U19 VN àaá trêån khai maåc vúái chuã nhaâ Palestine

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao Trong Nûúác - V.P

BTC giaãi boáng àaá quöëc tïë AlNakba 2012 àaä chñnh thûác cöng böë kïët quaã böëc thùm xïëp lõch thi àêëu cho caác àöåi tham dûå. Theo àoá, ÀT U19 VN nùçm úã baãng A cuâng vúái Palestine, Pakistan vaâ Sri Lanka. Thêìy troâ HLV Lï Tuêën Long seä thi àêëu trêån khai maân vaâo ngaây 14/5 cuâng vúái chuã nhaâ Palestine.

Àïí chuêín bõ tham dûå giaãi àêëu naây, ÀT U19 VN àaä höåi quên taåi Trung têm Àaâo taåo boáng àaá treã VN tûâ ngaây 25/4 vûâa qua. Mùåc duâ chó coá quyä thúâi gian khoaãng 2 tuêìn àïí têåp luyïån vaâ lùæp gheáp àöåi hònh, nhûng BHL vêîn àùåt niïìm tin rêët lúán vaâo caác tuyïín thuã.

HLV Lï Tuêën Long cho biïët, àiïím thuêån lúåi laâ ÀT vêîn quy tuå àêìy àuã nhûäng gûúng mùåt chuã lûåc àaä tûâng cuâng nhau thi àêëu khaá thaânh cöng trong thúâi gian qua. Àiïìu naây àaä giuáp BHL khöng gùåp nhiïìu khoá khùn àïí xaác àõnh àûúåc möåt hònh ûng yá.

Tuy nhiïn, do möåt söë tuyïín thuã coá quaäng nghó thi àêëu khaá lêu, möåt söë laåi vûâa kïët thuác VCK giaãi U19 QG 2012 nïn vêën àïì àaãm baão thïí lûåc vaâ àiïím rúi phong àöå vêîn laâ baâi toaán àùåt ra nhiïìu thûã thaách àöëi vúái BHL.

Theo àaánh giaá cuãa HLV trûúãng Lï Tuêën Long, nhòn chung sau thúâi gian àoáng quên têåp luyïån taåi Trung têm àaâo taåo treã vûâa qua, caác cêìu thuã àaä coá nhiïìu tiïën böå vïì kyä chiïën thuêåt. “Nhûng hoå coân cêìn phaãi cöë gùæng vaâ nöî lûåc nhiïìu hún nûäa nïëu muöën giaânh àûúåc kïët quaã khaã quan taåi giaãi sùæp túái búãi caác àöåi boáng tham dûå àïìu rêët maånh”, öng Long nhêën maånh.

Giaãi boáng àaá quöëc tïë AlNakba 2012 laâ giaãi àêëu àûúåc töí chûác nhùçm kyã niïåm 64 nùm Ngaây thaãm hoåa Palestine (15/5/ 1948-15/5/2012).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.