73

The Thao & Van Hoa - - Premier League Voâng 37 -

Àêy laâ trêån thùæng thûá 73 cuãa Inter trong 206 trêån derby úã caác giaãi àêëu chñnh thûác. Milan thùæng 72 trêån, hai àöåi hoâa 61 trêån.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.