Wolfgang Stark bùætæt trêånån chung kïëtët

The Thao & Van Hoa - - Chung Kïët Europa League: Coân Möåt Ngaây -

UEFA àaä chñnh thûác chó àõnh troång taâi ngûúâi Àûác Wolfgang Stark bùæt chñnh trêån chung kïët Europa League úã Bucharest. Àêy àûúåc xem laâ möåt trong nhûäng troång taâi coá nùng lûåc töët nhêët úã chêu Êu thúâi àiïím hiïån nay.

Hai trúå lyá cuãa Stark àïìu laâ ngûúâi Àûác, Jan-hendrik Salver vaâ Mike Pickel. Trong khi àoá, troång taâi thûá 4 àïën tûâ Phaáp, öng Stephane Lannoy.

Troång taâi Stark vöën coá nghïì nghiïåp chñnh thuöåc lônh vûåc ngên haâng. Stark bùæt caác trêån àêëu cao nhêët nûúác Àûác tûâ nùm 1994, trûúác khi àûúåc FIFA cêëp bùçng quöëc tïë nùm 1999. Trêån quöëc tïë àêìu tiïn cuãa Stark cuäng diïîn ra trong nùm naây, giûäa Panathinaikos vaâ Gorica.

Trêån àêëu lúán gêìn nhêët maâ Stark cêìm coâi laâ baán kïët lûúåt ài Champions League giûäa Real vaâ Barca trïn sên Bernabeu muâa trûúác. Trêån êëy, Stark ruát theã àoã vúái Pepe sau pha vaâo boáng (khöng truáng) Dani Alves. Sau pha boáng naây, Stark chõu nhiïìu lúâi chó trñch. Quaã thûåc, duâ Alves àaä ùn vaå löå liïîu khi Pepe coân chûa chaåm vaâo, nhûng cêìu thuã ngûúâi Böì xûáng àaáng bõ phaåt vò haânh vi vaâo boáng cuãa mònh.

Stark àaä coá töíng cöång 25 trêån bùæt chñnh coá sûå tham dûå cuãa caác CLB TBN, hoùåc àöåi treã nûúác naây. Trong àoá coá möåt trêån Atletico tham dûå, vúái kïët quaã hoâa 0-0 úã Velodrome cuãa Marseille (Champions League 200809).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.