риш мақ­са­ди­да UZINFOCOM ба­за­си­да давлат аҳ­бо­рот тизимларини қўл­лаб-қув­ват­лай­ди­ган Яго­на интегратор таш­кил этил­ди. Янги таш­ки­лот­нинг мақ­сад ва ва­зи­фа­ла­ри, кел­гу­си ре­жа­ла­ри ҳақи­да ба­таф­сил маъ­лу­мот олиш мақ­са­ди­да таш­ки­лот­нинг Алоқа­лар ва жа­мо­ат­чи­лик би­лан ишлаш бўй­и­ча бў­ли­ми бо­ш­лиғи Зу­мрад ШАДЖАЛИЛОВА га са­вол­лар би­лар му­ро­жа­ат қил­дик.

? UZINFOCOM нинг яго­на ин­те­гра­тор­га ай­лан­ти­ри­ли­ши унинг фа­о­ли­я­ти­га қан­дай ўз­га­ри­шлар­га олиб кел­ди?

Ав­вал­ла­ри давлат ор­ган­ла­ри ўз лой­иҳа­ла­ри­ни тур­ли фир­ма­лар орқа­ли амал­га оши­рар эди­лар, шу­нин­г­дек, улар мос ке­ла­ди­ган тех­ник қу­рил­ма­лар­ни эмас, бал­ки “тав­сия қи­лин­ган” қу­рил­ма­лар­ни со­тиб оли­шар­ди. Қу­рил­ма­лар­нинг хил­ма-хил­ли­ги ўз нав­ба­ти­да ти­зим­нинг до­и­мий ишлаб ту­ри­ши­ни таъ­мин­лаш ва­зи­фа­си­ни қий­ин­ла­ш­ти­рар, кў­плаб му­ам­мо­лар­ни кел­ти­риб чиқа­рар эди.

Тур­ли таш­ки­лот­лар то­мо­ни­дан тур­ли усул­лар (фор­мат­лар)да жой­ла­ш­ти­ри­л­ган маъ­лу­мот­лар­ни умум­ла­ш­ти­риш, улар­ни қай­та ишлаш ва жам­ла­ш­да қий­ин­чи­ли­клар юза­га ке­либ, ор­тиқ­ча вақт сар­фла­нар­ди. Агар маъ­лу­мот оли­ш­да бар­ча таш­ки­лот­лар учун

уму­мий ша­кл яра­тил­са, фой­да­ла­ни­ш­да ан­ча қу­лай­лик­ка эри­шиш мум­кин.

Давлат ор­ган­ла­ри­да амал­га оши­ри­ла­ди­ган бар­ча ти­зим­лар­ни бир­ла­ш­ти­риш, уму­мий та­ла­б­га жа­воб бе­ра­ди­ган, бир-би­ри би­лан алоқа қи­лиш им­ко­ни­я­ти­га эга бўл­ган АКТ маҳ­су­лот­ла­ри­ни яра­тиш Яго­на ин­те­гра­тор­га юкла­ти­л­ган энг асо­сий ва­зи­фа­лар­дан би­ри­дир. Бу­нинг учун етар­ли­ча та­жри­ба ва им­ко­ни­ят­га эга­миз.

Эн­ди­лик­да, UZINFOCOM ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тизимларини ишлаб чиқиш ва жо­рий эти­ш­да давлат ор­ган­ла­ри учун ишлаб чиқи­ла­ёт­ган ах­бо­рот ти­зим­ла­ри­нинг уму­мий та­ла­б­ла­ри­ни бел­ги­лай­ди ва уни амал­га оши­ра ола­ди­ган ижро­чи­ни тан­лаб бе­ра­ди. Бу бо­ра­да давлат ор­ган­ла­ри учун му­во­фиқла­ш­ти­рув­чи ва­зи­фа­си­ни ба­жа­ра­ди. Шу­нин­г­дек, Яго­на интегратор лой­иҳа­лар­ни тех­ник тат­биқ этиш ва ри­вож­лан­ти­риш бўй­и­ча те­ги­шли фа­о­ли­ят олиб бо­ри­ши ҳам мум­кин.

? Бу­гун­га қа­дар амал­га оши­ри­л­ган лой­иҳа­лар ҳақи­да га­пи­риб бер­сан­гиз.

UZINFOCOM нинг бу­гун­ги кун­га қа­дар иш­га ту­шир­ган ти­зим­ла­ри­дан ziyonet.uz (ах­бо­рот таъ­лим пор­та­ли), opendata.gov.uz (очиқ маъ­лу­мот­лар пор­та­ли), kids.gov.uz (бо­ла­лар учун ҳу­ку­мат пор­та­ли), regulation.gov.uz ва бо­шқа­лар­ни ми­сол қи­либ кел­ти­риш мум­кин. Яго­на интегратор таш­кил эти­л­гач эса, UZINFOCOM нинг фа­о­ли­я­ти, амал­га оши­ра­ди­ган лой­иҳа­ла­ри қам­ро­ви яна­да кен­гай­ди. Лой­иҳа­лар ҳақи­да суҳ­ба­ти­миз да­во­ми­да алоҳи­да тўх­та­либ ўта­ман.

? Фа­о­ли­я­тин­гиз да­во­ми­да асо­сан қай­си ри­вож­лан­ган давлат­лар та­жри­ба­си­дан фой­да­лан­дин­гиз?

IT нинг тур­ли йў­на­ли­шла­ри­да фа­о­ли­ят олиб бо­ри­ши­миз­ни ҳи­соб­га ола­ди­ган бўл­сак, лой­иҳа ту­ри­га қа­раб те­ги­шли давлат­лар би­лан ҳам­кор­лик қи­ла­миз. Ма­са­лан, Ҳу­ку­мат миқё­си­да­ги лой­иҳа­лар­да, кў­проқ Жа­ну­бий Ко­рея та­жри­ба­си қўл кел­ди деб ай­ти­шим мум­кин. Са­ба­би, “Элек­трон ҳу­ку­мат” ти­зи­ми­ни яра­ти­ш­да ай­нан Жа­ну­бий Ко­ре­я­да­ги ти­зим фа­о­ли­я­ти ўр­га­ниб чиқи­либ, ўзи­м­из­да ҳам ана шун­дай лой­иҳа­лар­ни амал­га оши­ра ол­дик. Шу­нин­г­дек, Тош­кент­да­ги Inha уни­вер­си­те­ти, Москва давлат уни­вер­си­те­ти би­лан

Яго­на ин­те­гра­тор­нинг пай­до бў­ли­ши АКТ бо­зо­ри­да­ги рақо­бат­га таъ­сир қи­ли­ши мум­кин­ми?

Яго­на интегратор ас­ли­да давлат­нинг асо­сий ми­жо­зи бў­либ, у давлат ах­бо­рот ти­зим­ла­ри­нинг нис­ба­тан қў­проқ қисми­га бо­шқа­рув ва маз­мун жиҳат­дан эга­лик қи­ла­ди, хо­лос.

Яъ­ни, UZINFOCOM ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри бо­зо­ри­нинг иш­ти­рок­чи­ла­ри бўл­ган маҳал­лий ком­па­ни­я­лар учун рақо­бат­чи эмас. Биз та­клиф қи­ли­на­ёт­ган лой­иҳа­лар­ни ўр­га­ниб чиқиб, улар­ни та­шқи фир­ма­лар орас­и­да тан­лов ўт­ка­зиш йў­ли би­лан энг му­но­си­би­га топ­ши­ра­миз. Биз фақат­ги­на улар яра­та­ёт­ган ти­зим­нинг ўза­ро му­во­фиқ­ли­ги­ни таъ­мин­ла­ш­га кў­ма­кла­ша­миз. Бу кел­гу­си­да ис­тал­ган ти­зим­га ин­те­гра­ция қи­лиш им­ко­ни­ни бе­ра­ди. Ах­бо­рот олиш­ни бар­ча таш­ки­лот­лар учун уму­мий ша­кл­га кел­ти­риш орқа­ли ах­бо­р­от­га қай­та иш­лов бе­риш­нинг ре­ал са­ма­ра­дор­ли­ги ва ун­дан фой­да­ла­ни­ш­да қу­лай­лик­ка эри­шиш мум­кин. Бун­га ми­сол қи­либ my.gov. uz (яго­на ин­тер­ак­тив давлат хиз­мат­ла­ри пор­та­ли) ва pm.gov.uz (Пре­зи­дент вир­ту­ал қа­бул­хо­на­си) ни кел­ти­риш мум­кин.

? Яго­на ин­те­гра­тор­нинг ўз­бек ти­ли­да­ги кон­тен­ти­ни бой­и­тиш бўй­и­ча қан­дай ишлар амал­га оши­рил­ди?

Биз то­мон­дан ишлаб чиқи­л­ган лой­иҳа­лар­да­ги маъ­лу­мот­лар асо­сан ўз­бек ва рус ти­ли­да, баъ­зан ин­глиз ти­ли­да ҳам ки­ри­ти­ла­ди. Ўз­бек ти­ли­да­ги кон­тент­ни бой­и­тиш мақ­са­ди­да яра­ти­ла­ди­ган лой­иҳа­лар­ни асо­сан ZIYONET Ре­сурс мар­ка­зи ишлаб чиқа­ди. Мил­лий кон­тент­ни ри­вож­лан­ти­риш ва ах­бо­рот ре­сур­сла­ри­ни яра­тиш бўй­и­ча амал­га оши­ри­л­ган ишлар­ни са­наб ўта­ди­ган бўл­сам, ёшлар­да кек­са­лар­га ҳур­мат ва улар­ни эъ­зо­злаш хи­слат­ла­ри­ни ша­кл­лан­ти­риш ва синг­ди­ри­ш­га қа­ра­ти­л­ган “Nuroniy. uz” ин­тер­нет пор­та­ли, юр­ти­м­из­да­ги амал­га оши­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган рас­мий тад­бир­лар ва муҳим си­ё­сий воқе­а­лар, та­ри­хий са­на­лар ҳам­да халқа­ро да­ра­жа­да аҳа­ми­ят­ли бўл­ган кун­лар тўғри­си­да­ги маъ­лу­мот­лар­ни ўз ичи­га олган Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си воқе­а­лар ва тад­бир­лар пор­та­ли (365.gov.uz), ёшлар­ни мам­ла­ка­ти­миз­нинг мустақил­лик йил­ла­ри да­ври­да қўл­га ки­рит­ган ютуқла­ри би­лан та­ниш­ти­риш, ва­тан­пар­вар­лик ҳис-

си­ни оши­риш ва улар­ни уму­мий мақ­сад йў­ли­да яна­да жип­сла­ш­ти­риш мақ­са­ди­да ва­тан­пар­вар­лик ҳис­си­ни оши­риш ва улар­ни уму­мий мақ­сад йў­ли­да яна­да жип­сла­ш­ти­риш­ни на­за­рда ту­тиб Мустақил Ўз­бе­ки­стон Сол­но­ма­си пор­та­ли (mustaqillik.uz) пор­та­ли иш­га ту­ши­ри­л­ган. Пе­да­гог ва ўқув­чи­лар­га таъ­лим жа­ра­ё­ни­да яқин­дан кў­мак­чи ва­зи­фа­си­ни ба­жа­рув­чи ZIYONET ах­бо­рот таъ­лим пор­та­ли иш­га ту­ши­ри­л­ган. Ху­су­сан, ZIYONET таъ­лим Пор­та­ли­да бу­гун­ги кун ҳо­ла­ти­га кў­ра, “Ау­дио­ки­то­блар” бў­ли­ми­да 5 170 та­дан ор­тиқ ау­дио ма­те­ри­ал­лар,“ку­туб­хо­на”да 93 000 дан зи­ёд ах­бо­рот таъ­лим ре­сур­слар жой­ла­ш­ти­ри­л­ган. Шу­нин­г­дек, “Ар­боб­лар” бў­ли­ми 920 на­фар ар­боб­лар тар­жи­маи ҳо­ли ва “Иқти­дор­ли ёшлар” бў­ли­ми 900 дан ор­тиқ қай­длар­дан ибо­рат.“аби­ту­ри­ент” бў­ли­ми­да эса, 92 та йў­на­ли­шлар бўй­и­ча 12 900 дан ор­тиқ тестлар мав­жуд. Ўз­бе­ки­стон­нинг та­ри­хий ма­да­ний ме­ро­си тўғри­си­да­ги маъ­лу­мот­лар­ни бир жой­да жам­лаш ва улар­ни бар­ча ёш­да­ги фой­да­ла­нув­чи­лар орас­и­да ом­ма­ла­ш­ти­риш мақ­са­ди­да meros. uz лой­иҳа­си иш­га ту­ши­ри­л­ган бў­либ, бу­гун­ги кун­да маз­кур ре­сурс мам­ла­ка­ти­миз­нинг 600 та­дан ор­тиқ та­ри­хий, ма­да­ний, ар­хео­ло­гик ёд­гор­ли­кла­ри ва урф-одат­ла­ри тўғри­си­да­ги маъ­лу­мот­лар­ни ўзи­да жам­ла­ган. Шу ка­би яна ўн­лаб лой­иҳа­лар яра­ти­л­ган бў­либ, бар­ча­си тур­ли йў­на­ли­ш­да­ги соҳа­лар­ни ри­вож­лан­ти­риш ёки мил­лий кон­тент­ни бой­и­тиш мақ­са­ди­да яра­ти­л­ган.

? Ай­ни пайт­да олиб бо­ри­ла­ёт­ган ишлар ҳақи­да га­пи­риб бер­сан­гиз?

Ҳо­зир­да Яго­на ин­тер­ак­тив давлат хиз­мат­ла­ри пор­та­ли­ни янги хиз­мат­лар би­лан бой­и­тиш усти­да ишла­моқ­да­миз. Ай­ни пайт­да маз­кур пор­тал­да 300 дан ор­тиқ хиз­мат­лар мав­жуд. Маъ­лум­ки, ил­га­ри мак­та­б­лар­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган им­ти­хон­лар са­вол­ла­ри мах­сус ки­тоб­ча ша­кли­да со­тув­га чиқа­ри­лар­ди. Эн­ди­лик­да им­ти­хон са­вол­ла­ри ziyonet.uz пор­та­ли орқа­ли юклаб олиш им­ко­ни яра­тил­ди. Бун­дан бу­ён ўқув­чи­лар им­тиҳон­га ол­дин­дан тай­ёр­гар­лик кў­ри­шла­ри учун бе­лет са­вол­ла­ри­ни уш­бу сайт­дан бе­пул юклаб оли­шла­ри мум­кин бўла­ди.

? UZINFOCOM фа­о­ли­я­ти қам­ро­ви­ни яна­да кен­гай­ти­риш бўй­и­ча қан­дай ишлар қи­лин­моқ­да?

UZINFOCOM га “Яго­на интегратор” мақом­нинг бе­ри­ли­ши унинг ма­съу­ли­я­ти­ни бир­мун­ча ошир­ди. Биз­га ке­либ ту­ша­ёт­ган лой­иҳа бу­юрт­ма­ла­ри со­ни кес­кин орт­ди. Бу­нинг на­ти­жа­си­да Яго­на ин­те­гра­тор­нинг ва­зи­фа­ла­ри­дан би­ри бўл­ган, ах­бо­рот тизимларини ишлаб чиқув­чи маҳал­лий кор­хо­на­лар­га давлат ах­бо­рот тизимлари лой­иҳа­лар­ни ишлаб чиқиш учун та­клиф этиш ва­зи­фа­си ижро­си таъ­мин­лан­моқ­да. Шу бо­ис, маҳал­лий ах­бо­рот тизимларини ишлаб чиқув­чи кор­хо­на­лар­ни Яго­на интегратор би­лан яқин­дан ҳам­кор­лик қи­ли­ш­га чор­ла­моқ­да­миз.

? Кел­гу­си­да­ги ре­жа­ла­рин­гиз қан­дай?

Ҳо­зир­га қа­дар 40 дан зи­ёд лой­иҳа­лар­га бу­юрт­ма ке­либ ту­ш­ди. Ай­ни пайт­да улар­ни амал­га оши­риш усти­да қа­тор ишлар­ни амал­га ошир­моқ­да­миз. Шу­нин­г­дек, Яго­на интегратор қо­ши­да U-lab ил­мий ла­бо­ра­то­ри­я­си­ни таш­кил қи­лиш ни­я­ти­да­миз. У It-стар­та­пла­ри, та­жри­ба си­но­вла­ри­ни ўт­ка­зиш учун тех­но­ло­гик май­дон­ча ва­зи­фа­си­ни ўтай­ди.

Бун­дан та­шқа­ри U-study HTM ўқув мар­ка­зи АТ ака­де­ми­я­си­га ай­лан­ти­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­рил­моқ­да. Уш­бу ака­де­ми­яда маъ­лу­мот­лар­ни қай­та ишлаш мар­каз­ла­ри (МҚМ) учун хо­дим­лар ўқи­ти­ла­ди, ти­зим маъ­мур­ла­ри, ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги хо­дим­ла­ри, тар­моқ раҳ­бар­ла­ри тай­ёр­ла­на­ди. Бу би­лан давлат таш­ки­лот­ла­ри учун ма­ла­ка­ли It-му­та­хас­сисла­ри­ни ет­ка­зиб бе­риш асо­сий мақ­сад қи­лин­ган.

Фев­раль, 2018 г.

Фев­раль, 2018 г.

Фев­раль, 2018 г.

Фев­раль, 2018 г.

Фев­раль, 2018 г.

Фев­раль, 2018 г.

ҳам­кор­лик қил­моқ­да­миз. Жо­рий йил­нинг 5 фев­ра­ли­да Қо­зоғи­стон­нинг Мил­лий ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция хол­дин­ги “Зер­де” би­лан ҳам­кор­лик ме­мо­ран­ду­ми­ни им­зо­ла­ди, 12 март ку­ни MUIC ва Яго­на интегратор UZINFOCOM давлат ор­ган­ла­ри­нинг It-лой­иҳа­ла­ри­ни амал­га оши­ри­ш­да ҳам­кор­лик тўғри­си­да би­тим­га эри­ш­ди. Бун­дан кей­ин­ги ва­зи­фа­лар­ни амал­га оши­ри­ш­да ҳам чет давлат­лар­нинг та­жри­ба­си, ютуқ­ли лой­иҳа­ла­ри­дан са­ма­ра­ли фой­да­ла­ниш ҳам­да улар­ни жа­ми­я­ти­миз­га мо­сла­ш­ти­риб тад­биқ эти­ш­да да­вом эта­миз.

Фев­раль, 2018 г.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.