Búi löåi tòm thïm chuêín B Olympic

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao Trong Nûúác - HAÂN ÀAN

Vúái muåc tiïu tòm kiïëm thïm chuêín B Olympic, tûâ 10 àïën 13/5, caác kònh ngû cuãa ÀT búi löåi VN hiïån àang têåp huêën taåi Myä tiïëp tuåc dûå giaãi Charlotte Ultra Swim Prix, laâ möåt giaãi àêëu thuöåc hïå thöëng búi löåi nhaâ nghïì cuãa Myä, coá tñnh chuêín Olympic. Ngoaâi Aánh Viïn àaä vûún túái chuêín B cûå ly 200m ngûãa nûä, caã Kim Tuyïën lêîn Thaânh Nguyïån àïìu àang cöë gùæng àaåt àûúåc thaânh tñch nhû àöìng àöåi úã caác cûå ly thi àêëu cuãa mònh. Riïng trûúâng húåp cuãa Aánh Viïn thò BHL àùåt ra muåc tiïu caãi thiïån thaânh tñch àaä vûúåt qua chuêín B vaâ cöë gùæng tiïåm cêån chuêín A. Möåt VÀV khaác cuãa ÀT búi löåi VN laâ Hoaâng Quyá Phûúác vaâ HLV Nguyïîn Têën Quaãng hiïån àang têåp huêën taåi Trung Quöëc vaâ seä chó tham dûå giaãi VÀ caác nhoám tuöíi Àöng Nam AÁ vaâo àêìu thaáng 6 taåi Singapore.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.