Milan khöng xûánáng àaánáng vö àõch

The Thao & Van Hoa - - Serie A - Juventus Vö Àõch Muâa 2011-12 -

Cuäng nhû Liga vaâ coá thïí laâ caã Premier League nûäa, Serie A àaä choån cho mònh möåt nhaâ vö àõch múái thûåc sûå xûáng àaáng, búãi so vúái Milan thò Juventus thñch húåp hún nhiïìu cho buåc chiïën thùæng. Thaânh tñch bêët baåi caã muâa giaãi (gêìn nhû chùæc chùæn) laâ diïån maåo long lanh àaáng mú ûúác cho moåi nhaâ vö àõch. Thaânh tñch phoâng ngûå tuyïåt vúâi laâ biïíu tûúång cho sûå vûäng maånh cêìn coá cuãa möåt àïë chïë. Nhûng Juve coân xûáng àaáng àûúåc tön vinh laâ àöåi maånh nhêët búãi hoå àaä àaánh baåi àûúåc têët caã caác àöëi thuã maånh khaác cuãa giaãi. Juve àaä thùæng 1, hoâa 1 trûúác Milan (àûáng thûá 2), Udinese (3), Napoli (5) vaâ Roma (7); thùæng caã hai trêån trûúác Lazio (4) vaâ Inter (6). Töíng cöång, Juve giaânh túái 28 trong töíng söë 36 àiïím töëi àa coá thïí úã 12 trêån àöëi àêìu vúái caác àöëi thuã coân laåi trong Top 7.

Trong khi àoá, Milan coá baãn thaânh tñch cûåc ngheâo naân úã nhûäng trêån tûúng tûå. Àöåi cûåu vö àõch chó giaânh àûúåc 1 àiïím trûúác Juventus, Napoli vaâ Lazio, khöng giaânh àiïím naâo trûúác Inter. Töíng cöång, trong 12 trêån vúái Top 7, Milan chó giaânh veãn veån 13 trong 36 àiïím (thùæng 3, hoâa 4, thua 5). Àoá roä raâng khöng phaãi laâ nhûäng kïët quaã nïn coá úã möåt àöåi vö àõch.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.