106

The Thao & Van Hoa - - Chung Kïët Europa League: Coân Möåt Ngaây -

Vúái 30 trêån cuâng Bielsa, Simeone àaä lêåp kyã luåc thi àêëu nhiïìu nhêët cho ÀTQG Argentina vúái 106 trêån, úã thúâi àiïím 2002. Kyã luåc naây sau àoá bõ Ayala vaâ Zanetti vûúåt qua.

Trong dõp Giaáng sinh 2011, khi Atletico thöng baáo àaåt àûúåc thoãa thuêån àûa Diego Simeone vïì trung têm huêën luyïån Cerro del Espino, Marcelo Bielsa nhêån àõnh àöìng nghiïåp treã àöìng hûúng cuãa mònh seä àûa àaåi diïån thuã àö Madrid àïën vúái thaânh cöng. “Diego seä laâ möåt àöëi thuã rêët àaáng gúâm”. Bielsa àaä khöng sai, khi ñt lêu sau Atletico do Simeone dêîn dùæt àaánh baåi Bilbao cuãa öng vúái tyã söë 2-1, trong cuöåc àoå sûcá taåi Vicente Calderon.

Khi Bielsa daânh cho Simeone nhûäng lúâi khen ngúåi, hùèn laâ öng khöng nghô àïën caãnh hai ngûúâi seä àöëi mùåt trïn sên chúi cêëp chêu luåc. Thúâi àiïím êëy, caã Atletico vaâ Bilbao àïìu thi àêëu tñch cûåc trïn sên chúi Europa League, nhûng trêån chung kïët chûa phaãi àiïìu Bielsa hònh dung. Simeone cuäng thïë. Khi chên ûúát chên raáo trúã laåi Vicente Calderon, núi mònh tûâng laâ huyïìn thoaåi vúái tû caách cêìu thuã, àiïìu àêìu tiïn Simeone hûúáng àïën laâ vûåc dêåy àöåi boáng khuãng hoaãng, chûá khöng phaãi mú möång quaá nhiïìu vaâo möåt danh hiïåu.

Kõch baãn nùçm ngoaâi suy nghô cuãa hai ngûúâi àang chuêín bõ diïîn ra. Bilbao vaâ Atletico àang rêët cöë gùæng têåp luyïån àïí coá thïí trònh diïîn böå mùåt àeåp nhêët úã Bucharest. Baãn thên Bielsa vaâ Simeone cuäng tòm nhûäng giaãi phaáp chiïën thuêåt àùåc biïåt cho cuöåc àêëu trñ quan troång nhêët muâa giaãi. Sau nhûäng gò àaä laâm, àónh cao vinh quang chó coân caách möåt bûúác chên nûäa. Nhûng seä chó coá möåt ngûúâi trong söë àaåi diïån cuãa hai thïë hïå HLV ngûúâi Argentina naây lïn àïën àónh cao vinh quang. Ai seä chiïën thùæng, Bielsa vúái löëi àaá thiïn vïì veã àeåp lêîn tñnh trònh diïîn, hay Simeone àïì cao sûå chùæc chùæn?

Thêìy troâ àaåi chiïën

Bielsa chiïën thùæng, hay Simeone àûúåc nïëm traãi vinh quang, àiïìu àoá seä àûúåc traã lúâi sau trêån chung kïët úã Bucharest. Coân luác naây, àiïìu maâ ngûúâi hêm möå trïn thïë giúái àang chúâ àúåi laâ möåt

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.