NGÛÚÂI VIÏÅT DUÂNG HAÂNG VIÏÅT

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác -

BTC bêìu choån Quaã boáng vaâng VN 2011 àaä lêìn àêìu tiïn àûa caác ngoaåi binh nhêåp tõch vaâo danh saách àïì cûã, àïí röìi chaâng rïí VN Kesley Huyânh Alves loåt vaâo töëp 5 caái tïn cuöëi cuâng. Suy ra, chuáng ta àaä phêìn naâo coá caái nhòn thiïån caãm hún trong viïåc thûâa nhêån nhûäng nhên töë àûúåc Viïåt hoáa vúái riïng àõa haåt boáng àaá. Nhûng, caác ÀTQG dûúâng nhû vêîn chûa coá chñnh saách vúái hoå.

Caái gò cuäng coá nguyïn nhên cuãa noá vaâ úã àêy, chuáng töi seä chó luêån baân vïì chuyïn mön thuêìn tuáy. Trong söë trïn dûúái 20 caái tïn nhêåp tõch àang coân chúi boáng àónh cao, söë ngûúâi coân duy trò àûúåc phong àöå cuäng nhû àùèng cêëp cuãa mònh chó àïëm khöng hïët möåt baân tay. Cuå thïí, cuäng chó coá Kesley Huyânh Alves vaâ Nguyïîn Rogerio, coân Nguyïîn Hoaâng Helio, Àinh Hoaâng Max hay Hoaâng Vissai sa suát lùæm röìi.

Quên àaä nhû thïë, coân tûúáng thò ngay luác naây, cuäng khùèng àõnh luön laâ chuáng ta seä khöng coân àuã quyä thúâi gian cho viïåc tuyïín choån vaâ thêím àõnh möåt (hay vaâi) böå höì sú HLV ngûúâi nûúác ngoaâi nûäa. Àêëy laâ chûa noái àïën tó lïå ruãi ro, maâ Falko Goetz, duâ àûúåc choån lûåa rêët kyä, laâ möåt viïån dêîn. “Chùæc chùæn 100% laâ HLV nöåi”, ngûúâi coá traách nhiïåm àaä khùèng àõnh nhû thïë.

Àïí röång àûúâng dû luêån, múái àêy, TT&VH àaä laâm möåt cuöåc thùm doâ “mini” vúái möåt böå phêån caác cûåu vaâ àûúng kim tuyïín thuã QG vïì vêën àïì HLV trûúãng ÀTQG cho AFF Cup 2012. Hêìu hïët nhûäng ngûúâi àûúåc hoãi àïìu àöìng thuêån caác phûúng aán vúái Phan Thanh Huâng hoùåc Lï Huyânh Àûác. ÚÃ chiïìu ngûúåc laåi, gêìn nhû khöng möåt ai uãng höå HLV Mai Àûác Chung.

Khöng ai hiïíu roä chuyïn mön cuãa thêìy bùçng chñnh caác hoåc troâ. Àêëy cuäng laâ àiïìu maâ chuáng ta cêìn phaãi tñnh túái àïí àûa ra sûå lûåa choån àuáng àùæn nhêët.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.