HÛÄU XAÅ TÛÅ NHIÏN HÛÚNG

Cuá ra chên rung maânh lûúái Thanh Hoáa úã nhûäng phuát àêëu buâ giúâ cuöëi cuâng àem laåi chiïën thùæng caách biïåt töëi thiïíu 1-0 cho SHB.ÀN laâ baân thùæng thûá 4 cuãa Phan Thanh Hûng úã muâa giaãi nùm nay (bùçng vúái söë lûúång baân thùæng cuãa cùåp

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác -

Truyïìn nhên cuãa ai?

Trong vêån haânh chiïën thuêåt taåi SHB.ÀN, Thanh Hûng trûúâng xuêët phaát úã núi thêëp nhêët haâng tiïìn vïå, vúái Minh Phûúng “laâm boáng”, cuâng Quöëc Anh vaâ Huâng Sún baám biïn. Cuäng coá khi HLV Huyânh Àûác àiïìu chónh, vúái Nicolche (hay Ngoåc Thanh) daåt caánh, hoùåc nûäa laâ caã Thanh Hûng vaâ Quöëc Anh vaâo sên úã hiïåp nhò (trêån àêëu vúái Thanh Hoáa úã voâng 16 laâ möåt viïån dêîn), nhûng bêët luêån thïë naâo Thanh Hûng vêîn luön hiïån diïån úã khu vûåc voâng troân giûäa sên. Thanh Hûng chñnh laâ laá phöíi úã haâng tiïìn vïå vaâ baãn thên Minh Phûúng cuäng àûúåc cêåy nhúâ.

Trong rêët nhiïìu nhûäng trêån àêëu cuãa SHB.ÀN, Thanh Hûng di chuyïín khöng biïët mïåt. Hïët àaánh chùån, thu höìi, laåi lïn cöng vïì thuã vaâ thi thoaãng vêîn nhaã àaån. Ngûúâi ta goåi Hûng laâ buöìng phöíi cuãa àöåi boáng cuäng vò thïë vaâ noá hoaân toaân khöng khúáp nïëu nhòn vaâo thïí traång cuãa tiïìn vïå göëc Àaâ thaânh naây: moãng cúm, dong doãng cao vaâ daáng chaåy cuäng rêët khùæc khöí.

Hûng chúi boáng khöng giöëng ai caã, nïn thêåt khoá àïí gheáp anh vaâo vai truyïìn nhên cuãa àaân anh, hay bêåc cha chuá, duâ Thanh Hûng thûâa hûúãng “gen” àaá boáng cuãa gia àònh hoå Phan nûác tiïëng xûá Quaãng-àaâ.

So vúái ngûúâi anh ruöåt Phan Thanh Phuác (àang thuöåc biïn chïë V.HP), Thanh Hûng phaát tiïët muöån hún, nhûng chùæc vaâ cuäng vûún túái àónh cao hún, vúái vai troâ khaá quan troång trong maâu aáo U23 QG cuäng nhû ÀTQG tûâ àöi ba nùm àöí laåi.

“Xabi Alonso VN”

“Trong mùæt töi, Thanh Hûng laâ tiïìn vïå töí chûác söë möåt taåi caác cêëp àöå ÀTQG, tûâ àöi ba nùm trúã laåi àêy. Têët nhiïn, vai troâ cuãa cêåu êëy úã sên Chi Lùng cuäng khöng phaãi baân caäi nûäa”, tiïìn àaåo Nguyïîn Viïåt Thùæng tûâng rêët nhiïìu lêìn khùèng àõnh nhû thïë. “Thanh Hûng khöng chó biïët möîi viïåc haåy vaâ chuyïìn boáng, maâ têìm saát thûúng trong nhûäng cuá ra chên cuãa cêåu ta coân rêët cao. Àêy laâ möåt cêìu thuã àùåc biïåt vaâ nhûäng ngûúâi chúi bïn caånh Thanh Hûng nhû chuáng töi, hùèn phaãi àûúåc lúåi rêët nhiïìu”, àaân anh Ngoåc Thanh taán dûúng.

Nïëu nhû Minh Phûúng coá thïí tung ra nhûäng àûúâng chuyïìn chïët ngûúâi, hay nhûäng cuá àaá phaåt (caã loâng trong chên phaãi vaâ mu lai maá) kiïíu möåt phaát ùn ngay, thò Thanh Hûng ngay luác naây thêåm chñ coân tröåi hún àaân anh úã möåt vaâi kyä nùng. Àoá laâ nhûäng cuá chuyïín hûúáng boáng àöåt ngöåt vaâ cûåc kyâ chñnh xaác, chiïëm lônh khöng gian vaâ àaánh húi baân thùæng. Trong rêët nhiïìu nhûäng àûúâng chuyïìn daâi cuãa Thanh Hûng, ngûúâi xem coá thïí liïn tûúãng àïën Xabi Alonso úã xûá boâ toát ngay àûúåc, mùåc cho moåi sûå so saánh bao giúâ cuäng khêåp khiïîng.

Thanh Hûng vöën kiïåm lúâi vaâ khöng muöën àûúåc (hay bõ) vñ vúái ai caã, caâng khi àoá laâ möåt thûúng hiïåu têìm cúä thïë giúái nhû Xabi Alonso. Hûng “võt” cûá cêìn cuâ, tó mó, búãi vúái anh boáng àaá luác naây khöng àún thuêìn chó laâ niïìm vui nûäa. Boáng àaá coân laâ cöng viïåc rêët nghiïm tuác àïí Hûng coá thïí chùm soác töí êëm nho nhoã cuãa mònh vúái cêåu con trai chûâng möåt nùm tuöíi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.