SCUDETTO CUÃA NIÏÌM

28, 29 hay 30 Scudetto? Söë lûúång caác chûác vö àõch Serie A cuãa Juve coá leä seä tiïëp tuåc laâ möåt cêu chuyïån daâi cuãa nhûäng tranh caäi khöng coá höìi kïët trong nhûäng thaáng túái, giûäa caác quan chûác calcio vaâ Juve vöën tiïëp tuåc theo àuöíi

The Thao & Van Hoa - - Serie A - Juventus Vö Àõch Muâa 2011-12 - ANH NGOÅC anhngoc@thethaovanhoa.vn

Scudetto maâu trùæng àen, nhû maâu aáo cuãa hoå, nhûäng sùæc maâu tûúng phaãn àaä song haânh cuâng lõch sûã cuãa Juventus trong hún möåt thïë kó cuãa àöåi boáng vaâ cuãa caã nïìn boáng àaá YÁ. Trùæng vaâ àen nhû aánh saáng vaâ boáng töëi, nhû thiïn àûúâng vaâ àõa nguåc, nhû niïìm vui vaâ sûå tuãi nhuåc, nhû vinh quang vaâ nhûäng àùæng cay trong thêët baåi. Saáu nùm sau ngaây muâa heâ buâng nöí vuå scandal àaä nhêån chòm Juve xuöëng Serie B êëy, vïët nhú maäi maäi khöng thïí xoáa nhoâa trong lõch sûã calcio, nhûäng ngûúâi Juventus cuöëi cuâng cuäng àaä trúã laåi vúái viïåc hñt thúã möåt bêìu khöng khñ trong laânh bùçng viïåc thoaát khoãi phoâng húi ngaåt àaä giam cêìm hoå trong chïët choác, sai lêìm, mêët phûúng hûúáng vaâ nhûäng thêët baåi. Àêìu hoå ngêíng cao. Nhûäng traái tim vang lïn cuâng nhõp àêåp. Möi cêët lïn nhûäng tiïëng theát ngúåi ca ngaây trúã laåi àónh cao theo cuâng möåt gioång. ÚÃ àoá, cho trêån àêëu vúái Cagliari, sên trung lêåp Trieste àaä trúã thaânh nhaâ ga àùåc biïåt, núi maâ chuyïën taâu quaá khûá thêët baåi cuãa Juve sau 6 nùm söëng trong aác möång Calciopoli àaä dûâng laåi úã àoá, àïí bùæt àêìu möåt haânh trònh múái àïën tûúng lai tûúi saáng, nheå nhoäm vaâ vui veã hún. Haâng triïåu ngûúâi Juve seä lêng lêng chiïën thùæng tûâ àêy cho àïën nhiïìu thaáng nûäa. Àaä lêu lùæm röìi hoå xa chiïën thùæng, sau rêët nhiïìu nöîi thêët voång vaâ àúåi chúâ.

Khöng coá caách naâo àïí múã ra möåt con àûúâng chiïën thùæng múái trïn nïìn taãng cuãa möåt àöåi Juventus bêët baåi trïn têët caã nhûäng mùåt trêån maâ hoå àaä tham gia, àiïìu maâ khöng möåt àöåi boáng naâo úã chêu Êu laâm àûúåc. Giúâ àêy, sau khi Conte lùåp laåi caái àiïìu maâ Lippi àaä laâm àûúåc cuâng Juve trong muâa boáng àêìu tiïn (trúã laåi vúái Scudetto sau 9 nùm), caác juventino bùæt àêìu mú ûúác. Muâa heâ ngay sau àoá, kïët thuác muâa boáng 1995/96, thêåm chñ Juve coân àoaåt

Laá cúâ Juventus laåi àûúåc phêët cao

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.