19

The Thao & Van Hoa - - Premier League Voâng 37 -

ÚÃ muâa giaãi naây, cûá Yaya Toure ghi baân laâ Man City khöng thua. Cuå thïí, trong söë 7 trêån anh nöí suáng, àöåi nhaâ thùæng 6, hoâa 1. Nhû vêåy töíng söë àiïím anh trûåc tiïëp mang vïì cho àöåi nhaâ laâ 19 àiïím.

Heâ 2005, sau khi kïët thuác húåp àöìng vúái Metalurh Donetsk,yaya Toure tûâng khùn goái àïën Arsenal thûã viïåc theo lúâi giúái thiïåu tûâ öng anh trai Kolo Toure, möåt truå cöåt cuãa Phaáo thuã höìi êëy. Tuy nhiïn, Wenger àaä àaánh giaá rùçng tiïìn vïå 22 tuöíi naây chó úã mûác trung bònh vaâ khöng kyá húåp àöìng vúái anh, khiïën Yaya phaãi tröi sang Olympiakos, Monaco trûúác khi cêåp bïën Barca. Thêåm chñ, nhûäng ngaây vui cuãa Yaya úã Camp Nou cuäng khaá ngùæn nguãi búãi dûúái triïìu àaåi Pep Guardiola, Sergio Busquet àûúåc ûa duâng hún laâ anh. Chñnh vò vêåy, khi Man City boã ra 24 triïåu baãng àïí coá àûúåc chûä kyá cuãa Yaya Toure cuâng mûác lûúng khuãng khiïëp 250.000 baãng/tuêìn, khöng ñt ngûúâi àaä nghô rùçng caác öng chuã AÃ rêåp thêåt àiïn röì, Barca xoa tay haâi loâng vò àaä kiïëm laäi trong vuå baán Yaya, coân Wenger thò chó cûúâi trûúác àöång thaái chúi ngöng êëy.

Nhûng àuáng laâ "àùæt xùæt ra miïëng". Yaya Toure àang laâ tiïìn vïå trung têm xuêët sùæc nhêët Premier League, vaâ thêåm chñ coân vûún àïën têìm thïë giúái (anh àaä giaânh Quaã boáng vaâng chêu Phi 2011). ÊÍN giêëu trong voác daáng cöìng kïình cuãa anh vûâa laâ möåt àêëu sô, vûâa laâ möåt nghïå sô. Khi cêìn tranh chêëp tay àöi, thïí hònh lyá tûúãng cuâng sûác maånh àaä biïën anh thaânh möåt bûác tûúâng chùæn thûåc sûå. Coân khi cêìn höî trúå têën cöng, khaã nùng cú àöång vaâ kyä thuêåt tuyïåt haão cuãa anh laâ möåt thûá vuä khñ cûåc kyâ àaáng gúâm.

Rêët nhiïìu ngûúâi àaä nhñu maây khi Mancini àûa Nigel de Jong, möåt chuyïn gia "chùåt cheám" vaâo thay Nasri, nhûng roä raâng chó coá chiïën lûúåc gia ngûúâi YÁ biïët roä mònh àang laâm gò. Khi àûúåc giaãi phoáng khoãi nhiïåm vuå phoâng ngûå, chñnh Yaya Toure, chûá khöng phaãi David Silva, Tevez hay Aguero, múái laâ ngûúâi coá khaã nùng taåo nïn sûå àöåt biïën cho haâng têën cöng Man City. Pha cûáa loâng múã tyã söë thïí hiïån khaã nùng quan saát cûåc töët vaâ caái chên phaãi rêët "ngoan" cuãa Yaya Toure, coân baân thûá hai laâ tònh huöëng dûát àiïím hïët sûác quyïët àoaán khöng thua möåt tiïìn àaåo.

Yaya Toure vúái Man City: Nhû caá gùåp nûúác

Trûúác trêån Newcastle - Man City, ngûúâi ta noái nhiïìu àïën cuöåc so taâi giûäa hai tiïìn vïå ngûúâi Búâ Biïín Ngaâ Cheick Tiote vaâ Yaya Toure. Nhûng sau khi troång taâi Howard Webb thöíi coâi kïët thuác trêån àêëu, coá thïí hiïíu taåi sao giaá cuãa Tiote (tûâ FC Twente) chó laâ 3,5 triïåu baãng - tûác laâ chûa bùçng phêìn leã giaá trõ chuyïín nhûúång cuãa Yaya Toure (24 triïåu baãng). Tiote chó êën tûúång úã sûå maáu lûãa, chûá thïí hònh (1m79) cho àïën kyä thuêåt àïìu keám hùèn àaân anh àöìng hûúng. Vaâ nïëu nhû Tiote chó biïët phoâng ngûå thò Yaya Toure laåi cûåc xuêët sùæc trong tham gia têën cöng.

Nhiïìu ngûúâi cho rùçng quaäng thúâi gian úã Barca laâ giai àoaån àeåp nhêët trong sûå nghiïåp Yaya Toure, nhûng thêåt ra khöng phaãi vêåy. ÚÃ Camp Nou, vúái nhûäng bêåc thêìy vïì kyä thuêåt núi tuyïën giûäa nhû Xavi vaâ Iniesta, Yaya khöng phaát huy àûúåc thïë maånh trong têën cöng cuãa mònh maâ thûúâng phaãi thu mònh trong nhiïåm vuå phoâng ngûå. Àoá laâ lyá do taåi sao trong ba muâa giaãi taåi Barca, Yaya Toure chó ghi àûúåc voãn veån 6 baân/117 trêån. Coân úã Man City, khi àûúåc àêíy lïn àaá cao hún, anh àaä trúã thaânh möåt thûá vuä khñ nguy hiïím cuãa HLV Mancini nhúâ saãi chên daâi, kyä thuêåt töët vaâ khaã nùng dûát àiïím khöng thua bêët cûá chên suát naâo. Muâa àêìu tiïn, Yaya Toure àaä ghi 10 baân/49 trêån. Muâa naây, duâ vùæng mùåt àïën 1 thaáng rûúäi vò phaãi tham dûå CAN 2012, anh cuäng àaä ghi àûúåc 9 baân/42 trêån, trong àoá coá 2 cuá àuáp.

Man City laâ àöåi boáng khöng thiïëu ngöi sao, nhûng roä raâng hoå vêîn phuå thuöåc khaá lúán vaâo möåt söë truå cöåt coá têìm aãnh hûúãng lúán àïën löëi chúi nhû David Silva hay Yaya Toure. Giai àoaån Yaya Toure phaãi dûå CAN 2012 höìi àêìu nùm, vaâ sau àoá anh khöng coá phong àöå cao vò quaá taãi, Man City cuäng sa suát vaâ bõ M.U vûúåt mùåt, àïí röìi keáo giaän khoaãng caách lïn àïën 8 àiïím. Nhûng khi Yaya Toure thi àêëu àuáng sûác, àöåi boáng cuãa anh cuäng tòm laåi hònh aãnh chñnh mònh, vúái 5 trêån thùæng liïn tiïëp vaâo cuöëi muâa vaâ bêy giúâ àang chaåm möåt tay vaâo chûác vö àõch Premier League àêìu tiïn sau 44 nùm chúâ àúåi.

Ngaây 13/5 naây, Yaya Toure seä kyã niïåm sinh nhêåt lêìn thûá 29 cuãa mònh. Thêåt truâng húåp, àoá chñnh laâ ngaây haå maân cuãa muâa giaãi. Seä khöng coá moán quaâ naâo tuyïåt vúâi hún nuå cûúâi trïn buåc àùng quang.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.