GIÚÂ THÒ PHÊËN ÀÊËU ÀÏÍ LAÂM GÒ?

01H45 NGAÂY 09/05, SÊN ANFIELD: LIVERPOOL9 - CHELSEA6 (LÛÚÅT ÀI 2-1)

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Àaá Buâ Voâng 37 - ÀÛÁC HUÂNG

cho cuöåc chiïën úã Allianz Arena vaâo ngaây 20/5. Bêy giúâ, möîi trêån àêëu coân laåi cuãa Chelsea seä giöëng nhû möåt buöíi têåp luyïån cho trêån àaánh lúán úã Chêu Êu. Di Matteo seä coá cú höåi àïí tòm ra 11 miïëng gheáp ûng yá nhêët cho cuöåc àöëi àêìu vúái Bayern Munich.

Nhiïåm vuå quan troång nhêët cuãa caác truå cöåt nhû Drogba, Lampard, Mata laâ giûä nhûäng àöi chên cuãa mònh thêåt laânh lùån. Chelsea àaä mêët Terry, Ivanovic, Meireles vaâ Ramires vò aán treo gioâ röìi. Nïëu coá thïm nhûäng truå cöåt naâo nûäa phaãi nghó àaá vaâo ngaây 20/5 túái thò àoá laâ thaãm hoåa cûåc lúán giaáng xuöëng àêìu chiïën lûúåc gia taåm quyïìn ngûúâi Italia. Ngûúâi ta seä khöng ngaåc nhiïn nïëu trong àöåi hònh xuêët phaát cuãa The Blues àïm nay seä coá möåt söë caái tïn khöng àaá chñnh úã Cuáp FA cuöëi tuêìn qua. Àoá coá thïí laâ Bertrand, Malouda vaâ àùåc biïåt laâ seä coá cú höåi àïí Fernando Torres, ngûúâi àaä khöng àaá möåt phuát naâo trong trêån chung kïët úã Wembley, coá dõp ghi baân vaâo lûúái àöåi boáng cuä.

Duâ sao ài nûäa, caã Liverpool lêîn Chelsea àïìu khöng muöën hûáng chõu thêët baåi àïm nay. Liverpool cêìn chiïën àêëu vò niïìm tûå haâo Anfield, vöën àaä bõ xoái moân khuãng khiïëp úã muâa naây. Chelsea khöng muöën àaánh mêët tinh thêìn, khñ thïë maâ hoå taåo dûång àûúåc thúâi gian qua. Hoâa?

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.