3

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Àaá Buâ Voâng 37 - Chelsea: ÀÖÅI HÒNH DÛÅ KIÏËN Liverpool:

Trong 13 trêån gêìn àêy nhêët úã Premier League,

Liverpool chó thùæng coá 3 trêån.

Lucas, Charlie Adam (àêìu göëi) khöng thïí thi àêëu

David Luiz, Gary Cahill (gên kheo) khöng thïí thi àêëu

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.