2-1

The Thao & Van Hoa - - Chung Kïët Europa League: Coân Möåt Ngaây -

Trong lêìn àêìu tiïn Bielsa vaâ Simeone gùåp nhau khi cuâng laâm viïåc úã TBN, chiïën thùæng thuöåc vïì ngûúâi hoåc troâ vúái tyã söë 2-1 (ngaây 21/3, sên Vicente Calderon).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.