CHÊÅT CHÖÅI NHÊN SÛÅ ÀTQG

TÛÂ TIÏÌM NÙNG CÊÌU THUÃ ÀÏËN CABIN BHL ÀTQG Khi V-league (vaâ phêìn naâo àoá laâ giaãi haång Nhêët) vêîn laâ bïå phoáng, thêåm chñ laâ caác yïëu töë tiïn quyïët cho sûác maånh cuãa caác ÀTQG, chuáng ta coá thïí yïn têm rùçng àónh cao nhêët cuãa nïìn boán

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác - TUÂY PHONG

Vêën àïì cuãa nhûäng ngûúâi coá traách nhiïåm luác naây laâ tòm cho ra möåt àêìu taâu (HLV trûúãng) coá nùng lûåc àïí sùæp xïëp nhûäng maãnh gheáp thaânh möåt thïí thöëng nhêët. Maâ thûåc ra viïåc naây gêìn nhû àaä xong röìi, nïëu khöng coá thïm cêën caá naâo nûäa.

Khi caác nhên töë (cuä) àaåt àïën àöå chñn

Voâng trûúác, Àònh Tuâng röìi Thanh Phuác goåi, Viïåt Thùæng vaâ thêåm chñ caã Minh Chuyïn traã lúâi. Lûúåt trêån múái àêy, Danh Ngoåc, àïën Thanh Hûng, Vùn Quyïët, Lûúng Minh Trung, röìi caã Cao Syä Cûúâng cuäng lïn tiïëng... Hêìu hïët nhûäng caái tïn vûâa nhùæc àïìu àaä coá thûúng hiïåu, àùèng cêëp. Duâ khöng phaãi ai cuäng beán duyïn vúái sùæc aáo ÀTQG, nhûng coá möåt àiïìu chùæc chùæn rùçng, ngûúâi Viïåt vêîn laâm chuã cuöåc chúi (V-league) theo caách cuãa mònh.

ÚÃ lêìn têåp trung gêìn nhêët nùm ngoaái (àaá voâng loaåi World Cup), 5 tiïìn àaåo thuöåc biïn chïë ÀTQG göìm Cöng Vinh, Ngoåc Thanh, Quang Haãi, Anh Àûác vaâ Syä Maånh, ngay luác naây khöng phaãi ai cuäng àaãm baão àûúåc phong àöå (do chêën thûúng hoùåc khoá caånh tranh võ trñ, hoùåc nûäa laâ phaãi laâm nhiïåu vuå cuãa “chim möìi”), nhûng bïn caånh àoá, chuáng ta àoán nhêån trúã laåi nhûäng ngûúâi cuä. Viïåt Thùæng coá thïí laâ möåt àaãm baão cho võ trñ trung phong cùæm, giöëng nhû AFF Suzuki Cup 2008.

Sûå öín àõnh (cêìn thiïët) cuãa tuyïën àêìu, cuäng khöng khaác mêëy so vúái núi thêëp nhêët àöåi hònh: haâng hêåu vïå vaâ thuã mön. Dûúng Höìng Sún vêîn laâ “söë möåt cuãa söë möåt”, khi àang cuâng HN.T&T chinh phuåc haâng loaåt nhûäng cöåt möëc vaâ ngoaâi ra coá thïí tiïën cûã thïm Thanh Bònh (SHB.ÀN). Hêåu vïå, chó cêìn Phûúác Tûá, röìi Minh Àûác, Troång Bònh, nûäa laâ Vùn Phong (K.KH)..., laânh lùån chuáng ta coá thïí rêët yïn têm úã trung têm tûá vïå, thúâi hêåu Nhû Thaânh vaâ Huy Hoaâng.

Ngoaâi Viïåt Thùæng, Höìng Sún vaâ Ngoåc Thanh àaä bûúác qua tuöíi 30, phêìn lúán nhûäng caái tïn àaä nhùæc úã trïn àïìu àang vaâo àöå chñn nhêët cuãa sûå nghiïåp. ÀTQG têët phaãi àûúåc hûúãng lúåi rêët nhiïìu cho chiïën dõch AFF Cup vaâo cuöëi nùm nay.

Vaâ cuöåc caách maång “mini” úã khu giûäa sên

Sau khi Minh Phûúng àaä noái lúâi chia tay ÀTQG, Taâi Em khoá àaãm baão thïí lûåc àïí àaá chñnh, ngûúâi ta àaä e ngaåi vïì möåt cuöåc khuãng hoaãng diïån röång úã gêìn voâng troân trung têm. Nhûng vúái Têën Taâi, Thanh Hûng, Troång Hoaâng, Hoaâng Thõnh, Syä Cûúâng, Duy Nam, Ngoåc Duy vaâ tên binh àang àûúåc àûa vaâo têìm ngùæm Vuä Dûúng (K.KG)..., ÀTQG thêåm chñ coân àang coá thûâa nhûäng giaãi phaáp. Vêîn noái nhû ngûúâi trong cuöåc, vêën àïì nùçm úã võ trñ ngûúâi sùæp xïëp nhûäng maãnh gheáp.

“Töi hoåc hoãi àûúåc nhiïìu tûâ caác HLV nhû Henrique Calisto, Phan Thanh Huâng hay Lï Huyânh Àûác. Hoå daåy töi tû duy chúi boáng vaâ laâm thïë naâo àïí àaåt hiïåu quaã töëi àa. Phêìn lúán caác àöìng nghiïåp cuãa töi àïìu cho rùçng, Phan Thanh Huâng hay Lï Huyânh Àûác, nhûäng HLV rêët coá nghïì, hoaân toaân coá thïí nùæm ÀTQG dûå AFF Cup vaâo cuöëi nùm nay. Caá nhên töi seä khöng uãng höå phûúng aán khaác, nïëu khöng phaãi laâ möåt trong hai ngûúâi hoå”, rêët thùèng thùæn, Phan Thanh Hûng cho biïët.

Vúái HLV Calisto, caã Cao Syä Cûúâng, Duy Nam vaâ Ngoåc Duy àïìu khöng tòm àûúåc võ trñ chñnh thûác, nhûng àiïìu àoá khöng quaá khoá hiïíu khi trïn sên vêîn coân böå àöi Minh Phûúng-taâi Em. Àïën Falko Goetz, vêån may vêîn chûa móm cûúâi vúái caác “nghïå nhên” cuãa HN.T&T vaâ thêåm chñ caã Thanh Hûng, möåt cao thuã khaác, cuäng àûáng ngoaâi cuöåc chúi. Têët caã nhûäng sûå viïåc êëy bõ xem laâ thêët thoaát rêët lúán vaâ chuáng ta lêìn lûúåt thêët baåi úã AFF Suzuki Cup 2010 cuäng nhû SEA Games 26.

Mùåc duâ danh tñnh HLV trûúãng ÀTQG, cuäng nhû caác trúå lyá vêîn chûa xaác àõnh, nhûng ngay tûâ giai àoaån 1 muâa boáng 2012, phoâng ban caác ÀTQG, cuäng nhû nhûäng chuyïn gia, böå phêån giuáp viïåc cho VFF àaä àûa vaâo têìm ngùæm möåt söë caác caái tïn cho danh saách ÀTQG. Vaâ theo nguöìn tin cuãa TT&VH, khaá nhiïìu gûúng mùåt múái àûúåc nhùæm túái, têåp trung cho haâng tiïìn vïå.

Vuä Dûúng (aáo saáng) coá thïí seä àûúåc goåi vaâo ÀTQG úã àúåt têåp trung sùæp túái. Aãnh: VSI.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.