300

The Thao & Van Hoa - - Premier League Voâng 37 -

Thuã mön Julio Cesar vûâa ra sên trêån àêëu thûá 300 cho Inter. Trong àoá, coá 228 trêån úã Serie A, 10 trêån úã Cuáp Italia, 54 trêån úã Champions League, 8 trêån úã caác giaãi khaác. Anh giûä gön cho Inter tûâ muâa giaãi 200506 àïën nay.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.