MÖÅT ÀÖËI NGÛÚÅC VÚÁI SARKOZY

TÊN TÖÍNG THÖËNG PHAÁP FRANCOIS HOLLANDE

The Thao & Van Hoa - - Front Page -

“Möåt Töíng thöëng bònh thûúâng phaãi laâ ngûúâi mêîu mûåc” - Hollande noái - “Öng êëy cuäng khöng thïí ra quyïët àõnh vúái moåi thûá, laâm thay cöng viïåc cho Thuã tûúáng”.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.