CARROLL: ÀAÁ VÒ MÒNH, VÒ LIVERPOOL, VÒ EURO

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Àaá Buâ Voâng 37 - TIÏÍU DUNG

ÚÃ Wembley, coá quaá ñt thúâi gian àïí nhûäng ngûúâi hêm möå tòm ra cêu traã lúâi àêìy àuã vïì chiïìu cao thûåc sûå cuãa “gaä khöíng löì” Carroll. Nhûng cú höåi vêîn coân khi Liverpool trúã laåi Anfield. Carroll seä thi àêëu hïët mònh, vò baãn thên, vò tûúng lai cuãa Liverpool, vaâ vò chiïën dõch EURO 2012.

Dêëu hiïåu tñch cûåc àang àûúåc thïí hiïån roä qua phong àöå thi àêëu cuãa Carroll nhûäng trêån gêìn àêy. Anh àaä trúã laåi, vêîn maånh meä vaâ khaát khao nhû thïí àang chúi trêån àêëu cuöëi cuâng. Carroll vêîn chaåy miïåt maâi. Tûâng meát vuöng thaãm coã nhû ghi dêëu sûå trúã laåi cuãa möåt cêìu thuã lúán. Nhû bõ döìn neán bao ngaây, Carroll àaä truát hïët têët caã moåi oaán húân bùçng möåt phong àöå khöng thïí tuyïåt vúâi hún thïë. Àaä lêu röìi ngûúâi ta múái laåi thêëy anh vêìn vuä trïn sên, ghi baân, ùn mûâng baân thùæng bùçng niïìm àam mï töåt àöå àoá. Khi Carroll thûåc sûå laâ chñnh mònh, nhûäng khoaãnh khùæc laâm buâng nöí cêìu trûúâng cuãa anh trong quaá khûá nhû söëng dêåy. Giöëng nhû möåt doâng söng sau bao lêìn àûát khuác nhûng vêîn cuöån chaãy rêët maånh meä.

Carroll khöng coá àûúåc sûå trún tru hoaân haão nhû Suarez. Anh cuäng chùèng phaãi laâ nhaâ aão thuêåt gia têìm cúä, laâ nghïå syä biïët cöëng hiïën nhûäng taác phêím àùåc sùæc, maän nhaän. Nhûng roä raâng, vaâo thúâi àiïím quan troång, Carroll luön biïët buâng nöí vaâ toãa saáng àuáng luác. Chñnh anh, chûá khöng phaãi laâ Suarez múái àang taåo nïn möåt sûå khaác biïåt úã Anfield. Liverpool luön chó biïët chiïën àêëu bùçng thûá niïìm tin vö hònh, coân vúái Carroll, anh chó cho caã thïë giúái biïët rùçng, thaânh cöng thûåc sûå chó àïën tûâ khaát voång chûá khöng phaãi kò voång hay bêët kò hy voång naâo.

Nïëu coá möåt caái tïn àaáng chúâ àúåi úã cuöåc taái ngöå naây, thò àoá vêîn laâ Andy Carroll. Liverpool thûâa hiïíu, Chelsea àaä khöng coân mùån maâ vúái cuöåc àua top 4 úã Premier League. Hoå coá muåc tiïu àïí tiïën xa hún, àaáng àïí àöí möì höi nûúác mùæt hún. Liverpool cuäng nhû thïë, nhûng hoå khaác Chelsea, khi maâ hy voång úã cup FA àaä àöí vúä, muâa giaãi naây vúái Liverpool coi nhû àaä chêëm hïët.

Ai cuäng caãm thêëy tiïëc nuöëi, taåi sao sûå toãa saáng cuãa Carroll laåi àïën muöån maâng nhû vêåy. Nhûng ai cuäng biïët, Liverpool àaä tûâ boã Premier League àïí döìn hïët hy voång vaâ têm huyïët cho Cuáp FA. Chó coân laåi möåt mònh Carroll vêîn miïåt maâi trïn tûâng bûúác chaåy, cöë gùæng hïët sûác trong nhûäng trêån àêëu maâ ngûúâi ta xem noá chó mang tñnh thuã tuåc maâ thöi. Khöng ai hiïíu rùçng, vúái anh muâa giaãi vêîn chûa kïët thuác. Anh cêìn thúâi gian ñt oãi coân laåi àïí khùèng àõnh, chûáng minh baãn thên, phêën àêëu vò kò EURO sùæp túái. Khöng phaãi bao giúâ thúâi gian cuäng coá thïí nuöi dûúäng hy voång cho con ngûúâi, Carroll hiïíu anh phaãi têån duång möîi giêy möîi phuát àïí thïí hiïån.

Haâng cöng cuãa tuyïín Anh hiïån taåi vêîn chûa coá möåt caái tïn naâo àaáng tin cêåy. Khi maâ Rooney seä chõu aán phaåt treo gioâ 2 trêån, Welbeck laåi àang traãi qua quaäng thúâi gian sa suát phong àöå vaâ Campbell thò quaá non, caánh cûãa cho Carroll vêîn röång múã.

Liverpool àaä thua trong trêån chung kïët quan troång nhêët muâa giaãi cuãa hoå, nhûng Carroll vêîn laâ ngûúâi chiïën thùæng. Phong àöå cuãa Carroll seä giaãi quyïët àûúåc 2 baâi toaán, thûá nhêët laâ haâng cöng cuãa Liverpool vaâo muâa giaãi túái vaâ thûá hai laâ haâng cöng cuãa tuyïín Anh úã EURO 2012. Nïëu úã Anfield àïm nay, anh laåi tiïëp tuåc ghi baân, chùæc chùæn Roy Hodgson seä cên nhùæc tïn anh trong danh saách lïn àûúâng vaâo muâa heâ naây.

Khaã nùng Carroll seä ra sên xuêët phaát chñnh trong trêån àïm nay laâ àiïìu coá thïí tiïn liïåu trûúác. Nhûng liïåu baãn thên anh coá thïí laâm nïn àiïìu khaác biïåt, taåo nïn möåt vaán baâi lêåt ngûãa hay khöng. Têët caã seä àûúåc quyïët àõnh úã Anfield.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.