SLNA ÀAÄ CHO TÖI TÊËT CAÃ

TIÏÌN VÏÅ NGÖ HOAÂNG THÕNH (SLNA) Múái chó hún möåt nùm tuöíi àaá V- League, tiïìn vïå Ngö Hoaâng Thõnh coá bûúác tiïën vûúåt bêåc vïì chuyïn mön vaâ kinh nghiïåm thi àêëu. Trong danh saách Cêìu thuã treã xuêët sùæc nhêët nùm 2011, Hoaâng Thõnh cuâng Vùn

The Thao & Van Hoa - - Àöëi Thoaåi - - HÛÄU QUYÁ - - - - -

*

( thûåc hiïån)

THÊÌN TÛÚÅNG LAÂ...QUÖËC VÛÚÅNG

Con àûúâng duyïn nghiïåp naâo hûúáng Hoaâng Thõnh trúã thaânh möåt cêìu thuã SLNA?

- Gia àònh töi vöën nùçm trïn àûúâng Àaâo Têën, ngay caånh sên têåp cuãa àöåi SLNA. Ngay tûâ beá, töi vúái nhoám baån cuâng phöë mï boáng àaá nhû àiïëu àöí. Ngaây naâo cuäng àaánh vêåt cuâng traái boáng dûúái caái nùæng àöí lûãa, vúái ûúác mú trúã thaânh cêìu thuã chuyïn nghiïåp thûåc thuå. Gia àònh töi vöën khöng coá ai theo nghïì boáng banh caã, möåi ngûúâi lo töi khöng coá noâi thaânh cêìu thuã gioãi. Nhûng töi quyïët têm lùæm àïí chûáng toã mònh vaâ xin vaâo têåp àöåi treã SLNA tûâ nùm hoåc lúáp 6.

* Truå tûâ àöåi treã lïn àïën àöåi 1 SLNA khöng phaãi chuyïån dïî, trong 7 nùm qua, Thõnh thïí hiïån ra sao?

- Coá leä úã àöåi treã SL. NA àïën nay, töi thuöåc diïån “caây” nhiïìu giaãi nhêët. Tûâ àöåi U11 àïën U21, nùm naâo töi cuäng chúi chñ ñt 3 giaãi. Mêëy nùm àêìu theo nghïì, töi chúi võ trñ hêåu vïå, laâ chöët chùån cuöëi cuâng trûúác thuã mön. Võ trñ êëy cêìn sûå àiïím tônh, khaã nùng phoâng ngûå lêîn dêng lïn têën cöng. Töi àûúåc caác thêìy khen “giaâ” trûúác tuöíi nïn àûúåc tñn nhiïåm àeo bùng àöåi trûúãng vò phuâ húåp vai troâ êëy. Maäi àïën nùm 17 tuöíi, töi múái chuyïn chuá vai troâ tiïìn vïå truå. Trong àöåi möåt nùm êëy, töi mï nhêët löëi chúi maånh meä, tinh quaái cuãa anh Quöëc Vûúång. Nhûng trïn sên coã nûúác ngoaâi, töi yïu tiïìn vïå cöng nhû Cristiano Ronaldo.

* Vêåy Hoaâng Thõnh thêëy àêu laâ ûu nhûúåc àiïím cuãa mònh vaâo thúâi àiïím naây?

Nhiïåm vuå chuã yïëu tiïìn vïå truå chñnh laâ khaã nùng phaán àoaán, thu höìi boáng vaâ phaát àöång têën cöng. Àoá cuäng laâ àiïím maånh cuãa töi, duâ rùçng kinh nghiïåm töi chûa coá nhiïìu. Vïì khaã nùng suát xa, töi thuöåc diïån suát boáng söëng rêët töët tûâ nhiïìu khoaãng caách. Töi tûå thêëy mònh vêîn chûa coá nhaän quan chiïën thuêåt töët nhêët. Cho nïn caác buöíi têåp, töi tranh thuã reân thïm miïëng tóa boáng, xeã naách gêy àöåt biïën. Hoùåc nhûäng pha chuyïìn boáng phöëi húåp cûå ly ngùæn vúái àöìng àöåi àïí taåo thïm sûå ùn yá vaâ nhûäng cuá àêëm àöåt biïën tûâ khu trung löå.

*

Thõnh àaä coá baân thùæng àïí àúâi naâo trong sûå nghiïåp cuãa chñnh mònh chûa?

- Àaá võ trñ tiïìn vïå truå nïn nhiïåm vuå töi àaá saát 2 trung vïå. Vai troâ naây thûúâng thïí hiïån thêìm lùång, chûá khöng àûúåc chuá yá nhû tiïìn vïå caánh, hay tiïìn vïå cöng. Duâ coá khaã nùng suát xa töët, song vò nhiïåm vuå BHL giao phoá nïn möåt nùm rûúäi lïn V- League, töi chûa coá baân thùæng naâo caã. Tuy nhiïn giaãi treã, töi coá nhiïìu baân thùæng àeåp, úã àùèng cêëp cao.

Coân nhúá giaãi U21 quöëc tïë nùm 2009, töi vaâ Haãi Huy ( Than Quaãng Ninh) àaá tiïìn vïå trung têm àöåi U19 VN. Trong trêån gùåp U21 Trung Quöëc, töi thûåc hiïån pha dûát àiïím tûâ giûäa sên thaânh baân. Àoá laâ tònh huöëng Vùn Quyïët traã ngûúåc boáng vïì phña töi. Nhêån thêëy khoaãng tröëng röång, töi tung cuá vuöët boáng chên traái àûa boáng goác cao khung thaânh àöëi phûúng. Töi coi àoá baân thùæng àeåp nhêët trong sûå nghiïåp thi àêëu cuãa mònh.

MÖÅT NÙM BÛÚÁC NGOÙÅT CUÖÅC ÀÚÂI

* Toãa saáng liïn tuåc úã caác giaãi treã, Thõnh coá bêët ngúâ khi àûúåc àön lïn àaá V- League nùm trûúác?

- SLNA laâ àöåi boáng coá tñnh chêët àõa phûúng rêët cao, àöng àaão cêìu thuã gioãi. Àïën khi àûúåc goåi lïn àöåi möåt tham dûå V- League 2011, töi haånh phuác khöng gò bùçng. Duâ lñnh múái, töi vêîn àûúåc BHL, àöìng àöåi tin tûúãng vaâ trao cú höåi ra sên. Nùm vûâa qua, töi chúi àuã caã 26 trêån úã V-league, röìi àaá caã Cuáp QG nûäa. Töi coân bõ àöìng àöåi choåc coá söë may mùæn, khi múái lïn àöåi möåt àaä coá tïn danh saách vö àõch V-league 2011. 10 nùm trûúác, töi coân laâ cêåu nhoác chaåy quanh sên Vinh ùn mûâng thêìy Hûäu Thùæng cuâng àöìng àöåi nêng Cuáp. 10 nùm sau caãm giaác coân haånh phuác hún, khi mònh àûúåc tûå tay nêng Cuáp nûäa chûá. Àoá cuäng laâ kyã niïåm ngoåt ngaâo nhêët cuãa töi sau 7 nùm khoaác lïn mònh maâu aáo vaâng.

* Coân kyã niïåm buöìn nhêët cuãa Thõnh thò sao?

Àoá laâ luác töi bõ loaåi khoãi danh saách àöåi hònh Olympic VN sang Arab Saudi àaá trêån lûúåt ài voâng sú loaåi Olympic London 2012. Luác êëy töi tûå tin mònh seä àûúåc àaá chñnh vaâ thïí hiïån taâi nùng. Tiïëc rùçng, HLV Falko Goetz laåi choån ngûúâi khaác, duâ rùçng töi khöng hïì thua keám ai. Töi tûå nhuã mònh phaãi cöë gùæng hún àïí coá võ trñ vaâ thûúâng xuyïn ra sên hún úã CLB lêîn khi lïn ÀT.

* Thõnh vaâ àöìng àöåi cuäng khöng laâm nïn chuyïån taåi SEA Games 26, duâ U23 VN àûúåc kyâ voång rêët lúán vaâo luác àoá?

Nùm 2011 coá quaá nhiïìu sûå cöë biïën àöång àöëi vúái töi, tûâ thaânh cöng cho àïën nhûäng nöîi thêët voång. Töi nghô SEA Games taåi Indonesia, lûåc lûúång cuãa U23 VN chûa thûåc sûå öín àõnh. Ngoaâi chuyïån têm lyá nhû baáo chñ tûâng noái, chuáng töi cuäng chûa coá may mùæn. Boáng àaá khöng phaãi cûá muöën thùæng laâ thùæng àûúåc, àöi khi nhûäng thêët baåi nùång nïì, song chuáng töi cuäng trûúãng thaânh rêët nhiïìu.

TÖI KHAÁC VÙN QUYÏËT

Baãn thên Thõnh coá bêët ngúâ khi coá tïn danh saách Cêìu thuã treã xuêët sùæc nhêët nùm 2011, bïn caånh ngûúâi àöìng àöåi Nguyïîn Vùn Quyïët?

*

Töi tûâng àaá vúái Quyïët tûâ thúâi U19 àïën U23 nïn hiïíu roä cêåu êëy. Quyïët laâ cêìu thuã àùåc biïåt vaâ toãa saáng ngay tûâ luác coân àaá àöåi treã Thïí Cöng Viettel. Phong àöå êën tûúång trong maâu aáo HN. T& T trong 2 nùm qua àaä chûáng minh taâi nùng cuãa Quyïët.

Riïng phêìn töi cuäng bêët ngúâ khi coá tïn trong danh saách àïì cûã Cêìu thuã treã xuêët sùæc nhêët nùm 2011. Quyïët àõnh ngûúâi thùæng hay khöng phaãi do BTC lêîn caác phoáng viïn quyïët àõnh. Töi vêîn tûå tin vaâo thaânh cöng cuãa mònh àaä vaâ àang coá. Coân so saánh vúái Quyïët seä rêët khoá, khi võ trñ cuãa töi vaâ Quyïët quaá khaác biïåt. Töi lo phoâng ngûå, coân Quyïët chúi tûå do, coá xu hûúáng thiïn têën cöng hún.

* Riïng muâa giaãi V- League 2012, Thõnh àaä thêëy mònh chúi töët hay chûa?

Tñnh tûâ àêìu muâa àïën nay, töi ra sên àïìu àùån, àaá 15 trêån àêëu. Töi nùm nay múái 20 tuöíi, kinh nghiïåm àaá V-league múái chó àûúåc möåt nùm rûúäi. Àûúåc so taâi vúái nhûäng ngoaåi binh, àaân anh gioãi laâ cú höåi àïí töi ngaây caâng trûúãng thaânh hún. Nùm nay töi coân chúi úã Cuáp QG röìi AFC Cup, cú höåi töi tñch luäy kinh nghiïåm rêët nhiïìu. Chó coá àiïìu töi húi tiïëc khi chûa coá baân thùæng naâo khi àaá V-league caã. Nïëu coá thïm baân thùæng, vai troâ tiïìn vïå truå cuãa töi seä töët hún, àoáng goáp SLNA nhiïìu hún.

* SLNA vûâa coá trêån hoâa thûá 10 taåi VLeague nùm nay, sau àoá laåi àïí thua Thanh Hoáa röìi bõ Àöìng Thaáp cêìm chên trïn sên Vinh, Thõnh coá nghô rùçng SLNA àaä tuöåt mêët cú höåi baão vïå chûác vö àõch?

Cuöåc àua nùm nay coân rêët daâi vaâ khoá noái trûúác àiïìu gò. Chuáng töi cuäng cöë gùæng qua tûâng trêån àêëu. Chûác vö àõch nùm trûúác, tûâ laänh àaåo àïën cêìu thuã khöng suy nghô gò maâ chó cöë gùæng àïën khi muâa giaãi kïët thuác. Töi hy voång SLNA vêîn coá caái kïët hêåu úã V- League vaâ Cuáp QG trong nùm nay, duâ tònh hònh möîi möåt khoá khùn.

* Riïng Hoaâng Thõnh coá muåc tiïu gò tûâ àêy àïën cuöëi nùm?

Töi cöë gùæng reân luyïån, tiïëp tuåc hoaân thiïån mònh nhiïìu hún nûäa. Muåc tiïu àêìu tiïn cuâng SLNA coá kïët quaã cao giaãi quöëc nöåi, röìi phêën àêëu chúi U22 VN vaâ lïn ÀT tham dûå AFF Cup 2012. Töi thêëy mònh vêîn laâ lñnh múái, cêìn cöë gùæng thïí hiïån hún nûäa àïí coá võ trñ vûäng chùæc trong loâng ngûúâi hêm möå boáng àaá nûúác nhaâ.

* Caãm ún Hoaâng Thõnh vïì cuöåc trao àöíi vaâ chuác anh ngaây caâng phaát triïín!

Hoaâng Thõnh laâ möåt trong nhûäng taâi nùng treã hûáa heån cuãa boáng àaá VN. Aãnh: VSI

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.