GHÏË AÁM!

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao Trong Nûúác -

Gêìn nûãa nùm àaä tröi qua kïí tûâ ngaây HLV Falko Goetz dûát aáo ra ài nhûng chiïëc ghïë HLV trûúãng ÀTQG vêîn chûa coá chuã, maâ nguyïn nhên chuã yïëu laâ búãi giûäa ngûúâi sûã duång lao àöång, úã àêy laâ VFF, vaâ ngûúâi lao àöång, tûác laâ caác HLV nöåi laâ ûáng viïn àûúåc VFF nhùæm túái, àang töìn taåi caã möåt trúâi caách biïåt vïì quan àiïím. Tuy nhiïn, khöng ai caãm thêëy bêët ngúâ vïì caái sûå caách biïåt naây, búãi sau biïët bao chuyïån àaä xaãy ra vúái caác öng thêìy ngoaåi tiïìn nhiïåm úã ÀTQG, chùèng HLV nöåi naâo daám coá àuã duäng khñ dûát boã cöng viïåc cuãa mònh úã CLB àïí nghe theo tiïëng goåi laâm HLV chuyïn traách cuãa VFF.

Giûäa möåt cöng viïåc coá mûác lûúng 200 triïåu àöìng/thaáng nhûng coá thïí chó laâm 3 thaáng hoùåc ñt hún, vúái möåt cöng viïåc tuy “chó” dûúái 100 triïåu/ thaáng nhûng lêu daâi, öín àõnh vaâ ñt aáp lûåc hún nhiïìu, thò duâ coá nhùæm mùæt cuäng biïët caác HLV nöåi seä choån lûåa phûúng aán naâo.

Têët nhiïn, vúái möåt troång traách vaâ vinh dûå nhû dêîn dùæt ÀTQG maâ möåt söë HLV nöåi coân àïí nhûäng suy nghô mang maâu sùæc thiïåt hún nhû thïë trong àêìu laâ chuyïån khöng nïn, nhûng trûúác khi buöng ra lúâi traách cûá vúái hoå thò cuäng cêìn phaãi soâng phùèng àùåt cêu hoãi rùçng, liïåu VFF àaä laâm gò möîi khi ÀTQG thêët baåi úã caác giaãi khu vûåc, nïëu khöng phaãi laâ chó sa thaãi, sa thaãi vaâ sa thaãi HLV trûúãng ÀTQG?

Nghïì HLV úã V-league bêy giúâ tuy coá giaá thêåt àêëy, nhûng söë CLB vûâa coá thûåc lûåc vûâa àûúåc baão àaãm vïì taâi chñnh nïëu àïëm thò coân chûa àuã möåt baân tay, maâ caác HLV nöåi àûúåc VFF nhùæm túái cho cûúng võ HLV trûúãng ÀTQG laåi àïìu àang laâm viïåc cho söë ñt CLB nïu trïn, nïn nïëu baão hoå phaãi lûåa choån giûäa ÀTQG vaâ CLB thò chùæc chùæn hoå seä khöng do dûå maâ nùæm lêëy CLB.

Boáng àaá laâ cuöåc chúi rêët khùæc nghiïåt, khi chiïën thùæng coá thïí laâ saãn phêím cuãa caã möåt têåp thïí, nhûng luác thêët baåi thò coá khi chó duy nhêët HLV trûúãng phaãi chõu traách nhiïåm, vaâ khi cuöåc chúi êëy trúã thaânh sûå kyâ voång vaâ chúâ àoán cuãa haâng chuåc triïåu con ngûúâi thò àuã hiïíu aáp lûåc daânh cho chiïëc ghïë HLV trûúãng ÀTQG laâ khuãng khiïëp cúä naâo.

Búãi thïë, nïëu ngaây naâo VFF coân chûa taåo àûúåc cú chïë phuâ húåp cho caác HLV nöåi àïí hoå dûát boã moåi ûu tû, suy tñnh xung quanh chuyïån nghïì, chuyïån nghiïåp, thò ngaây àoá võ trñ HLV trûúãng ÀTQG coân khiïën VFF phaãi àau àêìu.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.