THÏM MÖÅT CUÖÅC CHIÏËN “EL CLASICO”

The Thao & Van Hoa - - Chung Kïët Europa League: Coân Möåt Ngaây - N.H

Khöng

thïí saánh vúái Real vaâ Barca, nhûng cuöåc chiïën Bilbao - Atletico cuäng luön taåo dû luêån rêët lúán trïn laänh thöí Têy Ban Nha. Giûäa hai àöåi boáng giaâu truyïìn thöëng vaâ nhiïìu duyïn núå naây, cuöåc àöëi àêìu giûäa hoå xûáng àaáng laâ “El Clasico” cuãa TBN.

Ngûúâi TBN goåi cuöåc chiïën Bilbao - Atletico laâ “El Clasico”. Àoá khöng àún thuêìn laâ möåt trêån àêëu trïn sên coã, giûäa 22 cêìu thuã vúái nhau. Nhûäng lêìn àuång àöågiûäa Bilbao vaâatletico coân aãnh hûúãng àïën nhiïìu vêën àïì khaác nûäa. Àoá vûâa laâ àöëi thuã, vûâa nhû nhûäng ngûúâi anh em luön so keâ nhau tûâng àiïìu nhoã nhùåt nhêët, àïí röìi àûúåc mang danh “El Clasico” (hiïíu nöm na laâ trêån àêëu cuãa nhûäng giaá trõ cuä).

ÚÃ khùæp àêët nûúác TBN, khi so vïì bïì daây thaânh tñch cuäng nhû tñnh truyïìn thöëng, Bilbao vaâ Atletico coá thïí thua suát hai gaä khöíng löì Real vaâ Barca. Nhûng nhûäng àöåi boáng naây hún àûát caác àöëi thuã khaác.

Thûåc vêåy, chûa tñnh àïën nhûäng thaânh tñch àaåt àûúåc, hai àöåi boáng naây àaä coá töíng cöång 150 lêìn chaåm traán nhau taåi La Liga. Cuöåc chiïën àêìu tiïn diïîn ra khi La Liga chñnh thûác ra àúâi nùm 1928. Trong cuöåc àuång àöå êëy, hai àöåi hoâa nhau 3-3 trïn sên San Mames. Ngoaâi ra, Bilbao vaâ Atletico coân gùåp nhau 3 lêìn trong trêån chung kïët Cuáp Nhaâ Vua. Bilbao thùæng 4-1 nùm 1921 vaâ 2-1 nùm 1956, trûúác khi Atletico àöíi vêån vúái trêån thùæng 2-1 úã Bernabeu muâa 1984-85.

Lõch sûã àaä noái rùçng, hai àöåi boáng vúái chung möåt maâu aáo soåc àoã - trùæng truyïìn thöëng naây àaä àoáng goáp rêët nhiïìu tïn tuöíi lúán cho ÀTQG TBN, cuäng nhû nïìn boáng àaá thïë giúái.

Coá möåt sûå thêåt, duâ coá hún 150 lêìn gùåp nhau, nhûng Bilbao vaâ Atletico chûa bao giúâ coá dõp àöëi mùåt trïn sên chúi quöëc tïë. Àaä coá nhûäng muâa giaãi maâ caã hai tûúãng chûâng seä gùåp nhau, nhûng röìi àïìu gùåp phaãi caác ngaä reä bêët ngúâ. Sau ba phêìn tû thïë kyã, kïí tûâ nhûäng trêån àêëu thuöåc Cuáp chêu Êu àêìu tiïn, hoå múái àûúåc dõp chaåm traán nhau.

Tuy nhiïn, viïåc ngûúâi ta goåi Bilbao - Atletico laâ “El Clasico” khöng phaãi vò tñnh truyïìn thöëng, cuäng khöng phaãi caách goåi khaác cuãa trêån “derby Los Rojiblancos” (derby àoã - trùæng; thûåc tïë laâ ngûúâi ta quen goåi Bilbao vúái biïåt danh “Los Leones” hún). Àiïìu laâm nïn “El Clasico” laâ àiïím xuêët phaát cuãa hai àöåi.

Hoå coá àiïím gò chung? Bilbao thaânh lêåp vaâo giai àoaån cuöëi thïë kyã XIX (1898), vaâ 5 nùm sau àoá àïën lûúåt Atletico chñnh thûác ra àúâi. Möåt keã úã xûá Basque, möåt keã úã Madrid, hai vuâng chûa bao giúâ cho thêëy coá sûå hoâa thuêån. Nhûng hoå thûåc sûå coá àiïím chung. Viïåc Atletico ra àúâi xuêët phaát tûâ nhûäng chaâng sinh viïn ngheâo göëc xûá Basque theo hoåc úã Madrid. Hoå muöën lêåp möåt Atletico nhû “chi nhaánh” cuãa Bilbao ngay taåi thuã àö. Viïåc lêëy maâu aáo soåc àún giaãn vò nhûäng ngûúâi saáng lêåp thiïëu tiïìn, vaâ buöåc phaãi gheáp nhiïìu miïëng vaãi laåi vúái nhau àïí taåo nïn trang phuåc riïng.

Sau nhûäng biïën àöång, Atletico thuöåc vïì ngûúâi Madrid. Tûânhûäng ngûúâi anh em, Bilbao vaâ Atletico caånh tranh nhau vaâ trúã thaânh àöëi thuã nhiïìu duyïn núå. Do vêåy, goåi cuöåc chiïën Bilbao - Atletico laâ “El Clasico”, hay trêån derby xûá Basque cuäng khöng sai.

Bilbao vaâ Atletico coá nhiïìu duyïn núå

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.