9

The Thao & Van Hoa - - Premier League Voâng 37 -

Ngoaâi 9 baân thùæng àaä ghi àûúåc, Yaya Toure coân coá 9 àûúâng kiïën taåo thaânh baân khaác cho àöìng àöåi kïí tûâ àêìu muâa giaãi naây.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.