Khöng coá thïm veá cho vêåt VN

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao Trong Nûúác -

Voâng loaåi thïë giúái thûá 2 cuäng laâ voâng tuyïín choån Olympic cuöëi cuâng cuãa mön vêåt töí chûác taåi Helsinki (Phêìn Lan) àaä kïët thuác maâ khöng coá bêët ngúâ naâo cho vêåt VN. Sau khi caác àö vêåt nam súám bõ loaåi, sang ngaây thi àêëu cuöëi cuâng, àïën lûúåt caác àö vêåt nûä phaãi dûâng bûúác súám. ÚÃ haång cên 55kg, Trêìn Thõ Diïåu Ninh thùæng Martina Lenka (SH Seác) 3-1 taåi voâng möåt vaâ K.katarzyna (Ba Lan) 3-0 úã voâng 2.

Trong trêån tûá kïët, Trêìn Thõ Diïåu Ninh àöëi àêìu vúái àö cûã maånh àïën tûâ Trung Quöëc laâ Yang Selian vaâ thua chung cuöåc 0-10. Vúái viïåc loåt túái trêån tûá kïët haång 55kg, Trêìn Thõ Diïåu Ninh cuäng laâ VÀV coá thaânh tñch töët nhêët cuãa ÀT vêåt VN taåi voâng loaåi khu vûåc thïë giúái vò úã haång 63kg nûä, Phaåm Thõ Loan, ngûúâi thay thïë Lûúng Thõ Quyïn chûa bònh phuåc chêën thûúng sau khi àûúåc miïîn thi àêëu voâng möåt, àaä àïí thua Luz Clara (Argentina) úã voâng 2, àöìng nghôa vúái viïåc phaãi dûâng bûúác súám.

Nhû vêåy, kïët thuác caác cuöåc àêëu tuyïín choån Olympic, vêåt VN chó coá möåt têëm veá duy nhêët daânh cho Nguyïîn Thõ Luåa úã haång 48kg.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.