SCUDETTO KHÖNG DAÂNH CHO KEÃ SÖËNG TAÅM

The Thao & Van Hoa - - Serie A - Juventus Vö Àõch Muâa 2011-12 - BAÁCH VIÏÅT

Bêët kïí Juventus coá vö àõch hay khöng, thò caách laâm nghiïm tuác cuãa hoå cuäng xûáng àaáng àûúåc hoåc hoãi. Trong khi àoá, Milan àaä phaãi traã giaá àùæt cho viïåc dûåa dêîm vaâo möåt chiïën lûúåc rêët taåm búå, vaá vñu trong suöët caã muâa giaãi.

Sûå taåm búå cuãa Milan thïí hiïån roä raâng vaâ cuå thïí trong trêån derby thua Inter raång saáng qua. Vúái chêën thûúng cuãa Antonini trûúác trêån, Milan hoaân toaân tröëng võ trñ hêåu vïå traái, duâ trong danh saách, hoå vêîn coá túái 2 cêìu thuã nûäa dûå phoâng cho Antonini laâ Zambrotta vaâ tên binh Mesbah. Hoå àêu? Khöng ai àuã thïí lûåc àïí ra sên. HLV Allegri buöåc phaãi àêíy Bonera sang traám chöî, àïí röìi khi cêìu thuã naây dñnh chêën thûúng úã phuát 25, öng tiïëp tuåc buöåc phaãi àûa De Sciglio vaâo àaá úã àoá, duâ cêìu thuã cuãa àöåi treã naây chûa tûâng chúi caánh traái bao giúâ vaâ cuäng coân quaá non cho möåt trêån sinh tûã nhû thïë. Allegri phaãi chêëp nhêån sûå vaá vñu àêìy maåo hiïím vaâ Milan bõ trûâng phaåt xaác àaáng. Sûå non keám cuãa De Sciglio àaä àûúåc Inter khai thaác triïåt àïí, khi hai baân thùæng quyïët àõnh biïën Milan thaânh cûåu vûúng àïìu àïën tûâ caác pha boáng maâ De Sciglio khöng coá mùåt úã võ trñ cêìn thiïët.

Hoåa vö àún chñ. Milan khöng thïí baão vïå àûúåc Scudetto búãi baäo chêën thûúng “oanh taåc” trïn toaân böå àöåi hònh, vúái haâng loaåt nhûäng chêën thûúng daâi ngaây cuãa caác truå cöåt vaâ luön phaãi chõu caãnh queâ quùåt hún àöëi thuã úã nhûäng trêån quan troång. Nhûng caách hoå àöëi phoá vúái vêën àïì cuãa mònh hoaân toaân mang tñnh... àöëi phoá, vaâ àoá laâ yïëu töë khiïën hoå khöng thïí chaåy àua àûúåc vúái Juve àïën phuát cuöëi cuâng. Trong khi Juventus chó böí sung möåt caách coá choån loåc úã kyâ chuyïín nhûúång muâa àöng, thò Milan hêëp têëp àem vïì caã möåt löë cêìu thuã xoaâng xônh, trong àoá viïåc lêëy laåi hai tiïìn vïå treã Merkel vaâ Strasser hoaân toaân laâ vö nghôa búãi nhûäng chêën thûúng daâi ngaây. Khöng thïí àoâi hoãi nhûäng Mesbah, Maxi Lopez, De Sciglio, El Shaarawy hay thêåm chñ laâ caã Muntari phaãi chúi töët hún nûäa, búãi trònh àöå vaâ kinh nghiïåm àónh cao cuãa hoå coá haån. Milan ngúä hoå vêîn coân maånh vaâ tiïëp tuåc theo àuöíi möåt caách cêíu thaã chiïën lûúåc “thu gom àöìng naát” úã kyâ mua sùæm giûäa muâa, nhûng muâa trûúác hoå thaânh cöng búãi caác tên binh rêët giaâu kinh nghiïåm, coân viïåc nhûäng Mesbah, Maxi hêìu nhû khöng coá àoáng goáp gò úã giai àoaån cùng thùèng vûâa qua thûåc tïë laâ hêåu quaã khoá traánh.

Khaách quan maâ noái thò Allegri àaä laâm rêët töët cöng viïåc cuãa öng giûäa cún khuãng hoaãng chêën thûúng dûä döåi nhêët lõch sûã (khoá tûúãng tûúång Juve seä ra sao nïëu mêët àöìng thúâi 34 truå cöåt trong ñt nhêët 3 tuêìn liïn tiïëp), nhûng Milan hoaân toaân coá thïí laâm töët hún thïë nûäa nïëu àêìu tû nghiïm tuác vaâ coá chêët hún vaâo àöåi nguä. Giaã sûã hoå quyïët àoaán hún trong viïåc thay Pato bùçng Tevez, chêëp nhêån boã ra 2 triïåu euro àïí thay van Bommel bùçng Montolivo, àem Balzaretti vïì cho caánh traái thay vò Mesbah, thò coá leä söë phêån àaä àöíi khaác. Thaânh cöng cuãa Juventus coá nguyïn nhên chuã chöët tûâ viïåc hoå giûä àûúåc nguöìn thïí lûåc döìi daâo suöët muâa vaâ may mùæn khöng dñnh chêën thûúng nghiïm troång, song àoá khöng hïì laâ may mùæn ngêîu nhiïn. Chiïën lûúåc xêy dûång àöåi nguä coá tñnh toaán, haâi hoâa giûäa thïí lûåc vaâ kinh nghiïåm, laâ yïëu töë tiïn quyïët.

Têët nhiïn cuäng khöng thïí àoâi hoãi Milan phaãi boã ra 80 triïåu euro àïí mua múái gêìn nhû caã möåt àöåi nguä nhû Juventus, khi luêåt Cöng bùçng taâi chñnh cuãa UEFA seä chñnh thûác coá hiïåu lûåc tûâ muâa heâ naây, nhûng àêy laâ baâi hoåc àïí Milan thêëy rùçng chñnh saách giaã ngheâo giaã khöí möåt caách taåm búå khöng bao giúâ laâ chòa khoáa múã ra thaânh cöng. Duâ muöën hay khöng, thò traâo lûu lêåt àöí thïë lûåc cuä xaãy ra úã 4/5 giaãi àêëu haâng àêìu chêu Êu muâa naây ( chó trûâ úã Bundesliga) cuäng àïìu coá dêëu êën roä rïåt cuãa tiïìn baåc. Khöng chi tiïìn, àûâng mong chiïën thùæng.

San Siro chúâ möåt cuöåc àaåi caãi töí...

Milan xûáng àaáng trúã thaânh cûåu vûúng

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.