KHÑCH TÛÚÁNG MARK HUGHES

The Thao & Van Hoa - - Premier League Voâng 37 - T.T

HLV

Mark Hughes vaâ QPR cuãa öng seä laâ hy voång duy nhêët cho M.U trong cuöåc àua giaânh chûác vö àõch Premier League muâa giaãi naây.

Sir Alex Ferguson àaä cöë gùæng sûã duång möåt trong nhûäng thuã thuêåt têm lyá cuöëi cuâng vúái hy voång mong manh coá thïí ngùn viïåc Man City giaânh chûác vö àõch giaãi Ngoaåi haång. Ferguson àaä chûáng kiïën chiïën thùæng 2-0 cuãa Man City trûúác Newcastle cuöëi tuêìn röìi, trûúác khi M.U cuãa öng àaánh baåi Swansea vúái cuâng tó söë taåi Old Trafford.

Kïët quaã naây khiïën àöåi boáng cuãa HLV Roberto Mancini trúã thaânh ûáng viïn haâng àêìu cho chûác vö àõch maâ hoå àaä chúâ àúåi 44 nùm búãi tuy bùçng àiïím, nhûng àöåi boáng aáo xanh àang vûúåt xa àöëi thuã cuâng thaânh phöë vïì hiïåu söë baân thùæng (+63 so vúái +55).

Höm qua, Ferguson àaä nhùæc laåi sûå kiïån vúái Hughes khi chiïën lûúåc gia ngûúâi xûá Wales naây bõ sa thaãi möåt caách àêìy tranh caäi trong cûúng võ HLV Man City, nhûúâng chöî cho chñnh Mancini, vaâo cuöëi nùm 2009. Ngoaâi vêën àïì caá nhên vúái CLB cuä, Hughes cuäng cêìn àaãm baão QPR phaãi coá àiïím úã Etihad Chuã nhêåt naây nïëu hoå muöën chùæc chùæn truå laåi Premier League.

“Mark hiïíu roä cöng viïåc maâ cêåu êëy àang laâm”, Ferguson noái. “Cêåu êëy àaä bõ Man City sa thaãi möåt caách rêët vö tònh vö lyá vaâ cêåu êëy seä nhúá. Caác àöåi boáng cuãa Mark Hughes luön chiïën àêëu vúái tinh thêìn tuyïåt vúâi vaâ QPR àang chiïën àêëu àïí truå haång. Töi cho rùçng chuáng töi vêîn coân hy voång. Töi nhòn nhêån voâng cuöëi cuâng nhû sau, QPR laâm khaách vaâ àïí söëng soát hoå cêìn möåt àiïím. Töi ûúác gò giaá maâ Spary (Hughes) vêîn coân chúi boáng. Khöng nghi ngúâ rùçng Man City laâ ûáng cûã viïn haâng àêìu, àaám àöng CÀV seä hoâ heát cöí vuä hoå vaâ hoå seä gêy sûác eáp lïn troång taâi, nhû hoå àaä laâm vúái chuáng töi. Chuáng töi 3 lêìn àaä giaânh chûác vö àõch vaâo ngaây cuöëi cuâng cuãa muâa giaãi vaâ seä cöë gùæng laâm laåi àiïìu àoá möåt lêìn nûäa duâ khöng phaãi laâ ûáng cûã viïn haâng àêìu. Hy voång tuêìn túái seä laâ nhûäng maân ùn mûâng lúán nhêët trong àúâi chuáng töi”.

Trûúác khi àöåi boáng cuãa öng vûúåt qua Swansea, vaâ ngay sau khi Man City chiïën thùæng Newcastle, Ferguson àaä àûúåc hoãi phaãi chùæc àöåi boáng cuãa Mancini àaä àùåt möåt tay vaâo cuáp. “Coá leä laâ caã hai tay”, öng àaáp.

Vïì phêìn mònh, röët cuöåc Mancini cuäng àaä thûâa nhêån hiïån Man City laâ ûáng viïn haâng àêìu cho chûác vö àõch giaãi Ngoaåi haång, danh hiïåu maâ hoå khöng giaânh àûúåc kïí tûâ nùm 1968. “Coá leä giúâ chuáng töi laâ ûáng cûã viïn söë möåt”, HLV ngûúâi Italia noái. “Nïëu chuáng töi àaánh baåi QPR, chuáng töi seä vö àõch, nhûng chûa thïí nghô vïì chuyïån àoá, vêîn coân möåt trêån nûäa vaâ chuáng töi phaãi chuêín bõ rêët töët. Moåi chuyïån khöng coân phuå thuöåc vaâo M.U, maâ vaâo chuáng töi. Nhûng vêîn coân möåt trêån nûäa. Seä khöng dïî daâng vò QPR àang chiïën àêëu àïí truå haång. Nïëu chuáng töi chúi nhû höm nay (trêån thùæng Newcastle), töi cho rùçng chuáng töi coá cú höåi lúán àïí àùng quang. Àiïìu àoá seä rêët coá yá nghôa vúái têët caã moåi ngûúâi, nhûäng öng chuã, caác CÀV, ban huêën luyïån chuáng töi vaâ caác cêìu thuã vò chuáng töi àaä laâm viïåc hïët mònh. Töi luön tin rùçng chuáng töi seä coá möåt cú höåi nûäa vò khi baån àaä dêîn àêìu baãng xïëp haång trong 28 voâng vaâ chúi boáng aáp àaão trûúác gêìn nhû moåi àöëi thuã, seä thêåt laå nïëu chuáng töi khöng àûúåc trao thïm möåt cú höåi nûäa àïí vö àõch”.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.