CAÃ 3 ÛÁNG VIÏN ÀÏÌU TÛÂ CHÖËI?

CHOÅN HLV TRÛÚÃNG CHO ÀTQG

The Thao & Van Hoa - - Front Page -

Chêåm nhêët cuöëi tuêìn naây hoùåc àêìu tuêìn túái, VFF seä phaãi baáo caáo kïë hoaåch cuãa caác ÀTQG lïn Töíng cuåc TDTT, trong àoá coá cöng viïåc choån HLV trûúãng cho ÀT nam QG. Tuy nhiïn, viïåc tòm ngûúâi thay thïë võ trñ öng Falko Goetz àïí laåi àang khiïën VFF khaá buöìn loâng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.