CANH BAÅC PELLEGRINO

LIGA BBVA: VALENCIA THÚÂI HÊÅU UNAI EMERY: Unai Emery seä ra ài vaâo cuöëi muâa giaãi vaâ àïí öín àõnh böå maáy huêën luyïån, chuã tõch Llorente cuäng àaä coá cho mònh phûúng aán thay thïë. Túâ khùèng àõnh nhaâ cêìm quên múái seä chuyïín àïën laâm viïåc ú

The Thao & Van Hoa - - Haânh Tinh Boáng Àaá - TRÊÌN GIAÁP

Inter, Pellegrino tiïëp tuåc sang laâm viïåc taåi Serie A vaâ cuäng chñnh thûác trúã thaânh keã thêët nghiïåp sau khi Benitez bõ sa thaãi.

Nhûäng nùm thaáng laâm viïåc cuâng Benitez ñt nhiïìu giuáp Pellegrino tñch luäy kinh nghiïåm cêìm quên nhûng viïåc öng chûa coá àûúåc thûåc tiïîn vúái viïåc dêîn dùæt möåt àöåi boáng thûåc sûå seä laâ nhûäng dêëu hoãi lúán cho nhaâ cêìm quên naây, nhêët laâ khi Valencia àang úã trong thúâi àiïím giao thúâi.

Coi chûâng “giêåu àöí bòm leo”

Giuáp Valencia giaânh veá dûå Champions League súám möåt lûúåt trêån, Unai Emery àaä coá moán quaâ chia tay àêìy yá nghôa vúái Mestalla, ngöi nhaâ maâ öng àaä söëng vaâ laâm viïåc trong suöët 4 nùm qua. Thûá duy nhêët maâ Emery khöng coá chñnh laâ nhûäng danh hiïåu bêët chêëp möåt thûåc tïë rùçng dûúái sûå dêîn dùæt cuãa öng, Valencia àaä trúã thaânh möåt thïë lûåc àaáng gúâm cuãa Liga. ÚÃ àoá, hoå chó xïëp sau Real Madrid vaâ Barcelona nhûng laåi xïëp trïn têët caã nhûäng àöåi boáng coân laåi. Thïë nïn, vúái Pellegrino, viïåc ngöìi vaâo chiïëc ghïë noáng úã Mestalla luác naây thûåc sûå khöng phaãi laâ möåt nhiïåm vuå dïî daâng.

Cöng viïåc trûúác mùæt cuãa Pellegrino laâ gò? Àoá seä laâ nhûäng nöî lûåc àïí traánh möåt nguy cú chaãy maáu “chêët xaám”. Ngay sau khi Emery tuyïn böë ra ài, Soldado cuäng Khúãi nghiïåp cêìu thuã tûâ CLB quï nhaâ Veález Saársfield, Pellegrino àaä coá 16 nùm chúi boáng. Hiïån öng àaä coá kinh nghiïåm 4 nùm laâ trúå lyá HLV sau khi bùæt àêìu laâm viïåc cuâng Rafa Benitez höìi nùm 2008 taåi Liverpool. Pellegrino àaä chúi töíng cöång 140 trêån cho Valencia taåi sên chúi Liga. Trong quaäng thúâi gian naây, öng àaä àoáng goáp 5 baân thùæng. àaä tiïët löå nïëu àûúåc pheáp, anh muöën àïën PSG ngay trong muâa Heâ naây. Lúâi àïì nghõ hêëp dêîn vïì lûúng cuãa àöåi boáng nûúác Phaáp chñnh laâ àiïìu kiïån tiïn quyïët nhûng cuäng cêìn phaãi nhúá rùçng chñnh Emery laâ ngûúâi àaä àûa Soldado lïn têìm nhû ngaây nay. Khöng Emery, Soldado caâng thïm quyïët têm àïí ra ài hún.

Möåt trûúâng húåp khaác tûúng tûå laâ Jordi Alba. Hêåu vïå caánh traái naây cuäng laâ möåt trong nhûäng phaát hiïån lúán nhêët cuãa Unai Emery. Nhúâ coá öng, Alba hiïån nay àûúåc àaánh giaá laâ möåt trong nhûäng hêåu vïå caánh traái hay nhêët cuãa thïë giúái. ÚÃ thúâi àiïím nhêån àûúåc sûå quan têm cuãa möåt loaåt nhûäng àöåi boáng lúán nhû Barcelona hay M.U thò sûå ra ài cuãa Emery seä khiïën caâng khiïën cho Alba nghô àïën chuyïån rúâi Mestalla nhiïìu hún.

Nïëu Soldado vaâ Alba ài cuäng seä laâ àöång thaái múã àêìu cho nhûäng cuöåc thaáo chaåy khaác vaâ khöng chûâng seä naån chaãy maáu taâi nùng cuãa Valencia seä caâng khuãng khiïëp hún. Thïë nïn, viïåc böí nhiïåm Llorente àûúåc coi laâ möåt canh baåc cuãa chuã tõch Llorente.

Muâa giaãi cuä coân chûa kïët thuác nhûng coá veã nhû ngûúâi Valencia àaä bùæt àêìu neám caái nhòn lo ngaåi nhiïìu hún vïì àöåi boáng cuãa mònh trûúác thïìm muâa giaãi múái...

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.