PHÊÌN THÛÚÃNG XÛÁNG ÀAÁNG

The Thao & Van Hoa - - Premier League Voâng 37 - VÔNH NGUYÏN

Nïëu

nhû võ chuã tõch àaáng kñnh Massimo Moratti laâ ngûúâi biïët giûä lúâi, thò Andrea Stramaccioni àaä coá thïí kï cao göëi nguã ngon sau trêån derby lõch sûã thùæng Milan. Àoá laâ trêån derby àêìu tiïn cuãa Strama trong sûå nghiïåp cêìm quên, cuäng laâ trêån àêëu lúán àêìu tiïn vaâ laâ lêìn àêìu tiïn baãn lônh cuãa anh àûúåc thûã lûãa. Àïí röìi sau chiïën thùæng, têët caã àaä àûúåc xaác thûåc: nhaâ cêìm quên 36 tuöíi naây hoaân toaân xûáng àaáng àûúåc ngöìi chiïëc ghïë huêën luyïån úã Inter möåt caách chñnh thûác. Àoá khöng phaãi laâ quan àiïím cuãa dû luêån, maâ laâ cuãa chñnh Moratti, ngûúâi àaä nhû treã ra caã chuåc tuöíi khi maän nguyïån chûáng kiïën chiïën thùæng cuãa àöåi nhaâ trûúác àaåi kònh àõch cuâng thaânh phöë.

“Töi seä giûä Stramaccioni. Anh êëy àaä chûáng minh nùng lûåc cuãa mònh úã chiïën thùæng derby khiïën töi thûåc sûå vui sûúáng” - Moratti khùèng àõnh vúái haäng tin Sky Sport Italia bïn ngoaâi vùn phoâng cuãa öng saáng höm qua, buöíi saáng sau chiïën thùæng. Nhû vêåy, àaä coá thïí quïn ài nhûäng Guardiola, Bielsa, VillasBoas hay Prandelli. Àiïìu duy nhêët coân phaãi chúâ luác naây laâ khi naâo Moratti seä chòa ra baãn húåp àöìng chñnh thûác daânh cho chiïën lûúåc gia treã tuöíi àïën tûâ Roma. Khöng giöëng nhû caác cam kïët àêìy maåo hiïím vúái Benitez, Leonardo, Gasperini röìi Ranieri - nhûäng ngûúâi maâ trûúác khi kyá vaâo húåp àöìng chûa coá möåt ngaây laâm quen vúái caác cêìu thuã Inter - sûå lûåa choån lêìn naây cuãa Moratti àûúåc thûåc hiïån möåt caách àùåc biïåt cêín troång. Chiïën thùæng ngoåt ngaâo vaâ hoaânh traáng trûúác Milan, trong böëi caãnh bõ nhiïìu ûác chïë têm lyá búãi troång taâi vaâ coân bõ dêîn trûúác choaáng vaáng úã àêìu hiïåp hai, thûåc sûå laâ con dêëu àoã àoáng vaâo baãn höì sú nùng lûåc àêìy thuyïët phuåc cuãa Stramaccioni.

Àûâng ngaåc nhiïn nïëu biïët rùçng Stramaccioni gioãi ngang vúái... Mourinho, ngûúâi cuäng chó giuáp Inter giaânh àûúåc 17 àiïím trong 8 trêån àêìu tiïn cêìm quên. Têët nhiïn nhûäng Benitez, Gasperini hay Ranieri àïìu phaãi àûáng sau Strama (chó duy nhêët Leonardo giaânh àûúåc nhiïìu àiïím hún, 21). Nhûng àiïím söë hay cú höåi dûå Champions League múã ra khöng phaãi laâ têët caã nhûäng gò Stramaccioni àem túái cho àoaân quên aáo soåc xanh-àen. Strama àaä taái sinh möåt àöåi boáng vúái têët caã tònh caãm vaâ nhiïåt huyïët cuãa mònh, àiïìu tûúãng nhû khoá laâm vúái möåt ngûúâi gêìn nhû múái hoaân toaân vaâ laâ tifosi caã àúâi cuãa Roma. Nhòn caãnh Milito, Zarate hay Sneijder chaåy túái öm chêìm lêëy ngûúâi thêìy treã sau khi ghi baân vaâ caãnh Stramaccioni àïën öm tûâng cêìu thuã sau möîi chiïën thùæng, ngûúâi ta hiïíu rùçng àoá chñnh laâ möåt àöåi boáng thûåc sûå.

Sau khi Conte àûa Juventus lïn ngöi baáu Serie A, Allegri tiïëp tuåc chûáng toã àûúåc taâi ûáng biïën àïí àûa Milan vêîn chúi töët bêët chêëp bõ baäo chêën thûúng taân phaá, sûå xuêët hiïån àùåc biïåt êën tûúång cuãa Stramaccioni khöng chó tiïëp nöëi truyïìn thöëng saãn sinh ra nhûäng chiïën lûúåc gia vô àaåi cuãa calcio, maâ coân hûáa heån möåt cuöåc àêëu trñ àónh cao giûäa nhûäng võ tûúáng taâi cuãa böå ba àöåi boáng lúán nhêët Italia úã muâa giaãi túái.

Stramaccioni xûáng àaáng àûúåc chñnh thûác cêìm quên Inter

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.