CONTE: SINH RA LAÂ ÀÏÍ CHIÏËN THÙÆNG

The Thao & Van Hoa - - Serie A - Juventus Vö Àõch Muâa 2011-12 - TRÊÌN GIAÁP

Möåt ngûúâi sinh ra àïí cho Juventus thò cuäng seä chiïën àêëu hïët mònh cho Juventus. 9 nùm trûúác àêy, Conte àaä chiïën thùæng vúái tû caách cuãa möåt cêìu thuã. Höm nay, trong vai troâ cuãa möåt nhaâ cêìm quên, anh laåi coá Scudetto. Conte sinh ra laâ àïí chiïën thùæng.

Ngaây Conte chñnh thûác ngöìi vaâo chiïëc ghïë noáng úã Turin, sûå khêëp khúãi chúâ àúåi xen lêîn trong caãm xuác hoaâi nghi cuãa chñnh nhûäng CÀV cuãa àöåi boáng. Ngay chñnh nhû Buffon cuäng chùèng daám tin Conte laâ möåt pheáp maâu. Khöng phaãi anh khöng tin vaâo taâi nùng cuãa ngûúâi àöìng àöåi cuä maâ chó búãi Juve úã thúâi àiïím àoá thûåc sûå àïí laåi nhûäng hoaâi nghi vïì tham voång chiïën thùæng. 4 HLV trûúác àoá àaä àïën, thêët baåi vaâ ra ài nïn Conte coá thïí seä laâ ngûúâi thûá 5 nïëu anh khöng thïí hiïån àûúåc caá tñnh vaâ sûå khaác biïåt hoaân toaân.

Nhûng Conte cho thêëy anh chñnh laâ sûå lûåa choån xaác àaáng nhêët cuãa BLÀ Juventus. Ngay trong ngaây trúã laåi, anh àaä noái seä laâm töët nhêët coá thïí àïí àûa àöåi boáng trúã laåi võ thïë cuãa mònh. Conte khöng daám khùèng àõnh seä giuáp Juve giaânh laåi Scudetto nhûng anh tin mònh seä giuáp àöåi boáng tòm laåi àûúåc àùèng cêëp vöën coá cuãa möåt Juve caá tñnh, baãn lônh vaâ biïët chiïën thùæng. Noái vaâ laâm, Conte àaä laâm àûúåc. Juve khöng chó biïët chiïën thùæng, khöng chó thïí hiïån àûúåc caá tñnh maâ coân giaânh luön caã Scudetto.

Juve cuãa Conte chúi möåt thûá boáng àaá ngêîu hûáng trong têën cöng, chùæc chùæn trong phoâng ngûå. 37 voâng àêëu, hoå chó àïí thua coá 19 baân vaâ laâ àöåi boáng coá thaânh tñch töët nhêët trong voâng 20 nùm qua. Khi haâng thuã laâ bïå phoáng, haâng cöng àaä lïn noâng. Khöng coá möåt ngöi sao naâo quaá lúán nhûng àöíi laåi, Juve laåi cho thêëy sûå àa daång úã khaã nùng ghi baân. 18 caái tïn àaä ñt nhêët möåt lêìn hiïån trïn baãng tyã söë, Juve khöng phuå thuöåc quaá nhiïìu vaâo möåt chên suát naâo. Khi Matri im lùång, Vucinic lïn tiïëng, khi Quagliarella bïë tùæc, Del Piero khai thöng... Àiïìu àoá cho thêëy sûå haâi hoâa trong caách duâng ngûúâi cuãa chñnh Conte.

Dûúái thúâi cuãa anh, nhûäng "gaä cöng nhên" cuäng coá thïí trúã thaânh möåt nghïå sô. Khöng coân laâ möåt Pepe chó biïët huâng huåc chaåy àiïn àaão hai bïn caánh, khöng coân laâ möåt Marchisio chó biïët caây aãi vaâ chiïën àêëu, khöng coân möåt Chiellini chó biïët àaá rùæn vaâ àêìy tiïíu xaão... hoå àaä vuåt lúán vaâ trûúãng thaânh nhû nhûäng ngöi sao lúán dûúái baân tay chó àaåo cuãa Conte. Khi Pepe noái rùçng nhúâ Conte, anh böîng tòm laåi àûúåc chñnh mònh, khi Marchisio baão rùçng anh nhû àûúåc "höìi sinh" nhúâ öng thêìy treã, khi "gaä àêìu baåc" Lippi baão rùçng Conte sinh ra laâ àïí cho Juve, thò chùèng cêìn noái thïm vïì nhaâ cêìm quên naây nûäa.

Nhûng noái vïì Conte khöng chó àún thuêìn laâ nhùæc àïën nhûäng con söë búãi noá àaä àûúåc kiïím chûáng qua tûâng trêån àêëu, àûúåc ghi cheáp vaâ lûu giûä laåi cuâng lõch sûã. Noái vïì Conte - ngaây höm nay khi àaä laâ ngûúâi chiïën thùæng - laâ noái vïì caách anh truyïìn nhiïåt cho caác hoåc troâ cuãa mònh trong möîi trêån chiïën. Haäy nhòn Conte. Hai tay nùæm thêåt chùåt, miïång haá röång vaâ àöi mùæt nhiïìu khi nhùæm nghiïìn laåi. Trong hònh aãnh rêët àöîi thên thuöåc êëy, ngûúâi Juve thêëy úã Conte tònh yïu, ngoån lûãa nhiïåt huyïët vaâ thoái quen chiïën thùæng.

Sûå thên thuöåc êëy àaä theo bûúác Conte tûâ nhûäng chiïën thùæng tûng bûâng trûúác Milan hay Inter... cho àïën nhûäng trêån hoâa thêët voång trûúác Chievo hay Catania. Bao giúâ cuäng vêåy, anh àûáng àêëy, trong böå vest àen lõch thiïåp, hûúáng aánh mùæt vïì phña haâng vaån traái tim cuöìng nhiïåt cuãa caác tifosi Bianconeri vaâ tùång cho hoå nhûäng nuå hön haånh phuác. Àoá laâ caãm xuác Conte, laâ tònh yïu Conte vaâ chiïën thùæng Conte.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.