CAÃ 3 ÛÁNG VIÏN ÀÏÌU TÛÂ CHÖËI?

CHOÅN HLV TRÛÚÃNG CHO ÀTQG Chêåm nhêët cuöëi tuêìn naây hoùåc àêìu tuêìn túái, VFF seä phaãi baáo caáo kïë hoaåch cuãa caác ÀTQG lïn Töíng cuåc TDTT, trong àoá coá cöng viïåc choån HLV trûúãng cho ÀT nam QG. Tuy nhiïn, viïåc tòm ngûúâi thay thïë võ trñ ön

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao Trong Nûúác - VÔNH XUÊN

Lyá do, theo tòm hiïíu cuãa TT&VH thò túái thúâi àiïím hiïån taåi, caã 3 ûáng viïn haâng àêìu àïìu lùæc àêìu vúái àïì nghõ cuãa VFF. Cuå thïí, HLV Phan Thanh Huâng (HN.T&T) àaä cöng khai khùèng àõnh khöng kyá húåp àöìng daâi haån do coân vûúáng raâng buöåc úã CLB.

Cuöëi tuêìn trûúác, öng Huâng khùèng àõnh HN.T&T khöng àöìng yá chia seã, nhû caách Chuã tõch Voä Quöëc Thùæng cuãa ÀT.LA haâo hiïåp trûúác àêy vúái trûúâng húåp cuãa HLV Henrique Calisto. Àöëi vúái 2 HLV Nguyïîn Hûäu Thùæng ( CLB SLNA) vaâ Lï Huyânh Àûác (SHB.ÀN) thò theo lõch, caã 2 seä coá vùn baãn traã lúâi chñnh thûác gûãi VFF trong ngaây höm qua.

Tuy nhiïn, TTK VFF Ngö Lï Bùçng cho biïët, VFF túái chiïìu qua vêîn chûa nhêån àûúåc thöng baáo naâo. “Hoùåc coá thïí truåc trùåc úã böå phêån vùn thû. Túái thúâi àiïím hiïån taåi chuáng töi vêîn chúâ yá kiïën cuãa caác àún võ chuã quan cuâng caá nhên anh Thùæng vaâ anh Àûác. VFF cuäng rêët mong muöën súám kïët thuác viïåc tuyïín choån HLV trong thaáng 6 àïí öín àõnh cöng taác huêën luyïån caác ÀT. Nhûng vúái tònh hònh naây, thaáng 6 chuáng töi seä buöåc phaãi sûã duång HLV taåm quyïìn”, öng Bùçng cho biïët.

Theo möåt kïnh tòm hiïíu riïng cuãa TT&VH, thò coá rêët ñt khaã nùng nïëu khöng muöën noái chùæc chùæn, 2 HLV Nguyïîn Hûäu Thùæng vaâ Lï Huyânh Àûác àïìu seä khöng nhêån lúâi múâi cuãa VFF. Möåt laänh àaåo VFF cuäng toã ra khaá bi quan khi thûâa nhêån, khaã nùng naây coá àïën 99% seä diïîn ra.

Cuäng chñnh vò thïë, VFF hiïån àang gêëp ruát tñnh túái caác phûúng aán khaác àïí phoâng húâ trûúâng húåp kïí trïn. Tuy nhiïn, trong têët caã caác phûúng aán vaåch ra, VFF hiïån vêîn chûa tñnh túái viïåc múâi laåi HLV nûúác ngoaâi.

Vêën àïì khoá nghô cuãa VFF hiïån nay laâ, nïëu chiïìu theo àïì nghõ kiïm nhiïåm cuãa caác HLV (trûúâng húåp cuå thïí nhû cuãa HLV Phan Thanh Huâng), thò muåc tiïu chuyïn mön cuãa ÀTQG e khoá àûúåc àaãm baão. Àêy cuäng laâ lyá do VFF tñnh túái phûúng aán chuyïn traách trong ngùæn haån.

Tuy nhiïn, àiïìu naây laåi dêîn àïën möåt möëi bùn khoùn khaác, laâ khi xaác àõnh trao quyïìn cho caác HLV ngûúâi Viïåt, VFF àaä khöng àùåt nùång vêën àïì thaânh tñch trong ngùæn haån. Noái nhû möåt laänh àaåo cao cêëp cuãa VFF höm qua, muåc tiïu cuãa VFF laâ hûúáng túái àõnh hûúáng phaát triïín lêu daâi, xêy dûång löëi chúi àùåc trûng, phuâ húåp vúái töë chêët tûå nhiïn, kyä thuêåt cuãa cêìu thuã VN.

Phûúng aán kyá ngùæn haån, nhû vêåy laåi toã ra khöng phuâ húåp. Trïn thûåc tïë, VFF ban àêìu àaä àûa ra chuã trûúng kyá húåp àöìng coá thúâi haån 2 nùm. Mùåc duâ vêåy, vúái tònh hònh bñ baách nhû hiïån nay, khi caác ûáng viïn, rêët ngaåc nhiïn, laåi coá veã àong àïëm quaá nhiïìu giûäa caác lúåi ñch, rêët coá thïí VFF buöåc phaãi coá àiïìu chónh vïì thúâi gian cuãa húåp àöìng.

Àûúåc biïët, chiïìu qua ban tuyïín choån HLV trûúãng ÀTQG cuãa VFF àaä coá cuöåc hoåp baáo caáo caác nöåi dung àaä thûåc hiïån trong thúâi gian vûâa qua vúái Thûúâng trûåc VFF, cuäng nhû tònh hònh thûåc tïë caác ûáng viïn. Chêåm nhêët cuöëi tuêìn naây hoùåc sang àêìu tuêìn túái, VFF seä phaãi baáo caáo lïn Töíng cuåc TDTT kïë hoaåch cuãa caác ÀTQG, trong àoá bao göìm vêën àïì chñnh laâ choån HLV trûúãng ÀT boáng àaá QG nam.

Vûâa qua, Töíng cuåc TDTT àaä nïu quan àiïím khöng uãng höå cho HLV trong nûúác kiïm nhiïåm caã ÀTQG vaâ CLB. “Sau khi baáo caáo tònh hònh cuå thïí, chuáng töi seä xin yá kiïën Töíng cuåc TDTT àïí triïín khai kïë hoaåch tiïëp theo. Dô nhiïn, mong muöën cuãa VFF thò vêîn laâ choån àûúåc ngûúâi chuyïn traách ÀTQG. Tuy nhiïn tuây thûåc tïë, coá leä buöåc loâng phaãi coá nhûäng àiïìu chónh. Chuáng töi cuäng rêët mong nhêån àûúåc sûå uãng höå, àoáng goáp yá kiïën cuãa caác àún võ hûäu traách vaâ dû luêån”, TTK VFF Ngö Lï Bùçng cho biïët.

HLV Phan Thanh Huâng (HN.T&T) àaä cöng khai khùèng àõnh khöng kyá húåp àöìng daâi haån do coân vûúáng raâng buöåc úã CLB. Aãnh: V.V.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.