QUYÏËT TÒM THÏM VEÁ

HÖM NAY, GIAÃI ÀIÏÌN KINH ASIAN GRAND PRIX 2012 KHÚÃI TRANH Cho àïën thúâi àiïím naây, trong söë 14 suêët chñnh thûác tham dûå Olympic London 2012 maâ thïí thao VN àaä giaânh àûúåc thò àiïìn kinh múái chó àoáng goáp möåt, àoá laâ úã nöåi dung ài böå cuãa

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao Trong Nûúác - LÊM CHI

Vúái viïåc múái coá Nguyïîn Thõ Thanh Phuác àaåt chuêín B Olympic trong khi phña trûúác chó coân 2 cuöåc àêëu tuyïín choån nûäa, caác thaânh viïn ÀT àiïìn kinh VN seä phaãi nöî lûåc thêåt nhiïìu. Theo kïë hoaåch, Grand Prix chêu AÁ 2012 seä diïîn ra 3 chùång taåi Bangkok, Kanchanaburi vaâ Chonburi trong caác ngaây 8, 11 vaâ 14/5.

ÀT àiïìn kinh VN göìm caác VÀV Vuä Thõ Hûúng, Trûúng Thanh Hùçng, Dûúng Thõ Viïåt Anh, Nguyïîn Thõ Thuáy, Àöî Thõ Thaão, Dûúng Vùn Thaái, Nguyïîn Vùn Huâng àaä lïn àûúâng sang Thaái Lan tûâ ngaây 6/5 àïí têåp luyïån, laâm quen vúái àiïìu kiïån úã àõa àiïím thi àêëu múái.

Trong söë 7 VÀV cuãa ÀT àiïìn kinh dûå Grand Prix chêu AÁ 2012 thò Vuä Thõ Hûúng, Trûúng Thanh Hùçng vaâ Dûúng Thõ Viïåt Anh àûúåc kyâ voång hún caã úã caác cûå ly thi àêëu súã trûúâng cuãa hoå, qua àoá coá thïí vûún túái chuêín B Olympic.

Sau khi Liïn àoaân àiïìn kinh chêu AÁ tiïën haânh thay àöíi vaâo phuát choát, cûå ly 800m vöën laâ súã trûúâng cuãa Trûúng Thanh Hùçng àûúåc àûa vaâo chûúng trònh thi àêëu, VÀV göëc TP.HCM àang àêìu quên cho Ninh Bònh naây àaä coá kïë hoaåch chuêín bõ möåt caách kyä lûúäng vúái muåc tiïu khöng gò khaác laâ hûúáng túái chuêín B Olympic úã caác voâng tuyïín choån coân laåi, trong àoá Grand Prix chêu AÁ àûúåc coi laâ troång têm.

Trûúác khi bûúác vaâo tham gia tranh taâi taåi Grand Prix chêu AÁ 2012, Trûúng Thanh Hùçng cuâng caác VÀV khaác cuãa töí cûå ly trung bònh ÀT àiïìn kinh VN àaä coá chuyïën têåp huêën keáo daâi möåt thaáng taåi Cön Minh (Trung Quöëc) vaâ chó vïì nûúác ngaây 5/5 vaâ möåt ngaây sau àoá laâ cuâng caác thaânh viïn khaác cuãa ÀT lïn àûúâng sang Bangkok(thaái Lan).

Theo àaánh giaá chung cuãa BHL, kïët quaã chuyïën têåp huêën taåi àõa àiïím quen thuöåc vûâa qua cuãa Trûúng Thanh Hùçng laâ töët nhûng àïí hoaân thaânh muåc tiïu àaåt chuêín B Olympic úã cûå ly 800m vúái thöng söë 2 phuát 01 giêy 30 cuäng laâ tûúng àöëi khoá khùn.

Trïn baãng xïëp haång múái nhêët cuãa Liïn àoaân àiïìn kinh chêu AÁ vûâa múái àûúåc cöng böë trong tuêìn trûúác, Trûúng Thanh Hùçng àûáng thûá 5 úã cûå ly 800m vúái thaânh tñch 2 phuát 01 giêy 41. Trong söë caác àöëi thuã cuãa Trûúng Thanh Hùçng taåi Grand Prix chêu AÁ nùm nay thò Tintu Luka (ÊËN Àöå) coá thïí xem laâ àöëi thuã duyïn núå vò hai VÀV naây àaä so keâ vúái nhau quyïët liïåt.

Taåi Asian Games 2010 vaâ giaãi VÀ chêu AÁ 2010, Trûúng Thanh Hùçng laâ ngûúâi thùæng thïë, nhûng àïën giaãi VÀTG 2011, Tintu Luka laåi vûúåt lïn. Bïn caånh àoá, Anna Sidorova (Uzbekistan) cuäng laâ möåt caái tïn àaáng chuá yá maâ Hùçng khöng thïí coi thûúâng.

Khöng àûúåc àaánh giaá cao vïì cú höåi àaåt chuêín B nhû Trûúng Thanh Hùçng vaâ cuäng khöng coá chuyïën têåp huêën nûúác ngoaâi naâo àïí chuêín bõ cho Grand Prix chêu AÁ nùm nay, nhûng nûä hoaâng töëc àöå Vuä Thõ Hûúng cuäng tûå àïì ra nhûäng muåc tiïu cho riïng mònh. Vaâ àïí vûún túái chuêín B cûå ly 100m, Vuä Thõ Hûúng seä phaãi chaåm túái cöåt möëc 11 giêy 38 trong khi thaânh tñch cuãa cö taåi SEA Games 26 chó laâ 11 giêy 73.

Àöëi vúái trûúâng húåp cuãa VÀV nhaãy cao Dûúng Thõ Viïåt Anh, chuêín B Olympic laâ 1m92 vaâ sau thêët baåi taåi giaãi àiïìn kinh chêu AÁ trong nhaâ úã viïåc chinh phuåc mûác xaâ naây, Dûúng Viïåt Anh hiïån cuäng àang rêët quyïët têm.

Grand Prix chêu AÁ 2012 seä diïîn ra 3 chùång trong caác ngaây 8, 11 vaâ 14/5 vúái phêìn thûúãng vïì nhêët möîi chùång cho caác VÀV laâ 1.500 USD.

Àïí vûún túái chuêín B cûå ly 100m, Vuä Thõ Hûúng seä phaãi chaåm túái cöåt möëc 11 giêy 38 trong khi thaânh tñch cuãa cö taåi SEA Games 26 chó laâ 11 giêy 73. Aãnh: Quang Nhûåt.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.