4

The Thao & Van Hoa - - Premier League Voâng 37 -

Diego Milito trúã thaânh cêìu thuã thûá tû trong lõch sûã ghi àûúåc 3 baân thùæng trong möåt trêån derby Milano. Trûúác anh, Amedeo Amadei tûâng ghi 3 baân trong trêån InterMilan 6-5 ngaây 6/ 11/1949, Itsvan Nyers ghi 3 baân trong trêån InterMilan 3-0 ngaây 1/ 11/1953, Jose Altafini ghi túái 4 baân trong trêån Milan-inter 5-3 ngaây 27/3/1960.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.