Биз­нес и It-об­ра­зо­ва­ние

ICTNEWS - - Мундарижа -

йў­на­ли­ши­да - 3 та телевидение йў­на­ли­ши­да - 32 та бо­шқа йў­на­ли­шлар­да - 5 та

СИМЛИ ВА СИМСИЗ WI-FI ТАР­МОҚЛА­РИ­НИ БО­ШҚА­РИШ ВА НА­ЗО­РАТ ҚИ­ЛИШ ТИ­ЗИ­МИ

Ин­тер­нет тар­моғи­нинг кен­гай­и­ши ва уза­тиш тур­ла­ри­нинг кў­пай­и­ши, улар орқа­ли биз­не­сни ривожлантириш би­лан бир қа­тор­да хавф­сиз­лик чо­ра­ла­ри­ни ҳам унут­мас­лик­ни тақо­зо эта­ди. Ўз­бе­ки­стон Сав­до-са­но­ат па­ла­та­си то­мо­ни­дан ин­тер­нет­ни тарқа­тиш ва со­тиш­ни тар­ти­б­га со­лиш бўйича ян­ги қо­и­да­лар лой­иҳа­си тақ­дим эти­л­ган бў­либ, алоҳи­да эъ­ти­бор­ни симсиз, яъ­ни Wi-fi тар­моқла­ри­ни на­зо­рат қи­лиш ма­са­ла­си ҳам қўй­и­л­ган.

Software.uz - Дастур­чи­лар мил­лий ка­та­ло­ги­дан ўрин олган “Sensorika” МЧЖ жа­мо­аси то­мо­ни­дан Hotspot.uz - Симли ва симсиз Wi-fi тар­моқла­ри­ни бо­шқа­риш ва на­зо­рат қи­лиш ти­зи­ми ишлаб чиқи­л­ган бў­либ, бу ти­зим асо­сан қаҳ­ва­х­о­на, ре­сто­ран, меҳ­мон­хо­на, ин­тер­нет-клуб ва wi-fi тар­моғи бор ҳар бир таш­ки­лот учун мўл­жал­лан­ган бў­либ, бир қа­тор ва­зи­фа­лар­ни ба­жа­ра­ди:

Ад­мин­па­нель орқа­ли ста­ти­стик маъ­лу­мот­лар­ни кун, ой, йил ке­си­ми­да кў­риш: Фой­да­ла­нув­чи­лар со­ни, сарф қи­лин­ган тра­фик миқ­до­ри, пул ту­шу­ми ва бо­шқа­лар;

Юклаб оли­на­ди­ган маъ­лу­мот­лар ҳа­жми, тез­лик, вақт ва нарх би­лан чеклан­ган ҳол­да та­рифлар яра­тиш, улар бўйича ста­ти­стик-ҳи­со­бот­лар ва пул ту­шум­ла­ри­ни он­лайн тарз­да кўриб бо­риш;

Чеклан­ма­ган ин­тер­нет та­рифлар­ни яра­тиш ёки ой­лик або­нент тў­лов­ли та­рифлар яра­тиш орқа­ли до­и­мий ми­жоз­лар со­ни­ни оши­риш ва улар­ни мар­ке­тинг на­зо­рат қи­лиш им­ко­ни­я­ти;

Ин­тер­нет тра­фик­ни со­ти­ш­дан ту­ш­ган фой­да­ни кун­лик, ой­лик ва йил­лик ке­сим­лар­да кўриб бо­риш им­ко­ни­я­ти;

Уй­га ўр­на­ти­л­ган тақ­дир­да, фар­занд­лар учун кеч­ки вақт ин­тер­нет­ни ав­то­ма­тик чеклаш ёки ўчи­риш им­ко­ни­я­ти;

Ин­тер­нет тез­лик­ни фой­да­ла­нув­чи­лар ўр­та­си­да оп­ти­мал тақ­сим­лаш им­ко­ни­я­ти ва ҳ.к.

Ми­жоз ула­ни­ши учун бир до­на Mikrotik қу­рил­ма­си ин­тер­нет­нинг ки­риш жой­и­га ўр­на­ти­ла­ди. Ой­лик або­нент тў­ло­ви тўлан­гач, ми­жоз ак­тив ҳо­лат­га ўт­ка­зи­ла­ди ва шах­сий ка­би­нет­дан мо­ли­явий чиқим­лар­ни он­лайн на­зо­рат қи­лиш им­ко­ни­я­ти туғи­ла­ди.

КОМ­ПЬЮ­ТЕР САВОДХОНЛИГИНИ БАҲО­ЛАШ ТИ­ЗИ­МИ ДО­ИРА­СИ­ДА

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2011 йил 27 ок­тябр­да­ги “Давлат ва хў­жа­лик бо­шқа­ру­ви, маҳал­лий давлат ҳо­ки­ми­я­ти ор­ган­ла­ри хо­дим­ла­ри­нинг ма­ла­ка­си ва кў­ник­ма­ла­ри­ни оши­ри­ш­га до­ир қў­шимча чо­ра-тад­бир­лар ҳам­да улар­ни иш­да ком­пью­тер тех­ни­ка­си ва ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри­дан фой­да­ла­ниш юза­си­дан ат­те­ста­ци­ядан ўт­ка­зиш тар­ти­би тўғри­си­да”ги 289-сон қа­ро­ри ҳам­да Ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­нинг иш ре­жа­си­га му­во­фиқ жо­рий йил­нинг 26 июни­дан 11 июли­га қа­дар На­во­ий давлат кон­чи­лик ин­сти­ту­ти би­но­си­да На­во­ий ви­ло­я­ти­да­ги кор­хо­на ва таш­ки­лот­лар­нинг раҳ­бар ва хо­дим­ла­ри (Ат-ас­со­ци­а­ция ва­кил­ла­ри иш­ти­ро­ки­да) ком­пью­тер саводхонлигини баҳо­лаш ти­зи­ми (КСБТ) бўйича ат­те­ста­ци­ядан ўт­ка­зил­ди.

КСБТ ат­те­ста­ци­я­си жа­ра­ё­ни­да ви­ло­ят­да­ги 34 та кор­хо­на ва таш­ки­лот­лар­дан жа­ми 1594 на­фар раҳ­бар ва хо­дим­лар­нинг иш­ти­ро­ки таъ­мин­лан­ди. Ўт­ка­зи­л­ган ат­те­ста­ция на­ти­жа­ла­ри­га кў­ра 735 на­фа­ри (46%) те­стдан му­ваф­фақи­ят­ли ўт­ди.

Шу­нин­г­дек, КСБТ ат­те­ста­ци­я­си­дан ўта ол­ма­ган хо­дим­ла­ри­нинг би­ли­ми ва ма­съу­ли­я­ти­ни оши­риш ҳам­да қай­та топ­ши­риб ўта ол­ма­ган хо­дим­лар­га Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 289-сон қа­ро­ри­га асо­сан те­ги­шли чо­ра кў­риш тав­сия эти­либ хат юбо­рил­ди.

АХ­БО­РОТ ХАВФ­СИЗ­ЛИ­ГИ СОҲА­СИ­ДА

Иқти­со­ди­ёт ва ҳу­д­уд­лар­ни ком­плекс ривожлантириш бош бо­шқар­ма­си, Давлат ве­те­ри­на­рия бо­шқар­ма­си, Ста­ти­сти­ка бо­шқар­ма­си, На­во­ий ви­ло­я­ти Ички ишлар бо­шқар­ма­си, ви­ло­ят “Қи­ш­лоқ қу­ри­лиш ин­вест” МЧЖ, За­раф­шон шаҳар ҳам­да Том­ди ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­да ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни таъ­мин­лаш бўйича се­ми­нар-тре­нин­глар ўт­ка­зил­ди.

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2018 йил 20 ян­вар­да­ги 08/1-136-сон На­зо­рат ре­жа­си ижро­си

юза­си­дан На­во­ий ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги­нинг 2018 йил 5 фев­рал­да­ги 02-02/179-сон “Ви­ло­ят­да за­мо­на­вий АКТНИ кенг жо­рий қи­лиш ва ри­вож лан­ти­риш бўйича олиб бо­ри­ла­ёт­ган ишлар­ни ўр­га­ниш гра­фи­ги”га асо­сан жа­ми 89 ви­ло­ят кор­хо­на ва ташкилотларида ҳам­да 10та шаҳар/ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­да ўр­га­ниш ишла­ри кўз­да ту­ти­л­ган.

Бу­гун­ги кун­да жа­ми 10 шаҳар/ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­да ва 69 та ви­ло­ят кор­хо­на ва ташкилотларида за­мо­на­вий АКТНИ жо­рий қи­лиш ва ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни таъ­мин­лан­ган­лик да­ра­жа­си бўйича ўр­га­ниш ишла­ри амал­га оши­рил­ди, шу би­лан бир­га ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги йў­на­ли­ши­да аниқлан­ган кам­чи­ли­клар­ни бар­та­раф қи­лиш бўйича ама­лий ёр­дам кўр­са­тил­ди ва те­ги­шли тар­тиб­да ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­га ўр­га­ниш на­ти­жа­ла­ри бўйича маъ­лу­мот­лар муҳо­ка­ма учун ки­ри­тиб бо­рил­ди.

ИҚТИ­СО­ДИЙ ЗОНАДАГИ ЗАВОДЛАР ФА­О­ЛИ­Я­ТИ

На­во­ий ви­ло­я­ти­да Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри соҳа­си­да ишлаб чиқа­риш ва хиз­мат кўр­са­тиш йў­на­ли­ши­да ҳам сал­моқ­ли ишлар қи­лин­моқ­да. Те­ле­ком­му­ни­ка­ция қу­рил­ма­ла­ри­ни ишлаб чиқиш соҳа­си­да 2 та за­вод таш­кил эти­л­ган:

“TELECOM INNOVATIONS” қўш­ма кор­хо­на­си, Пре­зи­дент­нинг 2009 йил 25 март­да­ги 3147-сон фар­мой­и­ши­га асо­сан 2010 йил­да таш­кил эти­л­ган.

Қўш­ма кор­хо­на­да ҳар хил тур­да­ги те­ле­ком­му­ни­ка­ция қу­рил­ма­ла­ри, рақам­ли те­ле­ви­де­ни­е­ни кў­риш учун Set-top-boxлар ва бо­шқа қу­рил­ма­лар ишлаб чиқа­рил­моқ­да.

Кор­хо­на­нинг рақо­бат­бар­до­ш­ли­ги­ни оши­риш, ис­теъ­мол­чи­лар­нинг та­лаб ва хоҳи­шла­ри­ни тўлақон­ли қон­ди­риш, шу­нин­г­дек маҳ­су­лот ишлаб чиқа­ри­ш­да маҳал­лий­ла­ш­ти­риш да­ра­жа­си­ни оши­риш ва им­порт ўр­ни­ни бо­сув­чи маҳ­су­лот­лар ишлаб чиқа­риш­ни кен­гай­ти­риш мақ­са­ди­да, қўш­ма кор­хо­на­да Халқа­ро стан­дарт­лар асо­си­да Си­фат ме­не­жмен­ти ти­зи­ми жо­рий эти­л­ган.

Бун­дан та­шқа­ри, қўш­ма кор­хо­на то­мо­ни­дан ишлаб чиқа­ри­либ со­ти­л­ган те­ле­ком­му­ни­ка­ция маҳ­су­лот­ла­ри­га ка­фо­лат муд­да­ти да­ври­да ва ун­дан кей­ин ҳам сер­вис хиз­мат­ла­ри кўр­са­тиб кел­моқ­да.

Қўш­ма кор­хо­на­да ишлаб чиқа­риш­ни ди­вер­си­фи­ка­ци­я­лаш ҳам­да яна­да ривожлантириш ва кен­гай­ти­риш, маҳ­су­лот тур­ла­ри­ни кў­пай­ти­риш ва маҳал­лий хо­ма­шё­лар­дан бо­шқа тур­да­ги ишлаб чиқа­риш­ни йўл­га қўй­иш ҳам­да маҳал­лий­ла­ш­ти­риш да­ра­жа­си­ни оши­риш мақ­са­ди­да, тур­ли жа­бҳа­лар­да ама­лий ишлар ва из­ла­ни­шлар олиб бо­ри­ла­ди.

Ишлаб чиқа­риш жа­ра­ё­ни­дан фо­то­лавҳа­лар ило­ва қи­ли­на­ди.

“TELECOM DEVICES PRO” МЧЖ 2012 йил­нинг март ой­и­да таш­кил қи­лин­ган. 2018 йил бо­ши­дан қуй­и­да­ги қу­рил­ма­лар­ни ишлаб чиқа­риш­ни бо­шла­ди:

CDMA 450 B5D мо­бил алоқа те­ле­фо­ни, CDMA 450 Z600 ста­ци­о­нар алоқа те­ле­фо­ни.

Шу­нин­г­дек бу­гун­ги кун­да бир қа­тор ян­ги қу­рил­ма­лар­ни ишлаб чиқа­риш­ни бо­шла­ди, шу­лар­дан:

GSM стан­дар­ти­да­ги А10, X10 ҳам­да Y10 бюд­жет те­ле­фон­ла­ри, 4G Mi-fi ро­у­тер­лар, Wi-fi функ­ци­я­си­га эга 4G USB мо­дем D1, GPS тре­кер­га эга К1, К2, К3, К4, К5 “ақл­ли” со­ат­лар.

Шу­нин­г­дек, кор­хо­на то­мо­ни­дан ҳо­зир­ги кун­да ян­ги пре­ми­ум клас­си­да­ги смарт­фон­лар­ни ишлаб чиқа­риш усти­да ишлар олиб бо­рил­моқ­да ҳам­да маз­кур смарт­фон­лар­ни 2019 йил бо­ши­дан ишлаб чиқа­риш кўз­да ту­ти­л­ган.

НА­ВО­ИЙ ШАҲРИ­ДА UZMOBILE МО­БИЛ АЛОҚА ОПЕ­РА­ТО­РИ­НИНГ ЯН­ГИ ОФИ­СИ

2018 йил­нинг 28 март ку­ни На­во­ий шаҳри­да Uzmobile мо­бил алоқа опе­ра­то­ри­нинг На­во­ий шаҳри­да ян­ги сав­до ва хиз­мат кўр­са­тиш офи­си очил­ди. За­мо­на­вий офис шаҳар­нинг ҳақиқий без­аги­га ай­лан­ди.

Сав­до офи­си­нинг очи­ли­ши, ви­ло­ят аҳо­ли­си­га мо­бил алоқа ва ин­тер­нет бўйича бар­ча ке­рак­ли мас­лаҳат­лар­ни олиш, ула­ниш ва або­нент бў­лиш ҳам­да опе­ра­тор то­мо­ни­дан тақ­дим эти­л­а­ди­ган хиз­мат­лар­нинг бар­ча тур­ла­ри­дан фой­да­ла­ниш им­ко­ни­я­ти­ни бе­ра­ди.

Uzmobile мо­бил алоқа опе­ра­то­ри­нинг со­тув ва хиз­мат кўр­са­тув­чи офи­си қуй­и­да­ги ман­зил­да жой­ла­ш­ган: На­во­ий шаҳри, Ға­ла­ба шох­кў­ча­си, 17а. Йў­на­лиш бел­ги­си - Bellagio ка­фе­си.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.